ชื่อ-นามสกุล
 นายบุญเตียง จันทาศรี  
 Mr. BUNTEANG CHANTASREE
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: bunteang26072533@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2556
 
ความเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
 
ความสนใจ
พลศึกษา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อบรมผู้ฝึกสอน "Fitness Introductory" สถาบัน PESA Thailand
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากล ระดับ ๑ ดาว จังหวัดพิษณุโลก การกีฬาแห่งประเทศไทย
อ้างอิง: อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล "The FA Thailand Introductory Coaching Course" สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
อ้างอิง: อบรมผู้นำเครือข่ายโครงการ "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อบรมวิทยาศาตร์การกีฬา "Principle of Strength Training" การกีฬาแห่งประเทศไทย
อ้างอิง: อบรมวิทยาศาตร์การกีฬา "Principle of Speed Agility and Power Training" การกีฬาแห่งประเทศไทย
อ้างอิง: อบรมวิทยาศาตร์การกีฬา "Advance Human Performance Training" การกีฬาแห่งประเทศไทย
อ้างอิง: อบรมวิทยาศาตร์การกีฬา "การนำวิทยาศาตร์การกีฬามาพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในส่วนภูมิภาค" จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อบรมวิทยาศาตร์การกีฬา "SCG Sport Science Training Course#2" ณ. SCG Badminton Academy
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อบรมวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: การแข่งขันฟุตบอล ไทยลีก4 รอบแชมป์เปี้ยนลีก : ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชิงแชมป์ประเทศ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: การแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก: ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (ได้เลื่อนขั้นสู่ไทยลีก4 โซนภาคเหนือ)
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผู้ฝึกสอน "Fitness Introductory" สถาบัน PESA Thailand
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล "The FA Thailand Introductory Coaching Course"
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.