ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ดนชนก เบื่อน้อย  
  Dr. Donchanok Buanoi
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: donjanokb@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553
2 ศศ.ม. (องค์กรทางสังคมกับการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2546
3 นศ.บ. (การโฆษณา) ม.รังสิต 2538
 
ความเชี่ยวชาญ
Public Relations, Human Resource Development, Organization Development , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาบุคลิคภาพ
 
ความสนใจ
Brian Mind and Learning, Business, Organization Development, Personality Development
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ ปีที่ 3, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) เรื่อง นวัตกรรมกับความคิดสร้างสรรค์. โครงการปริญญาโท. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. กรุงเทพมหานคร
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การจัดองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยยั่งยืน ครั้งที่ 6.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการอบรมการจัดการข้อมูลผลงานวิชาการด้วย Google Scholar และระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อ้างอิง: การสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) หลักสูตร การวินิจฉัยสถานประกอบการตามแนวทาง SHINDAN
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อรางวัล: Certifications “Learning Organization” จาก Action Learning, George Washington University, USA
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.