ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ดนชนก เบื่อน้อย  
  Dr. Donchanok Buanoi
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: donjanokb@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553
2 ศศ.ม. (องค์กรทางสังคมกับการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2546
3 นศ.บ. (การโฆษณา) ม.รังสิต 2538
 
ความเชี่ยวชาญ
Public Relations, Human Resource Development, Organization Development , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาบุคลิคภาพ
 
ความสนใจ
Brian Mind and Learning, Business, Organization Development, Personality Development
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ ปีที่ 3, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) เรื่อง นวัตกรรมกับความคิดสร้างสรรค์. โครงการปริญญาโท. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ม, ดนชนก เบื่อน้อย, ชลธิชา อยู่พ่วง. (2564). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, วันี่ 8-9 ธันวาคม 2564, หน้า 3015-3026
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ม, ดนชนก เบื่อน้อย, ชลธิชา อยู่พ่วง. (2564). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, วันี่ 8-9 ธันวาคม 2564, หน้า 3015-3026
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ม, ดนชนก เบื่อน้อย, ชลธิชา อยู่พ่วง. (2564). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, วันี่ 8-9 ธันวาคม 2564, หน้า 3015-3026.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ม, ดนชนก เบื่อน้อย, ชลธิชา อยู่พ่วง. (2564). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, วันี่ 8-9 ธันวาคม 2564, หน้า 3015-3026
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ม, ดนชนก เบื่อน้อย, ชลธิชา อยู่พ่วง. (2564). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, วันี่ 8-9 ธันวาคม 2564, หน้า 3015-3026.
อ้างอิง:
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์,พัสกร สี้วิศิษฎ์พัฒนา,ดนชนก เบื่อน้อย.P.(2019) Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ,2421-2433
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ม, ดนชนก เบื่อน้อย, ชลธิชา อยู่พ่วง. (2564). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, วันี่ 8-9 ธันวาคม 2564, หน้า 3015-3026.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา, ดนชนก เบื่่อน้อย. (2562). องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562, หน้า 2421-2433.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การจัดองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยยั่งยืน ครั้งที่ 6.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ม, ดนชนก เบื่อน้อย, ชลธิชา อยู่พ่วง. (2564). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, วันี่ 8-9 ธันวาคม 2564, หน้า 3015-3026.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์ และดนชนก เบื่อน้อย (2563). มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่รับน้ำ: กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย งานประชุมวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 (The 3nd National Conference MCU.RK.2020) สังคมใหม่ในโลกหลังโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
อ้างอิง: สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์ และดนชนก เบื่อน้อย (2563). มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่รับน้ำ: กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย งานประชุมวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 (The 3nd National Conference MCU.RK.2020) สังคมใหม่ในโลกหลังโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ม, ดนชนก เบื่อน้อย, ชลธิชา อยู่พ่วง. (2564). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, วันี่ 8-9 ธันวาคม 2564, หน้า 3015-3026.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการอบรมการจัดการข้อมูลผลงานวิชาการด้วย Google Scholar และระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อ้างอิง: การสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) หลักสูตร การวินิจฉัยสถานประกอบการตามแนวทาง SHINDAN
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อรางวัล: Certifications “Learning Organization” จาก Action Learning, George Washington University, USA
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.