ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ปฐมพงษ์ สุขเล็ก  
  Dr. Phathompong Suklek
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0864493202
อีเมล์: p_0345043@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561
2 ศศ.ม. (ภาษาไทย) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2555
3 ศศ.บ. (ภาษาไทย) ม.ศิลปากร 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาไทย วรรณคดีไทย
 
ความสนใจ
ตำนานพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ไทย, พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ภาษาเขมร พระอารามหลวง สมณศักดิ์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: เก็บมาเล่า...เรียนรู้ "วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมกัมพูชา" ผ่านอาหารการกิน (วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 3ึ7 ฉบับที่ 3 มกราคม 2559)
อ้างอิง: รัชกาลที่ 1 รออะไรถึง 2 ปี ถึงขุดหีบศพพระเจ้าตากฯ มาเผา "หรือว่าพระเจ้าตากฯ ยังไม่ตาย" เรื่องเล่าจากช่องว่างทางประวัติศาสตร์ (วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 37 ฉบับที่ 6 เมษายน 2559)
อ้างอิง: คำศัพท์ในสารานุกรมฯ คำว่า "โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี" ในสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีฯ โครงการวิจัยเรื่อง สารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับอิเลคทรอนิกส์สำหรับเยาวชน โดยมี ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเจือ เขียดทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นหัวหน้าโครงการ
อ้างอิง: สิ่งของพุทธบูชาพระพุทธชินราชในเอกสารประวัติศาสตร์: วัตถุพยานแห่งความศรัทธา (วารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 37 ฉบับที่ 11 กันยายน 2559)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: "โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี" วรรณคดีในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์: พระราชประวัติในมุมมองราชสำนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 มกราคม 2558)
อ้างอิง: เก็บมาเล่า...พิธีแต่งงานชาวกัมพูชา "ความสัมพันธ์กับตำนานเขมรโบราณ พระทอง-นางนาค" (วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558)
อ้างอิง: กลวิธีการสร้างเรื่องเล่าสมเด็จพระเจ้าตากสินหาราชจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ (จุลสารสาส์นไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
อ้างอิง: เก็บมาเล่า...เรียนรู้ "วิถีชีวิตวัฒนธรรมพม่า" ผ่านอาหารการกิน (วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 36 ฉบับที่ 12 ตุลาคม 2558)
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: เรื่องเล่า "หลวงพ่อพระพุทธชินราช" มุขปาฐะในพื้นที่พิษณุโลก (วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 35 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2557)
อ้างอิง: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สัญญะแห่ง "ความสามัคคี" การสร้างความหมายในวรรณกรรมหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง (จุลสารสาส์นไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: "สมรภูมิรบปากพิง" สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับเมืองพิษณุโลก (วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 34 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2556)
อ้างอิง: ภูมิศาสตร์ "คลองพิง" ชัยภูมิ (ใน) ประวัติศาสตร์ จากวันนั้น...ถึงวันนี้เป็นอย่างไร? (วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2556)
อ้างอิง: พระบาง "สัญญะแห่งอำนาจเหนือล้านช้าง" จากลาวสู่ไทย เหตุใดจึงกลับไปสู่ลาว (วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 มกราคม 2556)
อ้างอิง: ปฐมพงษ์ สุขเล็ก (2556).พระบางปฏิมาศักดิ์สิทธิ์แห่งล้านช้าง. วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่34, 2556. Page: -
อ้างอิง: ปฐมพงษ์ สุขเล็ก (2556).สมรภูมิรบปากพิงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับเมืองพิษณุโลก. วารสารศิลปวัฒนธรรม, ปีที่34. Page: -
อ้างอิง: ปฐมพงษ์ สุขเล็ก (2556).คลองพิงและปากพิงชัยภูมิในประวัติการรบของพระเจ้าตากสินฯ จากวันนั้น...ถึงวันนี้. วารสารศิลปวัฒนธรรม, ปีที่35. Page:-
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: "เหตุใดรัชกาลที่ ๑ ไม่ให้พระเจ้าตากฯ เข้าเฝ้าเป็นครั้งสุดท้าย" ในวรรณกรรมพระราชประวัติพระเจ้าตากสิน (วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 33 ฉบับที่ 6 มกราคม 2555)
อ้างอิง: พระยาพหลพลพยุหเสนา ผู้นำคณะราษฎร ๒๔๗๕ กับ "หอระฆัง วัดแคนอก" ตำนานท้องถิ่นที่มีเค้ามูล (วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 33 ฉบับที่ 8 มิถุนายน 2555)
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: การเมืองเรื่องตัวบท "พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" การตีความใหม่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ (วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2554)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: นำเสนอเรื่อง "ทัศนะความเป็นชายขอบในวรรณคดีนิราศนายมี" ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก
อ้างอิง: นำเสนอเรื่อง "อำนาจภาษา:วิถีชีวิต วัฒนธรรมกัมพูชาผ่านอาหารการกิน" ในโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก ภาควิชาภาษาไทย ประจำปี 2559 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การประชุุมระหว่างประเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "วรรณคดีไทย" ให้แก่นักศึกษาพม่า สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (Yangon University of Foreign Languages : YUFL)
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "วรรณคดีไทย" ให้แก่นักศึกษาพม่า สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (Yangon University of Foreign Languages : YUFL)
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อาจารย์สอนภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยเมียนเจ็ย ประเทศกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2555 (สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา ภายใต้ความอุปถัมภ์ของกระทรวงการต่างประเทศ)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.