ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2559
2 วท.ม. (การสอนเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536
3 ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2527
 
ความเชี่ยวชาญ
ดิน น้ำ
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ (2558).การใช้กฎความสัมพันธ์ ร่วมกับฟัซซี่กฎความสัมพันธ์ เพื่อคาดการณ์ผลการเรียนของนักศึกษา. วารสารวิทยาศาสตร์ มข, 2558/3. Page: 542-551
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล (2554).ทางเลือกในการกำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกขององค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์. วารสารวิทยาศาสตร์, 2554. Page: 102-111
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ (2553).Nonlinear dynamic system identification using recurrent neural Network with multi-segment piecewise-linear connection weight. Memetic Computing, special issue-regular reaserch paper 2010. Page: -
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ (2561).การพัฒนาส่วนเสริมในกูเกิลชีท เพื่อการผสานจดหมาย และส่งอีเมล.. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2672-2680
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.