ชื่อ-นามสกุล
 นายปรัชญา คำเส็ง  
 Mr. Prachya Kumseng
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: prachya.k@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
Social Media, โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, IT Support
 
ความสนใจ
Networking, Social marketing, การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer programming)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้กิจกรรม Generative AI ผู้ช่วยอัจฉริยะในยุคดิจิทัล
อ้างอิง: อบรมเชิงชิปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร (RISK MANAGEMENT IN ORGANIZATION)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โคงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานแบบ OFFICE AUTOMATION โดยใช้เครื่องมือ AIRTABLE
อ้างอิง: โครงการอบรมและพัฒนาทักษะ DIGITAL LITERACY ของบุคลากรให้มีทักษะเพียงพอต่อการพัฒนา SMART UNIVERSITY
อ้างอิง: อบรมเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน EXCEL อย่างมืออาชีพ
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีในการจัดทำฐานข้อมูล
อ้างอิง: โครงการอบรมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซด์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
อ้างอิง: โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับการบริหารจัดการเครือข่ายในองค์กร
อ้างอิง: การสร้าง Dashboard ออนไลน์ด้วย Google Data Studio
อ้างอิง: โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร
อ้างอิง: โครงการอบรมการพัฒนาส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง
อ้างอิง: โครงการยกระดับการศึกาาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยแพลตฟอร์ม PSRU Lifelong Learning
อ้างอิง: อบรมและทดสอบ Google Certified Educator (GCE) สำหรับบุคลากร
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การอบรมความรู้ความเข้าใจด้าน Digital Literacy (IC3 GS6 Level 1) รุ่นที่ 2
อ้างอิง: โครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (METAVERSE) ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ ROBLOX ขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมการขายของออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่องมือทางด้านดิจิทัลสำหรับผลิตสื่อมัลติมิเดีย
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการอบรมการสร้างสรรค์ งานกราฟิกด้วย Canva สำหรับบุคลากรภายใน
อ้างอิง: METAVERSE โลกมายาเสมือนจริง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.