ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คงเดช พะสีนาม  
  Asst. Prof. Dr. Khongdet Phasinam
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: phasinam@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559
2 วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2553
3 ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553
4 วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
Computer Aided Design, Agricultural and Agro-Industry Engineering
 
ความสนใจ
Big Data, Artificial Intelligence
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: Promjeen, K., Phasinam, T., & Phasinam, K. (2024). Optimizing confectionery production: A semi-automatic gummy jelly dropping machine design and performance evaluation. Edelweiss Applied Science and Technology, 8(1), 1–12. DOI: 10.55214/25768484.v8i1.411.
อ้างอิง: Phasinam, T., Incharoen, T., Nualsri, C., Watcharinrat, D., & Phasinam, K. (2024). Design and efficiency testing of a prototype extruder for Bang Kaew dog food production. Journal of Asian Scientific Research, 14(2), 168–178. DOI: 10.55493/5003.v14i2.5044.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ปุณณดา ทะรังศรี, คงเดช พะสีนาม, ชัชวินทร์ นวลศรี, ธันวมาส พะสีนาม, สุภาวดี แหยมคง และ จักรกฤช ศรีละออ. (2566). การศึกษาประสิทธิผลของปุ๋ยหมักจากมูลช้างร่วมกับอินทรียวัตถุต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมกรีนโอ๊ค. Life Sciences and Environment Journal, 24(1), 214–225. DOI: 10.14456/lsej.2023.17.
อ้างอิง: Choosumrong, S., Hataitara, R., Panumonwatee, G., Raghavan, V., Nualsri, C., Phasinam, T., & Phasinam, K. (2023). Development of IoT based smart monitor and control system using MQTT protocol and Node-RED for parabolic greenhouse solar drying. International Journal of Information Technology. 15(4), 2089–2098. DOI: 10.1007/s41870-023-01237-3.
อ้างอิง: Whangkuanklang, V., Siangdang, Y., Supamattra, S., Watcharinrat, D., Phasinam, K., & Akkarakultron, P. (2023). Corn Peeling and Coarse Grinding Machine to Make Chicken Feed. International Journal of Applied Engineering and Technology, 5(4), 142-146.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม และ ธันวมาส กาศสนุก. (2565). การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กเมื่อใช้น้ำมันดีเซลผสมกับน้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติก. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 1(2), 1-13.
อ้างอิง: ปุณณดา ทะรังศรี, ชัชวินทร์ นวลศรี, คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก และ จักรกฤช ศรีละออ. (2565). ผลของผักตบชวาหมักร่วมกับของเสียเหลือใช้ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค. Life Sciences and Environment Journal, 23(1), 196–207. DOI: 10.14456/lsej.2022.15.
อ้างอิง: จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล, ขนิษฐา ไชยแก้ว, คงเดช พะสีนาม, จิรศิต อินทร, ผกาวดี ภู่จันทร์ และ พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา. (2565). การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการกาแฟเพื่อความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 22(1), 15-28.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ชัชวินทร์ นวลศรี สิรวิชญ์ แดงวงศ์เจริญพร จักรกฤช ศรีละออ ธันวมาส กาศสนุก และ คงเดช พะสีนาม. (2564). ผลของถ่านชีวภาพจากเปลือกกล้วยที่มีต่อเสถียรภาพการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหารที่อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์แตกต่างกัน. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 31(4), 770-780. DOI: 10.14416/j.kmutnb.2021.05.034.
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม, เกียรติศักดิ์ นิคมชัยประเสริฐ, วีรชัย อาจหาญ และ ธันวมาส กาศสนุก. (2564). สมรรถนะและการสึกหรอของเครื่องยนต์ดีเซล เมื่อใช้น้ำมันผสมไบโอดีเซลและดีเซลหมุนเร็ว. Life Sciences and Environment Journal, 22(1), 48–61.
อ้างอิง: Wangkuanklang, V., Meeklangsaen, W., Suntudprom, J., Akkarakultron, P., Phasinam, K., & Watcharinrat, D. (2021). Designing and Constructing a Cassava Slicing Machine for Household Use. International Journal of Mechanical Engineering 6(3), 536-540.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ธันวมาส กาศสนุก และ คงเดช พะสีนาม. (2563). การออกแบบและสร้างเครื่องสับย่อยผักตบชวา. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(3), 57-68.
อ้างอิง: อรพิน เสละคร, สุดารัตน์ สุตพันธ์, คงเดช พะสีนาม และ ธันวมาส กาศสนุก. (2563). ความเข้มข้นของน้ำมะพร้าวที่เหมาะสมต่อการแตกหน่อของกล้วยนากภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., 5(1), 28-33.
อ้างอิง: อรพิน เสละคร, คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก และ สุดารัตน์ สุตพันธ์. (2063). อิทธิพลของสารอินทรีย์ต่อการแตกหน่อของกล้วยน้ำไทในสภาพปลอดเชื้อ. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 21(2), 347-353.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก และ ณรกมล เลาห์รอดพันธ์. (2562). การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ สำหรับการเพาะต้นอ่อนพืช. วารสารเกษตรนเรศวร, 16(2), 27-34.
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก, เกียรติศักดิ์ นิคมชัยประเสริฐ และ วีรชัย อาจหาญ. (2562). การศึกษาสมรรถนะและการสึกหรอของเครื่องยนต์ดีเซลรอบปานกลางเมื่อใช้น้ำมันไบโอดีเซล. PSRU Journal of Science and Technology, 4(1), 28-38.
อ้างอิง: อมรรัตน์ อุประปุ้ย, อรพิน เสละคร, ธันวมาส กาศสนุก และ คงเดช พะสีนาม. (2562). การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างต้นจอกกับฟางข้าวต่อผลผลิตเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก. วารสารเกษตรพระวรุณ, 16(2), 395-403. DOI: 10.14456/paj.2019.16.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Kassanuk, T., & Phasinam, K. (2021). Application of data mining and machine learning in food and agriculture industry towards precision agriculture. the "Second International Conference on Emerging Trends in Materials, Computing and Communication Technologies- ICETMCCT 2021"
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Phasinam, K., Usman, M., Bhattacharya, S., Kassanuk, T., & Tongkachok, K. (2022). Comparative Analysis of Environmental Internet of Things (IoT) and Its Techniques to Improve Profit Margin in a Small Business. the "5th International Conference on Emerging Technologies in Computer Engineering: Cognitive Computing and Intelligent IoT- ICETCE 2022"
อ้างอิง: ธันวมาส กาศสนุก, คงเดช พะสีนาม, ชัชวินทร์ นวลศรี, พีรพัฒน์ เครืออยู่ และ ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง. (2565). การออกแบบและสร้างเครื่องผสมมะขามคลุกน้ำตาล. การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ระดับชาติครั้งที่ 3
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก และ วีรชัย อาจหาญ. (2561). การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้น้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติก. ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
อ้างอิง: ธันวมาส กาศสนุก และ คงเดช พะสีนาม. (2561). การออกแบบเครื่องจักตอก. ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5 "เทคโนโลยี Smart Farm กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรยุคใหม่". ขอนแก่น: โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น.
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก, ชัชวินทร์ นวลศรี, จักรกฤช ศรีละออ และ ปุณณดา ทะรังศรี. (2563). การออกแบบและสร้างชุดผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารสำหรับครัวเรือน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 (น. 627-632). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม, สุธาทิพย์ วงศ์พันธุ์เสือ, พลอยไพลิน สีแดง, ธันวมาส กาศสนุก, จักรกฤช ศรีละออ และ ชัชวินทร์ นวลศรี. (2563). การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดนางฟ้า เมื่อใช้ขี้เลื่อยไม้ฉำฉา ขี้เลื่อยไม้ยางพารา และฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะ. ใน การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม , ธันวมาส กาศสนุก, จักรกฤช ศรีละออ, ชัชวินทร์ นวลศรี และ ปุณณดา ทะรังศรี. (2563). การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของผักกาดกวางตุ้ง. ใน การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อ้างอิง: จักรกฤช ศรีละออ, ศุกร์ชัย ชัยภูมิ, ชัชวินทร์ นวลศรี, คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก และ ปุณณดา ทะรังศรี. (2563). การใช้ปุ๋ยอัดเม็ดจากเศษผงใบยาสูบและอินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มผลผลิตคะน้า. งานประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17, 29-30 กรกฎาคม 2563, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
อ้างอิง: จักรกฤช ศรีละออ, จตุรพงศ์ สมัยสมบัติ, ชัชวินทร์ นวลศรี, คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก และ ปุณณดา ทะรังศรี. (2563). การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตสารสกัดจากฝุ่นผงใบยาสูบสำหรับนวัตกรรมเซรามิก ในการป้องกันหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura) ในคะน้า. ใน งานประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17, 29-30 กรกฎาคม 2563, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
อ้างอิง: จักรกฤช ศรีละออ, จตุรพงศ์ สมัยสมบัติ, ชัชวินทร์ นวลศรี, คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก ปุณณดา ทะรังศรี และ สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา. (2563). ผลของปุ๋ยอัดเม็ดจากเศษผงใบยาสูบร่วมกับอินทรียวัตถุต่อผลผลิตข้าวพันธุ์พิษณุโลก2. ใน งานประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17, 29-30 กรกฎาคม 2563, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
อ้างอิง: จักรกฤช ศรีละออ, ธนพล แย้มบัว, ชัชวินทร์ นวลศรี, คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก และ ปุณณดา ทะรังศรี. (2563). ผลของผักตบชวาหมักร่วมกับของเสียเหลือใช้ต่อการงอกของต้นกล้าผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค. ใน งานประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17, 29-30 กรกฎาคม 2563, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
อ้างอิง: ปุณณดา ทะรังศรี, ชัชวินทร์ นวลศรี, คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก และ จักรกฤช ศรีละออ. (2563). สภาวะที่เหมาะสมของการใช้ปัสสาวะหมักที่มีผลต่อผลผลิตดาวเรือง. ใน งานประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17, 29-30 กรกฎาคม 2563, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก, จักรกฤช ศรีละออ, ชัชวินทร์ นวลศรี และ ปุณณดา ทะรังศรี. (2563) .การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา AFE365 การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐาน. ใน การประชุมวิชาการนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1, 14 กันยายน 2563, หอประชุมที่ปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, กำแพงเพชร.
อ้างอิง: ธันวมาส กาศสนุก, คงเดช พะสีนาม, จักรกฤช ศรีละออ, ชัชวินทร์ นวลศรี และ ปุณณดา ทะรังศรี. (2563) .การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา SOIL381 หลักการชลประทาน. ใน การประชุมวิชาการนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1, 14 กันยายน 2563, หอประชุมที่ปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, กำแพงเพชร.
อ้างอิง: จักรกฤช ศรีละออ, จตุรพงศ์ สมัยสมบัติ, ชัชวินทร์ นวลศรี, คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก และ ปุณณดา ทะรังศรี. (2563). ผลของปุ๋ยอัดเม็ดจากเศษผงใบยาสูบร่วมกับอินทรียวัตถุต่อผลผลิตข้าว. ใน งานประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17, 29-30 กรกฎาคม 2563, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
อ้างอิง: ณณดา ทะรังศรี, ชัชวินทร์ นวลศรี, คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก และ จักรกฤช ศรีละออ. (2563). สภาวะที่เหมาะสมของการใช้ปัสสาวะหมักที่มีผลต่อผลผลิตดาวเรือง. ใน งานประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17, 29-30 กรกฎาคม 2563, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
อ้างอิง: จักรกฤช ศรีละออ, ภควัตร โตเอี่ยม, ชัชวินทร์ นวลศรี, คงเดช พะสีนาม , ธันวมาส กาศสนุก, และ ปุณณดา ทะรังศรี. (2563). ผลของการหมักผักตบชวาร่วมกับของเสียเหลือใช้ที่มีต่อผลผลิตคะน้า. ใน การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อ้างอิง: ชัยวัฒน์ นิระพันธ์, จักรกฤช ศรีละออ, คงเดช พะสีนาม , ธันวมาส กาศสนุก, และ ชัชวินทร์ นวลศรี. (2563). การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สมีเทนจากใบอ้อยโดยใช้กระบวนการปรับสภาพทางชีวภาพด้วยเชื้ออรา Trichoderma harzianum. ใน การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อ้างอิง: Sajja, G.S., Mustafa, M., Phasinam, K., Kaliyaperumal, K., Ventayen, R.J.M., & Kassanuk, T. (2021). Towards Application of Machine Learning in Classification and Prediction of Heart Disease. 2021 Second International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC 2021). 1664-1669. DOI: 10.1109/ICESC51422.2021.9532940
อ้างอิง: Jagtap, S.T., Thakar, C.M., Imrani, O.E., Phasinam, K., Garg, S., & Ventayen, R.J.M. (2021). A Framework for Secure Healthcare System Using Blockchain and Smart Contracts. 2021 Second International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC 2021). 922-926. DOI: 10.1109/ICESC51422.2021.9532644
อ้างอิง: Sajja, G.S., Jha, S.S., Mhamdi, H., Naved, M., Ray, S., & Phasinam, K. (2021). An Investigation on Crop Yield Prediction Using Machine Learning. 2021 Third International Conference on Inventive Research in Computing Applications (ICIRCA 2021). 916-921. DOI: 10.1109/ICIRCA51532.2021.9544815
อ้างอิง: Mohamad, A., Rahman, M.T.A., Phasinam, K., Mohamad, M.S., Saad, M.A.M, & Chionh, S.Y. (2021). Analysis of an Arduino Based Solar Tracking System. Journal of Physics: Conference Series, 2051, 012011. DOI: 10.1088/1742-6596/2051/1/012011
อ้างอิง: Phasinam, K., Usman, M., Bhattacharya, S., Kassanuk, T., & Tongkachok, K. (2022). Comparative Analysis of Environmental Internet of Things (IoT) and Its Techniques to Improve Profit Margin in a Small Business. the "5th International Conference on Emerging Technologies in Computer Engineering: Cognitive Computing and Intelligent IoT- ICETCE 2022"
อ้างอิง: Kassanuk, T., & Phasinam, K. (2021). Application of data mining and machine learning in food and agriculture industry towards precision agriculture. the "Second International Conference on Emerging Trends in Materials, Computing and Communication Technologies- ICETMCCT 2021"
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลดินทอง อำเภอวังทอง และตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การสร้างแบบสำรวจทางด้านภูมิสารสนเทศอย่างง่ายด้วย Vallaris Survey จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: AI/Chat GPT ของเขาดีจริง ๆ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ้างอิง: การใช้ AI สำหรับงานวิจัย (ครั้งที่ 1 บทนำ) จัดโดย Quvae Research and Publications
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: วารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ (Predatory/Clone Journals and Others) จากสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ้างอิง: “การเขียนบทคัดย่อให้โดนใจบรรณาธิการ” จาก QUVAE Research and Publications
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 2
อ้างอิง: FDP on "BLOOMS TAXONOMY in Teaching and Learning" Organized by SanSnow’s Nobel Professional Foundation (Approved by MSME and Ministry of Corporate Affairs, Government of India).
อ้างอิง: Webinar on Publication Dilemma in Academia: Challenges and Recommendations organized by QUVAE Research and Publications
อ้างอิง: เทคนิคการแปลงานวิชาการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ: กรณีศึกษาการแปลบทความวิจัย-บทความวิชาการ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อ้างอิง: กิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
อ้างอิง: การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโดย สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขั้นตอน) จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ้างอิง: CFD สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ SOLIDWORKS Flow Simulation จัดโดย สถาบันสอนการออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
อ้างอิง: การใช้ AI ประยุกต์สร้างสรรค์สื่อการสอน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: การอบรมและพัฒนาทักษะ Digital Literacy ของบุคลากรให้มีทักษะเพียงพอต่อการพัฒนา Smart University รุ่นที่ 2
อ้างอิง: AI กับ Personalised Learning ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพิชิตโจทย์การศึกษาไทยไปกับ Chat GPT โดย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การประเมินพื้นที่เพาะปลูกและติดตามผลผลิตด้วยเทคโนโลยีอวกาศสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล"
อ้างอิง: การอบรมและทดสอบ Google Certified Educator (GCE) สำหรับบุคลากร รุ่น 2 จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: หลักสูตร EdSociate Webinar ครั้งที่ 15 "สอนศิษย์ให้คิดสูง Computational & Higher-Order Thinking" จากวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ้างอิง: การเขียนบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote และ Google Scholar จาก QUVAE Research and Publications
อ้างอิง: "ตีพิมพ์ที่ใช่ ทำอย่างไรให้ปัง" จากคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อ้างอิง: การส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และแนวทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ TRIUP ACT จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การพัฒนาคุณภาพเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเพื่อการเกษตร จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
อ้างอิง: "เคล็ดไม่ลับ (แต่ไม่มีใครบอกคุณ) เกี่ยวกับ Scopus & ISI" จาก QUVAE Research and Publications และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ้างอิง: สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยทางคลินิก & R2R (Basic Statistics for Clinical Research & R2R) จาก QUVAE Research and Publications
อ้างอิง: เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ้างอิง: เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรกรด้วยระบบน้ำหยดสำหรับอ้อย จากสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร
อ้างอิง: การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping ใน 3 สายงาน ได้แก่ สายงานเกษตรกร (Smart Farmers) สายงาน Smart SME (เน้นทักษะด้าน Digital Marketing) และสายงานด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (Tourism) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อ้างอิง: เทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์และการใช้งาน (Predictive Maintenance Technology and Applications) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อ้างอิง: คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) รุ่นที่ 6 จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย
อ้างอิง: ยาหม่องไพลสด จากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ้างอิง: เรียน สอน ผลงาน ทำพร้อมกันได้อย่างไร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ้างอิง: บพท. ชี้แจง รับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ-นานาชาติ" จากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกริก
อ้างอิง: การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน จากสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ้างอิง: การบูรณาการกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสถานประกอบการ จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
อ้างอิง: การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการถดถอย จาก Quvae Research and Publications
อ้างอิง: หลักสูตร EdSociate Webinar ครั้งที่ 18 "New Year Resolution - มาร่วมปั้น Soft Skills" วิธีประเมินและพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน จากวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: "Targeting Journals to Publish Manuscripts" May 31, 2021
อ้างอิง: "How to Get Your Articles Published in National and International Journals: Tips & Strategies for Publication Success" July 27, 2021
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) Gather Town ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1
อ้างอิง: การสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การออกแบบระบบควบคุมโรงเรือน Smart Farm ด้วยโปรแกรม LabVIEW ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ้างอิง: การสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อม 3 มิติ จากภาพถ่ายด้วยโดรนและการประยุกต์ใช้ในงานสำรวจทางการเกษตร รุ่นที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2563 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ้างอิง: ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
อ้างอิง: "เทคนิคการเขียนหนังสือและตำราวิชาการ ระดับอุดมศึกษา เพื่อขอตำแหน่งวิชาการ" วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จัดโดยวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: International Training Workshop on Operation & Maintenance of Small-scaled Agricultural Machinery for the “Belt and Road” Countries sponsored by the Ministry of Science and Technology (MOST) of the People’s Republic of China from April 11th ~ April 30th, 2019 in Beijing, the People’s Republic of China.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: "2018 Seminar on Alcohol Distribution Management and Promotion for Countries along the Silk Road Economic Belt" sponsored by the Ministry of Commerce of the People’s Republic of China from May 16th ~ June 5th, 2018 in Beijing, the People’s Republic of China.
อ้างอิง: ระบบ Smart Farming ในพืชไร่ (ข้าวโพดหวาน) จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ้างอิง: ระบบ Smart Farming ในพืชผัก (ผักในโรงเรือน) จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: "การใช้งานโปรแกรม LabVIEW ร่วมกับระบบสมองกลฝังตัว ในงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร รุ่นที่ 4" จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: "นักขับรถขุดมืออาชีพ" จาก บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
อ้างอิง: "การใช้งานโปรแกรม LabVIEW ร่วมกับระบบสมองกลฝังตัว ในงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร รุ่นที่ 3" จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ้างอิง: "INTRODUCTION TO FACILITY MANAGEMENT FOR SCIENCE PARK" จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: "โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘" จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: Reviewer for the Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences (ISSN: 1319-1578) (Indexing: Web of Science, Scopus)
ชื่อโครงการ: Reviewer for the Journal of Advances in Information Technology (ISSN: 1798-2340) (Indexing: Scopus)
ชื่อโครงการ: Reviewer for the Cogent Engineering (ISSN: 2331-1916) (Indexing: Web of Science, Scopus)
ชื่อโครงการ: Reviewer for the Engineering Applications of Artificial Intelligence (ISSN: 0952-1976) (Indexing: Web of Science, Scopus)
ชื่อโครงการ: Reviewer for the Sensors (ISSN: 1424-3210) (Indexing: Web of Science, Scopus)
ชื่อโครงการ: Reviewer for the Agriculture (ISSN: 2077-0472) (Indexing: Web of Science, Scopus)
ชื่อโครงการ: Reviewer for the Horticulturae (ISSN: 2311-7524) (Indexing: Web of Science, Scopus)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: A reviewer of The Global Conference on Primary Healthcare and Medicare (PCH2022)
ชื่อโครงการ: A reviewer of The Global Conference on Nursing and Primary Healthcare (NPH2022)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่อโครงการ: A reviewer of The Seventh International Conference on Economic and Business Management (FEBM2022) (Indexing: Scopus)
ชื่อโครงการ: A reviewer of The Second International Workshop on Automation, Control and Communication Engineering (IWACCE2022) (Indexing: Scopus)
ชื่อโครงการ: A reviewer of Journal of Nanobiotechnology (ISSN: 1477-3155) (Indexing: ISI, Scopus)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจและประเมินบทความทางวิชาการ วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
ชื่อโครงการ: A reviewer of Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN: 1530-8669) (Indexing: ISI, Scopus)
ชื่อโครงการ: A reviewer of AgriEngineering (ISSN: 2624-7402) (Indexing: ISI, Scopus)
ชื่อโครงการ: A reviewer of Green Processing and Synthesis (ISSN: 2191-9542) (Indexing: ISI, Scopus)
ชื่อโครงการ: A reviewer of Journal of Natural Fibers (ISSN: 1544-046X) (Indexing: ISI, Scopus)
ชื่อโครงการ: A reviewer of Agriculture (ISSN: 2077-0472) (Indexing: ISI, Scopus)
ชื่อโครงการ: A reviewer of IEEE Transactions on Computational Social Systems (ISSN: 2329-924X) (Indexing: ISI, Scopus)
ชื่อโครงการ: A reviewer of Sustainability (ISSN: 2071-1050) (Indexing: ISI, Scopus)
ชื่อโครงการ: A reviewer of Mindanao Journal of Science and Technology (ISSN: 2244-0410) (Indexing: ISI, Scopus)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจและประเมินบทความทางวิชาการ วารสารเกษตรพระวรุณ
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองประเมินคุณภาพผลงานวิชาการประเภท ตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิลสงคราม
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิลสงคราม
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจพิจารณา (ร่าง) งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อโครงการ: A reviewer of Horticulturae (ISSN: 2311-7524) (Indexing: ISI, Scopus)
ชื่อโครงการ: A reviewer of Oriental Journal of Chemistry (ISSN: 0970-020X) (Indexing: ISI)
ชื่อโครงการ: A reviewer of Engineering Applications of Artificial Intelligence (ISSN: 09521976) (Indexing: ISI, Scopus)
ชื่อโครงการ: Reviewer for the Applied Sciences (ISSN: 2076-3417) (Indexing: Web of Science, Scopus)
ชื่อโครงการ: Reviewer for the PeerJ Computer Science (ISSN: 2376-5992) (Indexing: Web of Science, Scopus)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: a reviewer of The 5th International Conference on Computer Science and Application Engineering (CSAE2021) (Indexing: Scopus)
ชื่อโครงการ: a reviewer of Sugar Tech (ISSN: 0972-1525) (Indexing: ISI, Scopus)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563
ชื่อโครงการ: a reviewer of The 13th TSAE International Conference (TSAE 2020) (Indexing: Scopus)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: a reviewer of Oriental Journal of Chemistry (ISSN: 0970-020X) (Indexing: ISI, Scopus)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Indexing: TCI 1)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: a reviewer of Suranaree Journal of Science and Technology (ISSN: 0858-849X) (Indexing: Scopus)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: ผู้ตรวจสอบตู้อบลมร้อนแบบใช้แก๊ส ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Indexing: TCI 1)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร "กิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ใบรับรอง กิจกรรม "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และวินัยในการปฏิบัติงาน"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร "การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร "การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation)"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร "คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom English Expression)"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรผ่านการทดสอบเรื่อง "แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับครู (Map and Geographical Tools for Teachers)"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับครู เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Embedded Systems Design Certification
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of the "Creating an Active Learning Class using PowerPoint & ClassPoint 2"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Machine Learning Professional Certification
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Machine Learning with Python Certification
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Business Intelligence & Data Analytics Certification
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับครู เรื่อง "PLC : Professional Learning Community"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "ทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Java Programming Certification
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตร "การอบรมการวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรผ่านการอบรม "การป้องกันการทุจริตและการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Edge AI for IoT Developers Specialization Certification
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร เข้าร่วมกิจกรรม Change Agent to Changing Space ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ "AI กับ Personalized Learning ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพิชิตโจทย์การศึกษาไทยไปกับ Chat GPT" จาก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of the "SOLIDWORKS Course: Turn 2D Sketches Into 3D Models"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การประเมินพื้นที่เพาะปลูกและติดตามผลผลิตด้วยเทคโนโลยีอวกาศสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล"
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สัมฤทธิบัตร หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)" รุ่นที่ ๖
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of Appreciation for the 1st International Online Conference on ASEAN Perspective and Innovation (1st ICAPI_2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of Presenting in the "5th International Conference on Emerging Technologies in Computer Engineering: Cognitive Computing and Intelligent IoT- ICETCE 2022"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตร หลักสูตร "เทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์และการใช้งาน (Predictive Maintenance Technology and Applications)"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of the "Editorial Board Member" for the "Global Conference on Nursing and Primary Healthcare"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การวางแผนภาษีและการยื่นภาษีอย่างถูกต้อง
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร รางวัลการนำเสนอผลงานระดับ "เหรียญทอง" สาขาโรโบติกส์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ผลงานเรื่อง "การออกแบบและสร้างเครื่องผสมมะขามคลุกน้ำตาล" ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 8 (FENETT2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of the "Editorial Board Member" for the "Global Conference on Primary Healthcare and Medicare"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of Achievement in "Techniques for Writing Research Papers in English for Publication on International Databases"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of Participation in "Advanced Emerging Technologies, Research and Practical Applications"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of Participation in "Evolution of Intelligent Systems"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of Participation in "Teaching and Learning in Higher and Professional Education-The Challenges and Opportunities"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร "สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยทางคลินิก & R2R"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร "เคล็ดไม่ลับ (แต่ไม่มีใครบอกคุณ) เกี่ยวกับ Scopus & ISI"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "Editors" of "International Journal of Agriculture and Food Science"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร "สอนศิษย์ให้คิดสูง Computational & Higher-Order Thinking"
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: How to Get Your Articles Published in National and International Journals: Tips & Strategies for Publication Success
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of Presenting in the "Second International Conference on Emerging Trends in Materials, Computing and Communication Technologies- ICETMCCT 2021"
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Transformation of Business Operations Using Industry 4.0 Technologies
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Recent Development in Nanostructured Metals and Alloys
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Renewable Energy System and Sustainability Education, Research and Outreach
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Computing and Signal Processing in IoT Applications
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Artificial Intelligence & Machine Learning Using Python
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: General Awareness to the Educators & Institutions - Insights of National Education Policy-2020
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Optical Wireless Communication Challenges & Opportunities
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Learning Path to Data Science
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Composite Materials - Metal Matrix Composite
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Biology in Concrete
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Cognitive Radio-Wireless Sensor Networks- Applications & Challenges
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Personality Development & Winning Attitude
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Modelling of Biomedical applications using Neural Networks in International Short Term training Program held in India
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: National Educational Policy
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Scope, Opportunities and Challenges For E-Vehicle In India
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Recent Advances in Civil Engineering
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Technology Based Teaching in Class Room
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Latest Trends in Nanotechnology
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Cyber Virus that took his path with Coronavirus - A Disaster Journey of Malicious Malware in the ASEAN Countries
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Virtual Interactive Classroom for Teachers and the Challenging Technologies in Post Covid-19 Era
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: International Training Workshop on Operation & Maintenance of Small-scaled Agricultural Machinery for the “Belt and Road” Countries
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 2018 Seminar on Alcohol Distribution Management and Promotion for Countries along the Silk Road Economic Belt
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การใช้งานโปรแกรม LabVIEW ร่วมกับระบบสมองกลฝังตัว ในงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร รุ่นที่ 4
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: INTRODUCTION TO FACILITY MANAGEMENT FOR SCIENCE PARK
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การใช้งานโปรแกรม LabVIEW ร่วมกับระบบสมองกลฝังตัว ในงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร รุ่นที่ 3
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: เครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นอัลตราโซนิก : เลขที่อนุสิทธิบัตร 17708
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์ : เลขที่อนุสิทธิบัตร 15289
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.