ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คงเดช พะสีนาม  
  Asst. Prof. Dr. Khongdet Phasinam
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: phasinam@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559
2 วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2553
3 ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553
4 วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
Agricuture Engineering , การออกแบบทางด้านวิศวกรรมเกษตร, Machine Learning, วิศวกรรมเครื่องกล, พลังงานทดแทน, การจัดการด้านพลังงาน
 
ความสนใจ
Measurement, วิศวกรรมเกษตรและอาหาร , Agricultural Technology (เทคโนโลยีการเกษตร)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Phasinam, K., & Kassanuk, T. (2022). Long-term Wear and Performance Testing in Small Diesel Engines Using Waste Plastic Diesel. International Journal of Mechanical Engineering, 7(1), 1562-1567.
อ้างอิง: Phasinam, K., & Kassanuk, T. (2022). Supervised Machine Learning in Precision Agriculture. International Journal of Mechanical Engineering, 7(1), 1621-1625.
อ้างอิง: Phasinam, K., Kassanuk, T., Shinde, P.P., Thakar, C.M., Sharma, D.K., Mohiddin, M.K., & Rahmani, A.W. (2022). Application of IoT and Cloud Computing in Automation of Agriculture Irrigation. Journal of Food Quality, 2022, 8285969. DOI: 10.1155/2022/8285969
อ้างอิง: Putthumrugsa, N., Sopha, B., Na-Nongkai, K., Taksin, R., Wamontree, P., & Phasinam, K. (2022). The Relationship between Prevalence of Applied Thai Massage and Cause of Diseases. International Journal of Special Education, 37(3), 52-59.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Phasinam, K., Nikhomchaiprasert, K., Arjharn, W., & Kassanuk, T. (2021). Performance and Wearing of a Diesel Engine with Blends of Biodiesel and High Speed Diesel. Life Sciences and Environment Journal, 22(1), 48-61.
อ้างอิง: Wangkuanklang, V., Meeklangsaen, W., Suntudprom, J., Kosum, K., Watcharinrat, D., & Phasinam, K. (2021). Design and Fabrication of Rice Stubble Chopper. Design Engineering, 2021(7), 4014-4021.
อ้างอิง: Kassanuk, T., Mustafa, M., Panse, P., Sivanand, R., Phasinam, K., & Santosh, T. (2021). An Internet of Things and Cloud Based Smart Irrigation System. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(3), 8958-8962.
อ้างอิง: Kassanuk, T., & Phasinam, K. (2021). Study on Consumptive Use of Water of Kangkong. Psychology and Education, 58(1), 1636-1639. DOI: 10.17762/pae.v58i1.959
อ้างอิง: Phasinam, K., & Kassanuk, T. (2021). Study and Development of Temperature and Humidity Controller for Spreat Culti. Psychology and Education, 58(1), 1674-1678. DOI: 10.17762/pae.v58i1.966
อ้างอิง: Phasinam, K., & Kassanuk, T. (2021). Effect of Waste Plastic Oil on Engine Performance and Durability. Psychology and Education, 58(1), 1655-1659. DOI: 10.17762/pae.v58i1.963
อ้างอิง: Kassanuk, T., & Phasinam, K. (2021). Design and Construction of Bamboo Stripping Machine for Bamboo Basketry. Psychology and Education, 58(1), 1632-1635. DOI: 10.17762/pae.v58i1.958
อ้างอิง: Kassanuk, T., Selakorn, O., Phasinam, K., & Sutaphan, S. (2021). Effect of Coconut Water on Root Induction of Musa (AA Group) ‘Kluai Nam Thai’ In Vitro. Psychology and Education, 58(1), 1640-1643. DOI: 10.17762/pae.v58i1.960
อ้างอิง: Mukthang, K., Tartrakoon, W., Incheon, T., Chueaphudi, C., Hantai, P., Tongyoy, T., Luangjino, N., Chomdang, S., Kassanuk, T., Phasinam, K., & Laorodphan, N. (2021). Fattening Beef Production Costs and Returns of Farmers in Sukhothai Province. Khon Kaen Agriculture Journal, 49(Suppl. 1), 191-197.
อ้างอิง: Shan, R., Phasinam, K., Suryawanshi, V.R., Parimita, Surani, H.C., & Yadav, H.R. (2021). Potential Marketing Strategy for Organic Products towards Consumer Consumption. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(3), 5751-5754.
อ้างอิง: Parvathi, T., Sathish, M., Jha, S.S., Phasinam, K., Nivetha, L., & Ghosh, T. (2021). Evaluation of Phytochemical and Biochemical Profiling of Marine Red Algae Gracilariacrassa. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(4), 4002-4012.
อ้างอิง: Phasinam, K., Junyusen, P., Vatakit, K., & Somphong, C. (2021). Study on Track Frame Model of a Thai-Made Rice Combine Harvester. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(8), 2799-2808.
อ้างอิง: Kollu, P.K., Saxena, M., Phasinam, K., Kassanuk, T., & Mustafa, M. (2021). Blockchain Techniques for Secure Storage of Data in Cloud Environment. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(11), 1515-1522.
อ้างอิง: Keskar, V., Abdufattokhov, S., Phasinam, K., Wenda, A., Jagtap, S.T., & Ventayen, R.J.M. (2021). Big Data Preprocessing Frameworks: Tools and Techniques. Design Engineering, 2021(4), 1738-1746.
อ้างอิง: Mustafa, M., Virmani, D., Kaliyaperumal, K., Phasinam, K., Deepak, A., & Santosh, T. (2021). Towards Investigation of Various Security and Privacy Issues in Internet of Things. Design Engineering, 2021(4), 1747-1758.
อ้างอิง: Kathapant, M., Junyusen, P., Phasinam, K., & Sengdang, Y. (2021). Designing and Evaluating the Digging Mechanism for Fertilizing the Rubber Plants. Linguistica Antverpiensia, 20(2), 1097-1107.
อ้างอิง: Kassanuk, T., & Phasinam, K. (2021). Role of Artificial Intelligence and Machine Learning in Food Industry. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(3), 4539-4545.
อ้างอิง: Watcharinrat, D., Charoenrak, P., Pimonrat, P., Supmattrra, S., & Phasinam, K. (2021). Effects of Mist Irrigation on the Yields of Pleurotus Mushrooms. Design Engineering, 2021(6), 1803-1809.
อ้างอิง: Watcharinrat, D., Charoenrak, P., Supmattrra, S., & Phasinam, K. (2021). Efficiency of Drip Irrigation Combined with the Use of Bacillus Bacteria in Promoting Chili Growth. Design Engineering, 2021(7), 256-265.
อ้างอิง: Phasinam, K., Kassanuk, T., Tripathi, M., Khan, Z.A., Salahuddin, G., & Nomani, M.Z.M. (2021). The Sustainable Development of Food Production in Agriculture Based on the Innovation in Nano-Science with Implication on Health and Environment. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(3), 550-560.
อ้างอิง: Parashar, K., Dubey, R.K., Padmaja, M., Phasinam, K., Angelina, J.T.T., & Gupta, P. (2021). Effect of Succinic Acid on Compression Strength Concrete Material. Materials Today: Proceedings. DOI: 10.1016/j.matpr.2021.05.405
อ้างอิง: Jagtap, S.T., Phasinam, K., Kassanuk, T., Jha, S.S., Ghosh, T., & Thakar, C.M. (2021). Towards Application of Various Machine Learning Techniques in Agriculture. Materials Today: Proceedings. DOI: 10.1016/j.matpr.2021.06.236
อ้างอิง: Thakar, M.A., Jha, S.S., Phasinam, K., Manne, R., Qureshi, Y., & Babu, V.V.H. (2021). X Ray Diffraction (XRD) Analysis and Evaluation of Antioxidant Activity of Copper Oxide Nanoparticles Synthesized from Leaf Extract of Cissus vitiginea. Materials Today: Proceedings. DOI: 10.1016/j.matpr.2021.05.410
อ้างอิง: Thakar, C.M., Parkhe, S.S., Jain, A., Phasinam, K., Murugesan, G., & Ventayen, R.J.M. (2021). 3D Printing: Basic Principals and Applications. Materials Today: Proceedings. DOI: 10.1016/j.matpr.2021.06.272
อ้างอิง: Sriwongpuk, S., Pimsuwan, S., Watcharinrat, D., & Phasinam, K. (2021). Effect of Light Intensity on the Growth of Tape-grass (Vallisneria spiralis L.). Design Engineering, 2021(7), 2211-2218.
อ้างอิง: Setiawan, R., Ponnam, V.S., Sengan, S., Anam, M., Subbiah, C., Phasinam, K., Vairaven, M., & Ponnusamy, S. (2021). Certain Investigation of Fake News Detection from Facebook and Twitter Using Artificial Intelligence Approach. Wireless Personal Communications. DOI: 10.1007/s11277-021-08720-9
อ้างอิง: Watcharinrat, D., Charoenrak, P., Pimonrat, P., Supmattrra, S., Jitaek, P., & Phasinam, K. (2021). Effects of Water Levels and Dissolved Oxygen Concentration on the Growth of Celery Cultivated in a DFT Hydroponic System. Design Engineering, 2021(7), 3669-3675.
อ้างอิง: Nualsri, C., Dangwongjaroenporn, S., Sreela-or, C., Kassanuk, T., & Phasinam, K. (2021). Effect of Biochar from Banana Peel on the Stability of Methane Production from Food Waste at Different Organic Loading Rates. The Journal of KMUTNB, 31(4), 770-780. DOI: 10.14416/j.kmutnb.2021.05.034
อ้างอิง: Kuthadi, V.M., Selvaraj, R., Rao, Y.V., Kumar, P.S., Mustafa, M., Phasinam, K., & Okoronkwo, E. (2021). Towards Security and Privacy Concerns in The Internet of Things in The Agriculture Sector. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(3), 10086-10089.
อ้างอิง: Pallathadka, H., Wenda, A., Ramirez-Asís, E., Asís-López, M., Flores-Albornoz, J., Phasinam, K. (2021). Classification and Prediction of Student Performance Data Using Various Machine Learning Algorithms. Materials Today: Proceedings. DOI: 10.1016/j.matpr.2021.07.382
อ้างอิง: Kassanuk, T., & Phasinam, K. (2021). Supervised Machine Learning in Smart Agriculture. Design Engineering, 2021(7), 5776-5782.
อ้างอิง: Watcharinrat, D., Pimonrat, P., Charoenrak, P., Supamattra, S., Pimsuwan, S., & Phasinam, K. (2021). Effects of Drip Irrigation Schedules on the Yields of Marigolds. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(7), 7903-7909.
อ้างอิง: Wangkuanklang, V., Huabkhunthot, T., Watcharinrat, D., Akkarakultron, P., & Phasinam, K. (2021). Development of a Block Forming Machine for Coconut Peat Media. Design Engineering, 2021(7), 8449-8457.
อ้างอิง: Wamontree, P., Watcharinrat, D., & Phasinam, K. (2021). The Development of an Instructional Model Incorporating Collaborative Leadership for the Thai Traditional Medicine Course ‘Prakumpera Prathomjinda’. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(9), 697-704.
อ้างอิง: Sajja, G.S., Rane, K.P., Phasinam, K., Kassanuk, T., Okoronkwo, E, & Prabhu, P. (2021). Towards Applicability of Blockchain in Agriculture Sector. Materials Today: Proceedings. DOI: 10.1016/j.matpr.2021.07.366
อ้างอิง: Karn, A.L., Pandya, S., Mehbodniya, A., Arslan, F., Sharma, D.K., Phasinam, K., Aftab, M.N., Rajan, R., Bommisetti, R.K., & Sengan, S. (2021). An Integrated Approach for Sustainable Development of Wastewater Treatment and Management System Using IoT in Smart Cities. Soft Computing. DOI: 10.1007/s00500-021-06244-9
อ้างอิง: Sajja, G.S., Mustafa, M., Phasinam, K., Kaliyaperumal, K., Ventayen, R.J.M., & Kassanuk, T. (2021). Towards Application of Machine Learning in Classification and Prediction of Heart Disease. 2021 Second International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC 2021). 1664-1669. DOI: 10.1109/ICESC51422.2021.9532940
อ้างอิง: Jagtap, S.T., Thakar, C.M., Imrani, O.E., Phasinam, K., Garg, S., & Ventayen, R.J.M. (2021). A Framework for Secure Healthcare System Using Blockchain and Smart Contracts. 2021 Second International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC 2021). 922-926. DOI: 10.1109/ICESC51422.2021.9532644
อ้างอิง: Sajja, G.S., Jha, S.S., Mhamdi, H., Naved, M., Ray, S., & Phasinam, K. (2021). An Investigation on Crop Yield Prediction Using Machine Learning. 2021 Third International Conference on Inventive Research in Computing Applications (ICIRCA 2021). 916-921. DOI: 10.1109/ICIRCA51532.2021.9544815
อ้างอิง: Wamontree, P., Wiangchai, T., Khumlue, T., Somboon, N., Deepas, S., Phasinam, K., & Watcharinrat, D. (2021). A Study on Dysmenorrhea in Female Undergraduate Students at Mae Fah Luang University Applying the Mahachotarat Scripture of Thai Traditional Medicine. Natural Volatiles and Essential Oils, 8(5), 1929-1938.
อ้างอิง: Kassanuk, T., & Phasinam, K. (2021). The Impact of Environment Due to the Use of Advanced Technology in Agriculture. Natural Volatiles and Essential Oils, 8(5), 1939-1949.
อ้างอิง: Kamjijam, B., Jenwipack, N., Thanmane, P., & Phasinam, K. (2021). Glutinous Rice’s (Oryza sativa var. glutinosa) Sensory Identification used Principal Component Analysis and Consumer’s Group Identification via Hierarchical Cluster Analysis. Natural Volatiles and Essential Oils, 8(4), 3135-3147.
อ้างอิง: Mohamad, A., Rahman, M.T.A., Phasinam, K., Mohamad, M.S., Saad, M.A.M, & Chionh, S.Y. (2021). Analysis of an Arduino Based Solar Tracking System. Journal of Physics: Conference Series, 2051, 012011. DOI: 10.1088/1742-6596/2051/1/012011
อ้างอิง: Kassanuk, T., & Phasinam, K. (2021). A Comprehensive Review on the Implementation of Technological Systems, Standards, and Interfaces Used in the Food and Agriculture Industries. Materials Today: Proceedings. DOI: 10.1016/j.matpr.2021.11.396
อ้างอิง: Ramirez-Asis, E., Vilchez-Carcamo, J., Thakar, C.M., Phasinam, K., Kassanuk, T., & Naved, M. (2021). A Review on Role of Artificial Intelligence in Food Processing and Manufacturing Industry. Materials Today: Proceedings. DOI: 10.1016/j.matpr.2021.11.616
อ้างอิง: Pallathadka, H., Sajja, G.S., Phasinam, K., Ritonga, M., Nave, M., Bansal, R., & Quiñonez-Choquecota, J. (2021). An Investigation of Various Applications and Related Challenges in Cloud Computing. Materials Today: Proceedings. DOI: 10.1016/j.matpr.2021.11.383
อ้างอิง: Pallathadka, H., Ravipati, P., Sajja, G.S., Phasinam, K., Kassanuk, T., Sanchez, D.T., & Prabhu, P. (2021). Application of Machine Learning Techniques in Rice Leaf Disease Detection. Materials Today: Proceedings. DOI: 10.1016/j.matpr.2021.11.398
อ้างอิง: Kassanuk, T., & Phasinam, K. (2021). Design of Blockchain Based Smart Agriculture Framework to Ensure Safety and Security. Materials Today: Proceedings. DOI: 10.1016/j.matpr.2021.11.415
อ้างอิง: Arumugam, K., Swathi, Y., Sanchez, D.T., Mustafa, M., Phoemchalard, C., Phasinam, K., & Okoronkwo, E. (2021). Towards Applicability of Machine Learning Techniques in Agriculture and Energy Sector. Materials Today: Proceedings. DOI: 10.1016/j.matpr.2021.11.394
อ้างอิง: Wangkuanklang, V., Meeklangsaen, W., Suntudprom, J., Akkarakultron, P., Phasinam, K., & Watcharinrat, D. (2021). Designing and Constructing a Cassava Slicing Machine for Household Use. International Journal of Mechanical Engineering 6(3), 536-540.
อ้างอิง: Shamim, M., Kumar, T., Kassanuk, T., Phasinam, K., Shamim, M., & Seshagiri, H. (2021). "The Female Quixote" A Vivacious And Ironical Novel Of Charlotte Lennox: A Critical Note. Natural Volatiles and Essential Oils, 8(6), 2090-2099.
อ้างอิง: Kaliyaperumal, K., Rahim, A., Sharma, D.K., Regin, R., Vashisht, S., & Phasinam, K. (2021). Rainfall Prediction Using Deep Mining Strategy for Detection. 2021 2nd International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC 2021). 1623-1628. DOI: 10.1109/ICOSEC51865.2021.9591879
อ้างอิง: Hemavathi, D., Kumar, V.R., Regin, R., Rajest, S.S., Phasinam, K., & Singh, S. (2021). Technical Support for Detection and Prediction of Rainfall. 2021 2nd International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC 2021). 1629-1634. DOI: 10.1109/ICOSEC51865.2021.9591762
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ชัยวัฒน์ นิระพันธ์, จักรกฤช ศรีละออ, คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก และ ชัชวินทร์ นวลศรี. (2563). การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สมีเทนจากใบอ้อยโดยใช้กระบวนการปรับสภาพทางชีวภาพด้วยเชื้อรา Trichoderma harzianum. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 51(ฉบับพิเศษ 1), 332-336.
อ้างอิง: ธนโชติ ทองย้อย, นันทณุสรณ์ มาตรวังแสง, ประวิทย์ ห่านใต้, วันดี ทาตระกูล, ทศพร อินเจริญ, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, คงเดช พะสีนาม, วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ และ ณรกมล เลาห์รอดพันธ์. (2563). ผลของการปรับปรุงคุณภาพของมันสำปะหลังต่ออุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซชันและการย่อยได้โดยใช้ถุงไนล่อน. แก่นเกษตร, 48(ฉบับพิเศษ 1), 669-674.
อ้างอิง: ปุณณดา ทะรังศรี, ชัชวินทร์ นวลศรี, คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก, นนทพร รัตนจักร์ และ จักรกฤช ศรีละออ. (2563). ผลของปุ๋ยหมักจากของเสียกระบวนการผลิตไฮเทนจากน้ำกากส่าและกากยีสต์ร่วมกับวัสดุอินทรีย์ต่อผลผลิตดาวเรือง. แก่นเกษตร, 48(ฉบับพิเศษ 1), 989-994.
อ้างอิง: ชัชวินทร์ นวลศรี, จักรกฤช ศรีละออ, คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก, ปุณณดา ทะรังศรี และ นนทพร รัตนจักร์. (2563). การพัฒนากระถางต้นไม้ชีวภาพจากฝุ่นผงใบยาสูบร่วมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก. แก่นเกษตร, 48(ฉบับพิเศษ 1), 1003-1010.
อ้างอิง: อรพิน เสละคร, สุดารัตน์ สุตพันธ์, คงเดช พะสีนาม และ ธันวมาส กาศสนุก. (2563). ความเข้มข้นของน้ำมะพร้าวที่เหมาะสมต่อการแตกหน่อของกล้วยนากภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., 5(1), 28-33.
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก, ชัชวินทร์ นวลศรี, จักรกฤช ศรีละออ และ ปุณณดา ทะรังศรี. (2563). การออกแบบและสร้างชุดผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารสำหรับครัวเรือน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 (น. 627-632). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
อ้างอิง: ธันวมาส กาศสนุก และ คงเดช พะสีนาม. (2563). การออกแบบและสร้างเครื่องสับย่อยผักตบชวา. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(3), 57-68.
อ้างอิง: Selakorn, O., Phasinam, K., Kassanuk, T., & Sutaphan, S. (2020). Influence of Organic Supplements on Multiple Shoot Formation of Musa (AA Group) ‘Kluai Nam Thai’ in Vitro. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 21(2), 347-353.
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม, สุธาทิพย์ วงศ์พันธุ์เสือ, พลอยไพลิน สีแดง, ธันวมาส กาศสนุก, จักรกฤช ศรีลออ และ ชัชวินทร์ นวลศรี. (2563). การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดนางฟ้า เมื่อใช้ขี้เลื่อยไม้ฉำฉา ขี้เลื่อยไม้ยางพารา และฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 51(ฉบับพิเศษ 1), 163-167.
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก, จักรกฤช ศรีละออ, ชัชวินทร์ นวลศรี และ ปุณณดา ทะรังศรี. (2563). การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของผักกาดกวางตุ้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 51(ฉบับพิเศษ 1), 168-172.
อ้างอิง: ปุณณดา ทะรังศรี, ชัชวินทร์ นวลศรี, คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก และ จักรกฤช ศรีละออ. (2563). สภาวะที่เหมาะสมของการใช้ปัสสาวะหมักที่มีผลต่อผลผลิตดาวเรือง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 51(ฉบับพิเศษ 1), 173-179.
อ้างอิง: จักรกฤช ศรีละออ, ธนพล แย้มบัว, ชัชวินทร์ นวลศรี, คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก และ ปุณณดา ทะรังศรี. (2563). ผลของผักตบชวาหมักร่วมกับของเสียเหลือใช้ต่อการงอกของต้นกล้าผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 51(ฉบับพิเศษ 1), 185-189.
อ้างอิง: จักรกฤช ศรีละออ, ศุกร์ชัย ชัยภูมิ, ปุณณดา ทะรังศรี, ชัชวินทร์ นวลศรี, คงเดช พะสีนาม และ ธันวมาส กาศสนุก. (2563). การใช้ปุ๋ยอัดเม็ดจากเศษผงใบยาสูบ และอินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มผลผลิตคะน้า. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 51(ฉบับพิเศษ 1), 190-195.
อ้างอิง: จักรกฤช ศรีลออ, จตุรพงศ์ สมัยสมบัติ, ชัชวินทร์ นวลศรี, คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก และ ปุณณดา ทะรังศรี. (2563). การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตสารสกัดจากฝุ่นผงใบยาสูบสำหรับนวัตกรรมเซรามิก ในการป้องกันหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura) ในคะน้า. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 51(ฉบับพิเศษ 1), 349-353.
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก, จักรกฤช ศรีละออ, ชัชวินทร์ นวลศรี และ ปุณณดา ทะรังศรี. (2563). การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา AFE365 การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐาน. ใน การประชุมนวัตกรรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (น. 6-10). กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
อ้างอิง: ธันวมาส กาศสนุก, คงเดช พะสีนาม, จักรกฤช ศรีละออ, ชัชวินทร์ นวลศรี และ ปุณณดา ทะรังศรี. (2563). การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา SOIL381 หลักการชลประทาน. ใน การประชุมนวัตกรรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (น. 64-70). กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Phasinam, K., Kassanuk, T., Nikhomchaiprasert, K., & Arjharn, W. (2019). Performance and Wearing Studies on Medium Speed Diesel Engines with Biodiesel Fuel. PSRU Journal of Science and Technology, 4(1), 28-38.
อ้างอิง: ชัยณรงค์ งามโสภา, บุญญารัตน์ แว่นฟ้า, ธันวมาส กาศสนุก และ คงเดช พะสีนาม. (2562). ศึกษาการเจริญของเส้นใยและผลผลิตของเห็ดนางฟ้าเมื่อใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราและขี้เลื่อยไม้ฉำฉาเป็นวัสดุเพาะ. การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25: 62-66.
อ้างอิง: อมรรัตน์ อุประปุ้ย, อรพิน เสละคร, ธันวมาส กาศสนุก และ คงเดช พะสีนาม. (2562). การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างต้นจอกกับฟางข้าวต่อผลผลิตเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก. วารสารเกษตรพระวรุณ, 16(2), 395-403.
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก และ ณรกมล เลาห์รอดพันธ์. (2562). การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ สำหรับการเพาะต้นอ่อนพืช. วารสารเกษตรนเรศวร, 16(2). 27-34.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ประกอบ เมืองเกิด, สิปปกร โพธิ์ประเสริฐ, ธันวมาส กาศสนุก และ คงเดช พะสีนาม. (2561). การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของเครื่องปลูกพืชไมโครกรีนแบบอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 3: 995-1000.
อ้างอิง: สุธาทิพย์ วงศ์พันธุ์เสือ, พลอยไพลิน สีแดง, ธันวมาส กาศสนุก และ คงเดช พะสีนาม. (2561). การศึกษาการใช้ขี้เลื่อยไม้ฉำฉา ขี้เลื่อยไม้ยางพารา และฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้า. การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24: 112-115.
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก และ วีรชัย อาจหาญ. (2561). การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้น้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติก. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4: 425-432.
อ้างอิง: ธันวมาส กาศสนุก และ คงเดช พะสีนาม. (2561). การออกแบบเครื่องจักตอก. การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5: 146-150.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: รัฏฐชัย สายรวมญาติ, คงเดช พะสีนาม และ ธันวมาส กาศสนุก. (2560). การออกแบบ และพัฒนานาข้าวในเขตชลประทานตามแนวทฤษฎีใหม่ ; ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3: 67-72.
อ้างอิง: ยงยุทธ เสียงดัง, พยุงศักดิ์ จุลยุเสน และ คงเดช พะสีนาม. (2560). เส้นทางที่เหมาะสมของปลายแขนกลกรีดยางพารา. วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ, 3(1), 25-35.
อ้างอิง: ธันวมาส กาศสนุก, ดามร บัณฑุรัตน์ และ คงเดช พะสีนาม. (2560). ความยาวท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่เหมาะสมสำหรับระบบเก็บกักความร้อนแบบเปลี่ยนสถานะ. วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 10(2), 38-47.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม, พยุงศักดิ์ จุลยุเสน, คธา วาทกิจ และจรูญศักดิ์ สมพงศ์. (2559). การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงช่วงล่างเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธีการทดสอบแรง. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 22(2), 24-29.
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม, พยุงศักดิ์ จุลยุเสน, คธา วาทกิจ และ จรูญศักดิ์ สมพงศ์. (2559). การปรับปรุงความแข็งแรงของโครงช่วงล่างของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย. การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 3: 27-33.
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม และ วีรชัย อาจหาญ. (2559). การศึกษาสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลรอบกลางเมื่อใช้น้ำมันไบโอดีเซล. วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 8(8), 115-128.
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม, พยุงศักดิ์ จุลยุเสน, คธา วาทกิจ, จรูญศักดิ์ สมพงศ์ และ ยงยุทธ เสียงดัง. (2559). การปรับปรุงความแข็งแรงของโครงช่วงล่างของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย. วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ, 2(2), 97-106.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม, พยุงศักดิ์ จุลยุเสน, จรูญศักดิ์ สมพงศ์ และคธา วาทกิจ. (2557). การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงช่วงล่างของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 2: 62-71.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Phasinam, K., Junyusen, P., Vatakit, K. & Somphong, J. (2013). Study on Track Frame Strength and Optimum Ratio of Thai-Made Rice Combine Harvester Model. The 14th Thai Society of Agricultural Engineering National Conference and The 6th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference: 340-345.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Phasinam, K., Junyusen, P., Vatakit, K. & Somphong, J. (2012). Study on Track Frame Strength of a Thai-Made Rice Combine Harvester. The 13th Thai Society of Agricultural Engineering National Conference and The 5th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference: 66-71.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: สาวิตรี คำหอม, พินิจ จิรัคคกุล, คงเดช พะสีนาม และ วีรชัย อาจหาญ. (2554). การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและต้นทุนของ การเก็บรวบรวม การแปรรูปฟางข้าว ที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: คงเดช พะสีนาม และ วีรชัย อาจหาญ. 2553. การศึกษาสมรรถนะและการสึกหรอของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสม. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11: 339-344.
อ้างอิง: เกียรติศักดิ์ นิคมชัยประเสริฐ, คงเดช พะสีนาม และ วีรชัย อาจหาญ. (2553). การศึกษาสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสม. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11: 333-338.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตปุ๋ยหมักจากของเสียทางการเกษตรร่วมกับมูลช้าง แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา AFE365 การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐาน แหล่งทุน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การพัฒนากระถางต้นไม้จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดจากผงใบยาสูบต่อการผลิตข้าวพิษณุโลก 2 แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตวัสดุคลุมดินจากผงใบยาสูบ แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตสารสกัดจากฝุ่นผงใบยาสูบสำหรับนวัตกรรมเซรามิกในการป้องกันหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura) ในคะน้า PA-50 แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การออกแบบและสร้างเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ต้นแบบสำหรับผลิตอาหารสุนัขบางแก้ว แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การพัฒนากระบวนการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของชาร์มมิง เฮอร์เบอร์ แหล่งทุน: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
อ้างอิง: การศึกษาและออกแบบเครื่องเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน วช. ผ่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกกล้วยโดยใช้น้ำกากส่าเป็นตัวประสาน แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างต้นจอกกับฟางข้าวต่อผลผลิตเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การออกแบบชุดผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารสำหรับชุมชน 4.0 แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การศึกษาและออกแบบเครื่องสับย่อยพืชเส้นใย แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การใช้ขี้เลื่อยไม้ฉำฉาเป็นส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้ยางพาราในการเพาะเห็ดนางฟ้า แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การศึกษาสมรรถนะ การสึกหรอ และการปลดปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้น้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติก แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: เครื่องเพาะถั่วงอกอัจฉริยะ แหล่งทุน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การออกแบบโครงช่วงล่างของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยโดยการวิเคราะห์แบบจำลอง แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: การพัฒนาต้นแบบสถานีผลิตไฟฟ้าและความร้อนขนาดเล็กโดยใช้เตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบสองทางออก แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน วช. ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ้างอิง: การออกแบบและทดสอบเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวลแบบสองทางสำหรับการอบแห้งและการผลิตกระแสไฟฟ้า แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน วช. ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ้างอิง: การประเมินวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเหง้ามันสำปะหลัง แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน วช. ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ้างอิง: การประเมินวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวมวล แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน วช. ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ้างอิง: การศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับชุมชนแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน วช. ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: การศึกษาสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
อ้างอิง: การศึกษาแนวทางบริหารจัดการขยะชุมชน เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร (ระดับชุมชน) แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: "Targeting Journals to Publish Manuscripts" May 31, 2021
อ้างอิง: "How to Get Your Articles Published in National and International Journals: Tips & Strategies for Publication Success" July 27, 2021
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การออกแบบระบบควบคุมโรงเรือน Smart Farm ด้วยโปรแกรม LabVIEW ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ้างอิง: การสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อม 3 มิติ จากภาพถ่ายด้วยโดรนและการประยุกต์ใช้ในงานสำรวจทางการเกษตร รุ่นที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2563 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ้างอิง: ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
อ้างอิง: "เทคนิคการเขียนหนังสือและตำราวิชาการ ระดับอุดมศึกษา เพื่อขอตำแหน่งวิชาการ" วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จัดโดยวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: International Training Workshop on Operation & Maintenance of Small-scaled Agricultural Machinery for the “Belt and Road” Countries sponsored by the Ministry of Science and Technology (MOST) of the People’s Republic of China from April 11th ~ April 30th, 2019 in Beijing, the People’s Republic of China.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: "2018 Seminar on Alcohol Distribution Management and Promotion for Countries along the Silk Road Economic Belt" sponsored by the Ministry of Commerce of the People’s Republic of China from May 16th ~ June 5th, 2018 in Beijing, the People’s Republic of China.
อ้างอิง: ระบบ Smart Farming ในพืชไร่ (ข้าวโพดหวาน) จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ้างอิง: ระบบ Smart Farming ในพืชผัก (ผักในโรงเรือน) จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: "การใช้งานโปรแกรม LabVIEW ร่วมกับระบบสมองกลฝังตัว ในงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร รุ่นที่ 4" จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: "นักขับรถขุดมืออาชีพ" จาก บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
อ้างอิง: "การใช้งานโปรแกรม LabVIEW ร่วมกับระบบสมองกลฝังตัว ในงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร รุ่นที่ 3" จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ้างอิง: "INTRODUCTION TO FACILITY MANAGEMENT FOR SCIENCE PARK" จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: "โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘" จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายพิเศษ "การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่เส้นทางอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 27 มิถุนายน 2563
ชื่อโครงการ: วิทยากรการอบรม "การเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1" คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างอาหารในครัวเรือนที่สอดรับกับมาตรการ “Social Distancing” เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างอาหารในครัวเรือนที่สอดรับกับมาตรการ “Social Distancing” เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างอาหารในครัวเรือนที่สอดรับกับมาตรการ “Social Distancing” เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างอาหารในครัวเรือนที่สอดรับกับมาตรการ “Social Distancing” เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างอาหารในครัวเรือนที่สอดรับกับมาตรการ “Social Distancing” เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: เครื่องล้างผักและผลไม้สำหรับชุมชน ณ โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: เครื่องอัดก้อนเห็ดสำหรับชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า วัดพลายชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: เครื่องจักตอกสำหรับชุมชน ณ บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 1 ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรการอบรม "การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยและการนำเสนองานวิจัย" คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ "การขยายพันธุ์พืชและเพาะถั่วงอกด้วยเทคนิคอย่างง่ายเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตามวิถีพอเพียง" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: การเพาะถั่วงอกอนามัยด้วยเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ ณ โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: a reviewer of The 5th International Conference on Computer Science and Application Engineering (CSAE2021) (Indexing: Scopus)
ชื่อโครงการ: a reviewer of Sugar Tech (Indexing: ISI, Scopus)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563
ชื่อโครงการ: a reviewer of The 13th TSAE International Conference (TSAE 2020) (Indexing: Scopus)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: a reviewer of Oriental Journal of Chemistry (Indexing: ISI, Scopus)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Indexing: TCI 1)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: a reviewer of Suranaree Journal of Science and Technology (Indexing: Scopus)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: ผู้ตรวจสอบตู้อบลมร้อนแบบใช้แก๊ส ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Indexing: TCI 1)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สัตว์เกษตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการดำเนินการตัดสินโครงการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการดำเนินการตัดสินโครงการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อรางวัล: รางวัล "Best Paper Presentation Award" เรื่อง Effect of Waste Plastic Oil on Engine Performance and Durability จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2nd International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research" ณ Mahachulalongkornrajavid
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: รางวัล "บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทรางวัล นักวิจัยดีเด่นด้านผลงานทรัพย์สินทางปัญญา" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อรางวัล: รางวัล "ชมเชย" ในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ กลุ่มวิทยาศาสตร์ โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา UKM ครั้งที่ 6 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รางวัล "บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: รางวัล "บุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น" จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: รางวัล "บทความดีเด่น" เรื่อง การปรับปรุงความแข็งแรงของโครงสร้างช่วงล่างของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: รางวัลเกียรติยศ "ตาชั่งทอง" (บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2557) จาก "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก"
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: รางวัลเกียรติยศ "ตาชั่งทอง" (บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2556) จาก "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก"
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อรางวัล: รางวัลที่ ๒ ด้าน HARDWARE ระดับทั่วไป ชื่อผลงาน กระบวนการและเครื่องจักรรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคเป็นพลังงานชีวมวล จาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
ชื่อรางวัล: รางวัล "โครงงานดีเด่นด้านการนำเสนอ" เรื่อง การออกแบบและทดสอบระบบกกลูกสุกรสำหรับโรงเรือนคลอดโดยใช้ความร้อนจากเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จาก สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ชื่อรางวัล: โล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาที่มี "ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์" จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: How to Get Your Articles Published in National and International Journals: Tips & Strategies for Publication Success
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of Presenting in the "Second International Conference on Emerging Trends in Materials, Computing and Communication Technologies- ICETMCCT 2021"
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Transformation of Business Operations Using Industry 4.0 Technologies
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Recent Development in Nanostructured Metals and Alloys
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Renewable Energy System and Sustainability Education, Research and Outreach
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Computing and Signal Processing in IoT Applications
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Artificial Intelligence & Machine Learning Using Python
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: General Awareness to the Educators & Institutions - Insights of National Education Policy-2020
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Optical Wireless Communication Challenges & Opportunities
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Learning Path to Data Science
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Composite Materials - Metal Matrix Composite
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Biology in Concrete
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Cognitive Radio-Wireless Sensor Networks- Applications & Challenges
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Personality Development & Winning Attitude
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Modelling of Biomedical applications using Neural Networks in International Short Term training Program held in India
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: National Educational Policy
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Scope, Opportunities and Challenges For E-Vehicle In India
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Recent Advances in Civil Engineering
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Technology Based Teaching in Class Room
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Latest Trends in Nanotechnology
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Cyber Virus that took his path with Coronavirus - A Disaster Journey of Malicious Malware in the ASEAN Countries
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Virtual Interactive Classroom for Teachers and the Challenging Technologies in Post Covid-19 Era
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: International Training Workshop on Operation & Maintenance of Small-scaled Agricultural Machinery for the “Belt and Road” Countries
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 2018 Seminar on Alcohol Distribution Management and Promotion for Countries along the Silk Road Economic Belt
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การใช้งานโปรแกรม LabVIEW ร่วมกับระบบสมองกลฝังตัว ในงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร รุ่นที่ 4
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: INTRODUCTION TO FACILITY MANAGEMENT FOR SCIENCE PARK
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การใช้งานโปรแกรม LabVIEW ร่วมกับระบบสมองกลฝังตัว ในงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร รุ่นที่ 3
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: เครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นอัลตราโซนิก เลขที่ : 17708
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์ เลขที่ : 15289
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.