ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช  
 Asst. Prof. wuttichai sahattecho
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: aj.thum@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรังสิต 2547
2 บธ.ธ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)) มหาวิทยาลัยรังสิต 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจ/การจัดการ
 
ความสนใจ
Business, บริหารธุรกิจ/การจัดการ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Sahattecho W. (2021). The Knowledge and Attitude Related to Community Business Management in Tha Pho Community, Phitsanulok , Thailand, PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. (Scopus Q3)
อ้างอิง: Sahattecho W. (2021). Roles of Nurses on Rational Drug Use with Diabetic Patients : Case Study, Sys Rev Pharm 2021; 12(1): 748 – 752. (Scopus Q2)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Sahattecho W. (2020). A Study of The Problems and The Guideline for Promoting The Tourism Business of Ban Bang Wahgang hai Village, Nakhon Thai District, Phitsanulok, Thailand, PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. (Scopus Q3)
อ้างอิง: Sahattecho W. (2020). Self-Efficacy of Exercise in Older Adults with Diabetes: A Concept Anglysis, Jurnal Ners, Vol.15, No.1, April 2020. (ACI)
อ้างอิง: Sahattecho W. (2020). Perception of Stroke Warning Symptoms in At-Risk Patients, International Journal of Pharmaceutical Research, Jan – Mar 2021, Vol.13, Issue 1. (Scopus Q3)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7, วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 542-549
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการทำงานของบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 547-553
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 554-559
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการคระวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 560-564
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านเชสเตอร์ กริลล์ สาขาปตท.พิษณุโลกพลังงาน ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 565-570
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหอพักเอกชนและหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 583-587
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).สำรวจความต้องการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 588-591
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2559).การตัดสินใจซื้อของประชาชนที่มีต่อผลิตภันฑ์แชมพูสมุนไพร กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก. รายงานสืบเนืองจากประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7. Page: 752-759
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2558).การสำรวจภูมิปัญญาปรัชญาชาวบ้านอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนืองจากประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 3-4 ธันวาคม 2558. Page: 501-506
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อหนังสือ: วุฒิชัย สหัสเตโช. (2563). พฤติกรรมองค์การ. พิษณุโลก: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ: วุฒิชัย สหัสเตโช. (2560). การจัดโครงการ : เอกสารประกอบการสอน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.