ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช  
 Asst. Prof. wuttichai sahattecho
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: aj.thum@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรังสิต 2547
2 บธ.ธ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)) มหาวิทยาลัยรังสิต 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจ/การจัดการ
 
ความสนใจ
การจัดการการท่องเที่ยว, การบริหารธุรกิจ และ การจัดการ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Sahattecho W. (2021). The Knowledge and Attitude Related to Community Business Management in Tha Pho Community, Phitsanulok , Thailand, PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. (Scopus Q3)
อ้างอิง: Sahattecho W. (2021). Roles of Nurses on Rational Drug Use with Diabetic Patients : Case Study, Sys Rev Pharm 2021; 12(1): 748 – 752. (Scopus Q2)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Sahattecho W. (2020). A Study of The Problems and The Guideline for Promoting The Tourism Business of Ban Bang Wahgang hai Village, Nakhon Thai District, Phitsanulok, Thailand, PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. (Scopus Q3)
อ้างอิง: Sahattecho W. (2020). Self-Efficacy of Exercise in Older Adults with Diabetes: A Concept Anglysis, Jurnal Ners, Vol.15, No.1, April 2020. (ACI)
อ้างอิง: Sahattecho W. (2020). Perception of Stroke Warning Symptoms in At-Risk Patients, International Journal of Pharmaceutical Research, Jan – Mar 2021, Vol.13, Issue 1. (Scopus Q3)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7, วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 542-549
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการทำงานของบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 547-553
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 554-559
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการคระวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 560-564
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านเชสเตอร์ กริลล์ สาขาปตท.พิษณุโลกพลังงาน ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 565-570
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหอพักเอกชนและหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 583-587
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).สำรวจความต้องการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 588-591
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2559).การตัดสินใจซื้อของประชาชนที่มีต่อผลิตภันฑ์แชมพูสมุนไพร กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก. รายงานสืบเนืองจากประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7. Page: 752-759
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2558).การสำรวจภูมิปัญญาปรัชญาชาวบ้านอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนืองจากประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 3-4 ธันวาคม 2558. Page: 501-506
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช.(2558).ผลจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน วิชา การวิจัยการจัดการ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือ จังหวัดพิษณุโลก, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 Page429-439
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช.(หัวหน้าชุดโครงการวิจัย)การอนุรักษ์ และการจัดการท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม;สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,2554.
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช.การเพิ่มมูลค่าอาหารโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทศิลปะการแสดงพื้นบ้าน บริเวณลุ่มแม่น้ำน่าน ในเขตอำเภอเมือง พิษณุโลก ,พิษณุโลก :มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม;สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,2554.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช.รูปแบบการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สู่ความยั่งยืนกรณีศึกษา วัด วัง ในเขตอ.เมือง จ.พิษณุโลก,พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม;สถาบันวิจัยและพัฒนา,2551.
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย google forms สำหรับบุคลากร มรพส. จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการเขียน การผลิต และการเผยแพร่หนังสือ ตำรา จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 28 -29 ตุลาคม 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: ประกาศนียบัตร หลักสูตรการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ้างอิง: โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่องระเบียบวิธีการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: Cert. Active Learning and Action Research , University of Montana, U.S.A
อ้างอิง: ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2545 (2002)
อ้างอิง: การฝึกอบรม​-Cert.Micro -M.B.A (Management) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการการจัดการธุรกิจชุมชนการดูแลผู้สูงอายุ หมู่บ้านท่าโพธิ์ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ ณ ศูนย์การเรียนรู้ SML บ้านโป่งหม้อข้าว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรเบื้องต้น “ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านท่าโพธิ์ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ บูรณาการของเหลือใช้สู่ชุมชนในการทำผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้ให้มาเป็นประโยชน์สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ที่แขวนต้นไม้จากขวดพลาสติก เชิงเทียนจากช้อนพลาสติก เป็นต้น ให้กับกลุ่มชุมชนบ้านบึงกอก ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านบึงกอก ตำบลบึงกอก
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ภายใต้กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาการขนมไทย สู่อาชีพชุมชน ให้กับผู้สนใจชุมชนตำบลจอมทอง ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการสร้างความรู้สู่ชุมชนในการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ สบู่ น้ำยาปรับผ้านุ่ม เทียน เป็นต้น ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนและผู้สนใจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: การสร้างผู้ประกอบการโดยการเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญา สินค้าท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ ส่งเสริมอาชีพพัฒนาการทำถุงผ้าลดโลกร้อนให้กับคนในชุมชนโดยสโมสรโรตารีร่วมกับ Rotaract PSRU Voluntary ในการอุปถัมภ์ของ สโมสรโรตารี่พุทธชินราช จัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการทำถุงผ้าลดโลกร้อน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าโพธิ์ ตำบลจอมทอง อำเภอเม
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ การฝึกปฏิบัติจับจีบผ้าแบบต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านโป่งหม้อข้าว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพด้านจัดการสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ บูรณาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้สู่ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมโรงเรียนหนองพระพิทยา
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ บูรณาการเพิ่มมูลค่า ขยะมูลฝอย สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเขาสมอแคลง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: วิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำน่าน บริการวิชาการด้านเก็บข้อมูลและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่นบริเวณเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บริเวณลุ่มแม่น้ำน่าน ได้แก่ ตำบลจอมทอง ตำบลพลายชุมพล ตำบลท่าโพธิ์ ตำบลในเมือง ตำบลบ้านคลอง เป็นต้น
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ โครงการร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับโรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ ในหัวข้อการเขียนแผนธุรกิจ
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม ในการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ Money Coach ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ โครงการร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับโรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ ในหัวข้อการเขียนแผนธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ หลักสูตร เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรก้าวทัน Thailand 4.0 ปี ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเข้าสังคมและการสมัครงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี ๒๕๖๑
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: ดนตรีมังคละมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา(แหล่งทุนวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก)
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อโครงการ: สืบค้นอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก (แหล่งทุนวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก)
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการที่ปรึกษาแข่งสุนทรพจน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการพิจารณาบทความ [BEC Journal] Registration as Reviewer with วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 : นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษกิจฐานราก” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการการจัดการธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาเขตแม่สอด
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อหนังสือ: วุฒิชัย สหัสเตโช. (2563). พฤติกรรมองค์การ. พิษณุโลก: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ: วุฒิชัย สหัสเตโช. (2560). การจัดโครงการ : เอกสารประกอบการสอน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of completion National Research of Thailand (NRCT) and Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT) หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษา/นักวิจัย
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.