ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช  
 Asst. Prof. wuttichai sahattecho
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: wuttichai.sah@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรังสิต 2547
2 บธ.ธ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)) มหาวิทยาลัยรังสิต 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจ/การจัดการ
 
ความสนใจ
การจัดการการท่องเที่ยว, การบริหารธุรกิจ และ การจัดการ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Sahattecho W. (2021). The Knowledge and Attitude Related to Community Business Management in Tha Pho Community, Phitsanulok , Thailand, PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. (Scopus Q3)
อ้างอิง: Sahattecho W. (2021). Roles of Nurses on Rational Drug Use with Diabetic Patients : Case Study, Sys Rev Pharm 2021; 12(1): 748 – 752. (Scopus Q2)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Sahattecho W. (2020). A Study of The Problems and The Guideline for Promoting The Tourism Business of Ban Bang Wahgang hai Village, Nakhon Thai District, Phitsanulok, Thailand, PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. (Scopus Q3)
อ้างอิง: Sahattecho W. (2020). Self-Efficacy of Exercise in Older Adults with Diabetes: A Concept Anglysis, Jurnal Ners, Vol.15, No.1, April 2020. (ACI)
อ้างอิง: Sahattecho W. (2020). Perception of Stroke Warning Symptoms in At-Risk Patients, International Journal of Pharmaceutical Research, Jan – Mar 2021, Vol.13, Issue 1. (Scopus Q3)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Raksasiri,B.V.,Thonglkai,K.,Kantaltyod,K.,Chotnipol,S.,Khotsakdee,K.,Sahattacho,W.,...&Pinthong.,W.(2022).Farmmers economic status and acceptability of goat farm management technology : A case study in the lower central and upper southern regions of Thailand. International Journal of Agricultural Technology,Vol.18(2):759-770.
ปี พ.ศ. (-543)
อ้างอิง: Raksasiri,B.V.,Thonglkai,K.,Kantaltyod,K.,Chotnipol,S.,Khotsakdee,K.,Sahattacho,W.,...&Pinthong.,W.(2022).Farmmers economic status and acceptability of goat farm management technology : A case study in the lower central and upper southern regions of Thailand. International Journal of Agricultural Technology,Vol.18(2):759-770.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Raksasiri,B.V.,Thonglkai,K.,Kantaltyod,K.,Chotnipol,S.,Khotsakdee,K.,Sahattacho,W.,...&Pinthong.,W.(2022).Farmmers economic status and acceptability of goat farm management technology : A case study in the lower central and upper southern regions of Thailand. International Journal of Agricultural Technology,Vol.18(2):759-770.
อ้างอิง:
อ้างอิง: Thojampa, S., Sarnkhaowkhom, C., Khunkhajhom, S., Boonpracom, R., Puraya. A., & Sahattecho, W. (2020).Self-Efficacy of Exercise in Older Adults with Diabetes: A Concept Analysis. Jurnal Ners, 15(1).
อ้างอิง: Thojampa, S. et al. (2021). Roles of Nurses on Rational Drug Use with Diabetic Patients: Case Study. Sys Rev Pharm, 12(1):748-752.
อ้างอิง: Sahattecho, W. et al.(2020). A STUDY OF THE PROBLEMS AND THE GUIDELINE FOR PROMOTING THE TOURISM BUSINESS OF BAN GANG WAH – GANG HAI VILLAGE, NAKHON THAI DISTRICT, PHITSANULOK, THAILAND. PJAEE, 17 (8).
อ้างอิง: Thojampa, S. et al. (2020). Self-Efficacy of Excercise in Older Adults with Diabetes: A Concept Analysis. Jurnal Ners, Vol.15 (1).
อ้างอิง: Sahattecho, W. et al. (2021). The Knowledge and Attitude Related to Community Business Management in Tha Pho Community, Phitsanulok, Thailand. PJAE 18(2).
อ้างอิง: Thojampa, S. et al. Percepttion of Stroke Warning Symptoms in At-Risk Patients. International Journal of Pharmecentical Reseasch. Vol. 13 (1). 4646 - 4649.
อ้างอิง: Sahattech, W. Orawan Pairodwootthipong .Jirapa Junbua. Jonggol Phetsuk*(2020). STUDY OF THE PROBLEMS AND THE GUIDELINE FOR PROMOTING THE TOURISM BUSINESS OF BAN GANG WAH –GANG HAI VILLAGE, NAKHON THAI DISTRICT, PHITSANULOK, THAILAND. PJAEE,
อ้างอิง: Thojampa ,Sirikanok Klankhajhon, Wuttichai Sahattecho, Orawan Pairojwoottipong, Jirapa Junbua. Sorawit Ngamsutti. (2021).Roles of Nurses on Rational Drug Use with Diabetic Patients: Case Study. Sys Rev Pharm 2021;12(1):748-752
อ้างอิง: Wuttichai Sahattecho, Jirapa Junbua ,Orawan Pairodwootthipong ,Punsaporn Cruawong , Pattanaphanu Tooltham .(2021). The Knowledge and Attitude Related to Community Business Management in Tha Pho Community, Phitsanulok, Thailand. PJAE 18(2)
อ้างอิง: SOMSAK THOJAMPA ,SIRIKANOK KLANKHAJHON, WUTTICHAI SAHATTECHO, ORAWAN PAIROJWOOTTIPONG, JIRAPA JUNBUA .(2020). Perception of Stroke Warning Symptoms in At-Risk Patiens. International Journal of Pharmaceutical Research. , Jan - Mar ,Vol. 13(1).
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ระชานนท์ ทวีผล,ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ,ธัยชนก ปัญญาประดิษฐ์,คมกฤช ทองคล้าย ,มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี,วุฒิชัย สหัสเตโช,(2564)การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภอสบู่น้ำนมแพะ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์,ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขหน้า : 1270-1279
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7, วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 542-549
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการทำงานของบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 547-553
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 554-559
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการคระวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 560-564
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านเชสเตอร์ กริลล์ สาขาปตท.พิษณุโลกพลังงาน ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 565-570
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหอพักเอกชนและหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 583-587
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2561).สำรวจความต้องการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 588-591
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2559).การตัดสินใจซื้อของประชาชนที่มีต่อผลิตภันฑ์แชมพูสมุนไพร กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก. รายงานสืบเนืองจากประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7. Page: 752-759
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช (2558).การสำรวจภูมิปัญญาปรัชญาชาวบ้านอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนืองจากประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 3-4 ธันวาคม 2558. Page: 501-506
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช.(2558).ผลจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน วิชา การวิจัยการจัดการ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือ จังหวัดพิษณุโลก, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 Page429-439
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Wuttichai Sahattacho.(2021).Satisfaction with marketing mix that aftects consumers decision on comsumption of native chicken in Phetchaburi province and Prachuap Khiri Khan in Thailand. 2nd International Congress on Gifted Youth and Sustainability of Education (ICGYSE), Turkey, December 18 - 19.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช. (2561). ความพึงพอใจต่อการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์ของลูกค้าในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากรายงานการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 8 "เทคโนโลยีภาคใต้: Creative Economy", 443-447.
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่ย่างห้าดาวของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากรายงานการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 8 "เทคโนโลยีภาคใต้: Creative Economy", 382-388
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช. (2561). ความพึงพอฝจของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมือง จะงหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากรายงานการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 8 "เทคโนโลยีภาคใต้: Creative Economy", 389-395
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช. (2561). ความพึงพอใจในการบริการกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากรายงานการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 8 "เทคโนโลยีภาคใต้: Creative Economy", 448-453
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช. (2561). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องสังฆภัณฑ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากรายงานการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 8 "เทคโนโลยีภาคใต้: Creative Economy", 437-442
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากรายงานการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 8 "เทคโนโลยีภาคใต้: Creative Economy", 412-418
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช. (2561). ความพึงพอใจของเกษตรต่อการใช้น้ำของโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน บ้านเขาหินลาด ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากรายงานการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 8 "เทคโนโลยีภาคใต้: Creative Economy", 402-406
อ้างอิง: Wuttichai Sahattacho.(2021).Satisfaction with marketing mix that aftects consumers decision on comsumption of native chicken in Phetchaburi province and Prachuap Khiri Khan in Thailand. 2nd International Congress on Gifted Youth and Sustainability of Education (ICGYSE), Turkey, December 18 - 19.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช.(หัวหน้าชุดโครงการวิจัย)การอนุรักษ์ และการจัดการท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม;สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,2554.
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช.การเพิ่มมูลค่าอาหารโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทศิลปะการแสดงพื้นบ้าน บริเวณลุ่มแม่น้ำน่าน ในเขตอำเภอเมือง พิษณุโลก ,พิษณุโลก :มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม;สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,2554.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: วุฒิชัย สหัสเตโช.รูปแบบการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สู่ความยั่งยืนกรณีศึกษา วัด วัง ในเขตอ.เมือง จ.พิษณุโลก,พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม;สถาบันวิจัยและพัฒนา,2551.
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: กิจกรรมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ ด้วยเกณฑ์ประเมิน EdPEx
อ้างอิง: กิจกรรมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ ด้วยเกณฑ์ประเมิน Aun Qa
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย google forms สำหรับบุคลากร มรพส. จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการเขียน การผลิต และการเผยแพร่หนังสือ ตำรา จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 28 -29 ตุลาคม 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: ประกาศนียบัตร หลักสูตรการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ้างอิง: โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่องระเบียบวิธีการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: Cert. Active Learning and Action Research , University of Montana, U.S.A
อ้างอิง: ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2545 (2002)
อ้างอิง: การฝึกอบรม​-Cert.Micro -M.B.A (Management) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ โครงการร่วมมือระหว่างสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการการจัดการธุรกิจชุมชนการดูแลผู้สูงอายุ หมู่บ้านท่าโพธิ์ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ ณ ศูนย์การเรียนรู้ SML บ้านโป่งหม้อข้าว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรเบื้องต้น “ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านท่าโพธิ์ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ บูรณาการของเหลือใช้สู่ชุมชนในการทำผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้ให้มาเป็นประโยชน์สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ที่แขวนต้นไม้จากขวดพลาสติก เชิงเทียนจากช้อนพลาสติก เป็นต้น ให้กับกลุ่มชุมชนบ้านบึงกอก ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านบึงกอก ตำบลบึงกอก
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ภายใต้กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาการขนมไทย สู่อาชีพชุมชน ให้กับผู้สนใจชุมชนตำบลจอมทอง ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการสร้างความรู้สู่ชุมชนในการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ สบู่ น้ำยาปรับผ้านุ่ม เทียน เป็นต้น ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนและผู้สนใจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: การสร้างผู้ประกอบการโดยการเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญา สินค้าท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ ส่งเสริมอาชีพพัฒนาการทำถุงผ้าลดโลกร้อนให้กับคนในชุมชนโดยสโมสรโรตารีร่วมกับ Rotaract PSRU Voluntary ในการอุปถัมภ์ของ สโมสรโรตารี่พุทธชินราช จัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการทำถุงผ้าลดโลกร้อน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าโพธิ์ ตำบลจอมทอง อำเภอเม
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ การฝึกปฏิบัติจับจีบผ้าแบบต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านโป่งหม้อข้าว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพด้านจัดการสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ บูรณาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้สู่ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมโรงเรียนหนองพระพิทยา
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ บูรณาการเพิ่มมูลค่า ขยะมูลฝอย สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเขาสมอแคลง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: วิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำน่าน บริการวิชาการด้านเก็บข้อมูลและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่นบริเวณเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บริเวณลุ่มแม่น้ำน่าน ได้แก่ ตำบลจอมทอง ตำบลพลายชุมพล ตำบลท่าโพธิ์ ตำบลในเมือง ตำบลบ้านคลอง เป็นต้น
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการอาหารเพื่อสุขภาพ โครงการร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับโรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ ในหัวข้อการเขียนแผนธุรกิจ
ชื่อโครงการ: โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในหัวข้อการเขียนแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิษณุุโลก จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดพิษณุโลก บรรยายในหัวข้อเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ
ชื่อโครงการ: กิจกรรมสัมมนาเรื่อง พยาบาลผู้ประกอบการในอนาคต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ โครงการร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับโรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ ในหัวข้อการเขียนแผนธุรกิจ
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม ในการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ Money Coach ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ โครงการร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับโรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ ในหัวข้อการเขียนแผนธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ หลักสูตร เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรก้าวทัน Thailand 4.0 ปี ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเข้าสังคมและการสมัครงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี ๒๕๖๑
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: ดนตรีมังคละมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา(แหล่งทุนวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก)
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อโครงการ: สืบค้นอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก (แหล่งทุนวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก)
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีพื้นที่จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขากวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะสังคมศาสตร์และพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการที่ปรึกษาแข่งสุนทรพจน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการพิจารณาบทความ [BEC Journal] Registration as Reviewer with วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 : นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษกิจฐานราก” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการการจัดการธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาเขตแม่สอด
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อหนังสือ: วุฒิชัย สหัสเตโช. (2563). พฤติกรรมองค์การ. พิษณุโลก: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ: วุฒิชัย สหัสเตโช. (2560). การจัดโครงการ : เอกสารประกอบการสอน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อรางวัล: ได้รับรางวัลบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่อง คุณธรรม จริยธรรม บุคคลต้นแบบความดี รางวัลประเภท บุคลากรทางการศึกษา สายวิชาการดีเด่น จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of completion National Research of Thailand (NRCT) and Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT) หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษา/นักวิจัย
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.