ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งลักษณ์ มูลสาร  
  Asst. Prof. Dr. Yingluck Moonsan
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kyingluck@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยลินคอล์น 2565
2 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543
3 วท.ม. (สัตวบาล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ -
 
ความเชี่ยวชาญ
อาหารสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ การวิเคราะห์อาหารสัตว์ สัตว์เลี้ยงสวยงาม
 
ความสนใจ
Animal Nutrition, Animal Production, เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร, การพัฒนาวิสาหกิจการเกษตร
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ยิ่งลักษณ์ มูลสาร (2555).การย่อยได้ของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารสุกรหลังหย่านม. บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสำนักงานฯ วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555/ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1, 2555. Page: 62-63
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ:
ยิ่งลักษณ์ มูลสาร. 2560. การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดภาวะโลกร้อน. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรุงเทพ.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อหนังสือ:
ยิ่งลักษณ์ มูลสาร และปรีชา มูลสาร. 2557. คู่มือการเลี้ยงสุนัข. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรุงเทพ.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อหนังสือ:
ยิ่งลักษณ์ มูลสาร. 2556. การวิเคราะห์อาหารสัตว์. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรุงเทพ.
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.