ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ไชยรัตน์ ศิรินคร  
 Mr. Chaiyarat Sirinkorn
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267087
อีเมล์: chaiyarat@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
2 ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาชุมชน
 
ความสนใจ
ชุมชนศึกษา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ไชยรัตน์ ศิรินคร (2560).ความคิดเห็นของคู่สมรสที่มีต่อความรัก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 1292-1295
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อ้างอิง: การอบรมการจัดการข้อมูลผลงานวิชาการ
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรม เรื่อง มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อ มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.