ชื่อ-นามสกุล
 นายสุชิน เขียวเนตร  
 Mr. Suchin Keawnet
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-5526-7200
อีเมล์: suchin@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
2 บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
อุปกรณ์ Cisco Router Switch Cisco, ระบบปฏิบัติการ FreeBSD, Linux, Unix, ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ Network Security, ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ความสนใจ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว Embeded System, Internet of Things, การบริหารจัดการระบบเครือข่าย, Networking, Network security, กฎหมายเกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, Business Intelligence
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) O-RE-004 แนวทางการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: แนวทางการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Development Model for Computer Internet Service of Pibulsongkram Rajabhat University
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกอบเครื่องพิมพืสามมิติ(3D Printer)"
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ Information Security Awareness
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : เรื่องการเตรียมความพร้อม IPv6 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชื่อโครงการ: วิทยากร : CactiEz Monitoring สำหรับเครือข่ำยององค์กร ในงาน WUNCA ครั้งที่ 33ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 โดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (EDLTV) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิษฐ์ เขต 2 26-27 ธ.ค. 58
ชื่อโครงการ: วิทยากร : หลักสูตร พัฒนาเครือข่ายให้รองรับการใช้งาน IPv6 10- 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29 สานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสาสนเทศ ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Zabbix Monitoring สำหรับเครือข่ำยององค์กร ในงาน WUNCA ครั้งที่ 31ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวดสงขลา ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 โดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: เชิญเป็นวิทยากรอบรม : การประยุกต์เครือข่ายมหาวิทยาลัยให้รองรับการใช้งาน IPv6 ณ ห้องอบรม อาคาร5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: เข็มพระราชทานพระนามย่อ สธ. จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการถ่ายทอดเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน eDLTV ภาตใต้โครงการพระราชดำริ ในนามผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator level 1
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate_สำหรับผู้ฝึกสอน ด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง Cyber (301-350)-27
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MikroTik TRAINER
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MikroTik Certified Network Associate
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MikroTik Certified User Management Engineer
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MikroTik ACADEMY TRAINER Certificate
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist Certification(MOS 77-725)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist Certification(MOS 77-727)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist Certification(MOS 77-729)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MikroTik Certified Network Associate
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist Certification(MOS 77-881)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist Certification(MOS 77-882)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Certification - Global Standard 4
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist Certification(MOS 77-883)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.