ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. พิมรินทร์ คีรินทร์  
  Dr. PHIMMARIN KEERIN
ตำแหน่ง: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: k.song@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2560
2 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
3 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
Database System, Clustering algorithm, Bioinformatics, Data mining
 
ความสนใจ
Web Based Technologies and System Applications, Web Application Development, เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: A cluster-directed framework for neighbour based imputation of missing value in microarray data, International Journal of Data Mining and Bioinformatics, 2016
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พิมรินทร์ คีรินทร์ (2561).การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 "สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0, 2560. Page: 421-430
อ้างอิง: พิมรินทร์ คีรินทร์ (2561).การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการห้องพยาบาลโรงเรียนวังพิกุลวิทยาศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 "สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0", 2560. Page: 431-442
อ้างอิง: พิมรินทร์ คีรินทร์ (2561). การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของร้านพิษณุโลกหินอ่อน-แกรนิต. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 "สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0", 2560. Page: 443-451
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: พิมรินทร์ คีรินทร์ (2556).An Improvement of Missing Value Imputation in DNA Microarray Data Using Cluster-based LLS Method. 2013 th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 2556. Page: 559-564
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: พิมรินทร์ คีรินทร์ (2555).Cluster-based KNN imputation missing value for DNA microarray data. IEEE International Conference on System, Man,and Cybernetices, 2012. Page: 445-450
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.