ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมรินทร์ คีรินทร์  
  Asst. Prof. Dr. PHIMMARIN KEERIN
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: k.song@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2560
2 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
3 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
Database System, Clustering algorithm, Bioinformatics, Data mining, System Analysis and Design, Database Design in MySQL, MS SQL Server
 
ความสนใจ
Big Data, Image Processing , ปัญญาประดิษฐ์ Ai, Computational Intelligence
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: keerin P. & Boongoen T. (2022). Estimation of missing values in astronomical survey data: An improved local approach using cluster directed neighbor selection. Information Processing & Management, 59(2), 102881. DOI:10.1016/j.ipm.2022.102881
อ้างอิง: keerin P. (2021). A Comparative Study of Missing Value Imputation Methods for Education Data, Proceedings of the 29th International Conference on Computers in Education. Asia-Pacific Society for Computers in Education, pp. 109-117.
อ้างอิง: นภพล กุลนาพิมพ์ , พิมรินทร์ คีรินทร์. (2565). แบบจำลองเพื่อทำนายลักษณะการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล,การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 6 (NCOST2022). หน้า 151-161
อ้างอิง: ณัฐพงษ์ พราวแจ้ง, พิมรินทร์ คีรินทร์. (2565). การพัฒนาระบบไลน์แชทบอทสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย,การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 6 (NCOST2022). หน้า 163-173.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: keerin P. & Boongoen T. (2022). Improved KNN Imputation for Missing Values in Gene Expression Data, Computer, Materials and Continua. 70(2), pp. 4009-4025.DOI:10.32604/cmc.2022.0202261
อ้างอิง: พิมรินทร์ คีรินทร์, สมภพ มุสิกร. (2564). การพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ PSRU-LIB Line Bot ร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำหรับห้องสมุด 4.0, วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1, หน้า 114-127.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อัมรินทร์ บุญพลอย, พิมรินทร์ คีรินทร์, สมภพ มุสิกร. (2563). ระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเชิงรุก. การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ. หน้า 664-674.
อ้างอิง: วรินทร ปุ้ยฝ้าย, พิมรินทร์ คีรินทร์. (2563). การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตันผ่านเว็บแอปพลิเคชัน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์. หน้า 913-927
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ปริญญา อิ่มกระจ่าง และ พิมรินทร์ คีรินทร์. (2562). ระบบบริหารจัดการห้องประชุมกลุ่มย่อยโดยประยุกต์ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. หน้า 1141-1150.
อ้างอิง: วรการณ์ เมฆอ่อน และ พิมรินทร์ คีรินทร์. (2562). การพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบไร้สาย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12. หน้า 363-370.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Srisayam, M, Jooduang, J, Srisopa, A, Keerin, P and Sangthong, S. (2018). Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oils from Three Curcuma Species in Thailand. Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 19(2): 222-233.
อ้างอิง: สมภพ มุสิกร และพิมรินทร์ คีรินทร์. (2561) .การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมอัตโนมัติของห้องแม่ข่ายผ่านแอปพลิเคชันไลน์, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ, พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4, 187-193.
อ้างอิง: ธัญญารัตน์ จันทร์อยู่ และ พิมรินทร์ คีรินทร์. (2561). การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา หมู่บ้านไหล่โก ตำบลหนองหลุม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ, พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4, 381- 389.
อ้างอิง: อรรถพล รอดแก้ว, อรษา ภูเจริญ, วิภาดา ศรีเจริญ, พิมรินทร์ คิรินทร์, สุวิมล ทองแกมแก้ว, รุ่งฤดี ล่ำชม และธัญลักษณ์ ชูศร.(2561). แนวทางการจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4. หน้า 806-813
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: พิมรินทร์ คีรินทร์. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจจากการเรียนการสอนบนระบบห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้กูเกิ้ลแอพลิเคชันสำหรับการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ฉบับที่ 2 ปีที่ 5
อ้างอิง: เสาวภาคย์ ปานแก้ว และพิมรินทร์ คีรินทร์. (2560). การพัฒนระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 421-430.
อ้างอิง: ศิริพร ผิวชา และพิมรินทร์ คีรินทร์. (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห้องพยาบาลโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 431-442.
อ้างอิง: ณัฐวรรธน์ รัชโรจนเมธีกุล และพิมรินทร์ คีรินทร์. (2560). การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของร้านพิษณุโลกหินอ่อน-แกรนิต. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 443-451.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: P. Keerin , “Development of Business Intelligence Solution for University Personnel Administration”, In Proceedings of The Second Asian Conference on Defence Technology & The First Pacific Rim international Workshop on Defence, safety, and Security Technology, January 21-23, 2016, pp.67-72.
อ้างอิง: P. Keerin, W. Kurutach, and T. Boongoen,“A cluster-directed framework for neighbour based imputation of missing value in microarray data”, International Journal of Data Mining and Bioinformatics, Vol. 5, No. 2, 2016, pp. 165-193.
อ้างอิง: ทัตพงค์ หนูปลอด และพิมรินทร์ คีรินทร์. (2559). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบล, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7,
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ขันทอง ประชุมชาติ และพิมรินทร์ คีรินทร์ .(2558). การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกสมัครสาขาวิชาเรียนของนักศึกษาใหม่โดยใช้เทคนิคการเหมืองข้อมูล, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 174-186.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: P. Keerin, W. Kurutach, and T. Boongoen, “An improvement of missing value imputation in DNA microarray data using cluster-based LLS method”, In Proceedings of The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies, Samui Island, Thailand, September 4-6, 2013, pp.559–564.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: P. Keerin, W. Kurutach, and T. Boongoen, “Cluster-based KNN missing value imputation for DNA microarray data”, In Proceedings of IEEE International Conference on System, Man and Cybernetics, Seoul, Korea, October 14-17, 2012, pp.445–450.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พิมรินทร์ คีรินทร์ (2561).การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 "สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0, 2560. Page: 421-430
อ้างอิง: พิมรินทร์ คีรินทร์ (2561).การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการห้องพยาบาลโรงเรียนวังพิกุลวิทยาศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 "สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0", 2560. Page: 431-442
อ้างอิง: พิมรินทร์ คีรินทร์ (2561). การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของร้านพิษณุโลกหินอ่อน-แกรนิต. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 "สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0", 2560. Page: 443-451
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: พิมรินทร์ คีรินทร์ (2556).An Improvement of Missing Value Imputation in DNA Microarray Data Using Cluster-based LLS Method. 2013 th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 2556. Page: 559-564
อ้างอิง: P. Keerin, W. Kurutach, and T. Boongoen, “An improvement of missing value imputation in DNA microarray data using cluster-based LLS method”, In Proceedings of The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies, Samui Island, Thailand, September 4-6, 2013, pp.559–564.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: พิมรินทร์ คีรินทร์ (2555).Cluster-based KNN imputation missing value for DNA microarray data. IEEE International Conference on System, Man,and Cybernetices, 2012. Page: 445-450
อ้างอิง: P. Keerin, W. Kurutach, and T. Boongoen, “Cluster-based KNN missing value imputation for DNA microarray data”, In Proceedings of IEEE International Conference on System, Man and Cybernetics, Seoul, Korea, October 14-17, 2012, pp.445–450.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ณัฐพงษ์ พราวแจ้ง, พิมรินทร์ คีรินทร์. (2565). การพัฒนาระบบไลน์แชทบอทสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย,การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 6 (NCOST2022). หน้า 163-173.
อ้างอิง: นภพล กุลนาพิมพ์ , พิมรินทร์ คีรินทร์. (2565). แบบจำลองเพื่อทำนายลักษณะการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล,การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 6 (NCOST2022). หน้า 151-161.
อ้างอิง: วัชรินทร์ เกิดแก้ว, พิมรินทร์ คีรินทร์. (2565). การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันการขึ้นทะเบียนควบคุมการเลื้องสนุขและแมว, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8. หน้า .
อ้างอิง: กฤษฎา กาเลี่ยน , พิมรินทร์ คีรินทร์. (2565). การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันการขึ้นทะเบียนควบคุมการเลื้องสนุขและแมว, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8. หน้า .
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2560
อ้างอิง: อรรถพล รอดแก้ว, อรษา ภูเจริญ, วิภาดา ศรีเจริญ, พิมรินทร์ คิรินทร์, สุวิมล ทองแกมแก้ว, รุ่งฤดี ล่ำชม และธัญลักษณ์ ชูศร.(2561). แนวทางการจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4
อ้างอิง: วรการณ์ เมฆอ่อน และ พิมรินทร์ คีรินทร์. (2562). การพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบไร้สาย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12. หน้า 363-370
อ้างอิง: ปริญญา อิ่มกระจ่าง และ พิมรินทร์ คีรินทร์. (2562). ระบบบริหารจัดการห้องประชุมกลุ่มย่อยโดยประยุกต์ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. หน้า 1141-1150.
อ้างอิง: อัมรินทร์ บุญพลอย, พิมรินทร์ คีรินทร์, สมภพ มุสิกร. (2563). ระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเชิงรุก. การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ. หน้า 664-674.
อ้างอิง: วรินทร ปุยฝ้าย และพิมรินทร์ คีรินทร์. (2563). การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนามแบคมินตันผ่านเว็บแอปพลิเคชัน. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, หน้า 913-927
อ้างอิง: P. keerin, (2021), A Comparative Study of Missing Value Imputation Methods for Education Data, Proceedings of the ๒๙th International Conference on Computers in Education. Asia-Pacific Society for Computers in Education, pp. 109-117.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการและเตรียมความพร้อมในการรับทุนสนับสนุน Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการเตรียมความพร้อมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา เรื่อง Basic AWS Training
อ้างอิง: อบรมโครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง ศว.115 ชั้น 1 อาคารวิทยสโมสร
อ้างอิง: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผลการดำเนินงานเกณฑ์คุณภาพศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 2
อ้างอิง: อบรมการใช้งาน และเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลงานวิจัย Scopus และ Scival
อ้างอิง: กิจกรรมการบรรยาย How to เทคนิคการเล่านิทานให้ลูกฟัง : อ่าน-ท่อง-ร้อง-เล่นกับการส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัลวิทยากรโดย อาจารย์เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (คุณตุ๊ปปอง) นักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก และกรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก PSRU BOOK FAIR
อ้างอิง: การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1
อ้างอิง: การใช้งานแอปพลิเคชัน LINE, Google Maps ครั้งที่ 2
อ้างอิง: การใช้งานแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ครั้งที่ 3 การฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และการใช้ประโยชน์จาก THEOS-2 สําหรับครู-อาจารย์
อ้างอิง: WORKSHOP CYBER SECURITY
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบและกลไกพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Social Return on Investment (SROI) EP.1
อ้างอิง: การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นต้น ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE 2 -3 พฤษภาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีดิจิตอล ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: กิจกรรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์การประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ( EdPEX )
อ้างอิง: จัดอบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)
อ้างอิง: การสัมมนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและสอดรับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) วันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2565 ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: ชุดโครงการ : โครงการชุมชนแบบบูรณาการ พื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ปีที่2) การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ตำบลนครชุม
ชื่อโครงการ: ชุดโครงการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การประเมิน AUN QA และ EdPEx
ชื่อโครงการ: ชุดโครงการ : โครงการจัดหาทรัพยากรและการเสริมสร้างการอ่านเพื่อการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 (พื้นที่ตำบลท่าชัย และตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย)
ชื่อโครงการ: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 (พื้นที่ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนลานหอยร่วมใจพัฒนา เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย กิจกรรม การพัฒนาระบบการขายและการจัดส่งสินค้าออนไลน์ วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนลานหอยร่วมใจพัฒนา เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย กิจกรรม การพัฒนาระบบการขายและการจัดส่งสินค้าออนไลน์ วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565
ชื่อโครงการ: การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as a Marketplace) ชุดโครงการ : โครงการจัดแสดงมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในงาน 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (กิจกรรม) นิทรรศการวิทยบริการ คลังภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ม
ชื่อโครงการ: โครงการการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ชุดโครงการ : โครงการส่งเสริมรักการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ และคำนวณ
ชื่อโครงการ: ชุดโครงการ : โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ (ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก)
ชื่อโครงการ: โครงการที่ 9 : การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สำหรับศตวรรษที่ 21 ชุดโครงการ : การพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาหรือหลักสูตร รูปแบบการสอน สื่อนวัตกรรมและสภาพบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (กิจกรรม) โครงการพัฒนาสมรร
ชื่อโครงการ: ชุดโครงการ : โครงการจัดหาทรัพยากรและการเสริมสร้างการอ่านเพื่อการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ในชุมชนฐานราก ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 2564
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ The 10 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ The 9 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing.
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ The 7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and the 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer, and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT and NCON 2022)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ The 8 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing.
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อลิขสิทธิ์: แอปพลิเคชันการให้บริการห้องสมุดผ่าน LINE API
ชื่อลิขสิทธิ์: แอปพลิเคชันเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
ชื่อลิขสิทธิ์: เครื่องประเมินความพึงพอใจอัตโนมัติ
ชื่อลิขสิทธิ์: ระบบข้อมูลการใช้ทรัพยากรภายในห้องสมุด
ชื่อลิขสิทธิ์: ระบบพัสดุ-ครุภัณฑ์สำหรับสำนักงาน
ชื่อลิขสิทธิ์: ระบบจองห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room)
ชื่อลิขสิทธิ์: ระบบจองห้องสัมมนาออนไลน์ (Meeting Room)
ชื่อลิขสิทธิ์: ระบบข้อมูลเอกสารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.