ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  
  Asst. Prof. Dr. Anchana Preechaworapun
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0855011192
อีเมล์: anchanaph@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 2550
2 วท.ม. (เคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2546
3 วท.บ. (เคมี) ม.นเรศวร 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
Analytical Chemistry
 
ความสนใจ
Analytical Chemistry
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Tik Ouiram, Chochanon Moonla, Anchana Preechaworapun, Sairoong Muangpil, Weerakanya Maneeprakorn, and Tanin Tangkuaram. (2021). Choline Oxidase Based Composite ZrO2@AuNPs with Cu2O@MnO2 Platform for Signal Enhancing the Choline Biosensors. Electroanalysis, 33(2): 455-463.
อ้างอิง: Suphaporn Chenkhuruthum, Anchana Preechaworapun, Tanin Tangkuaram. Development of choline biosensor using choline oxidase co-immobilization of gold and platinum bimetallic at carbon nanomaterials in chitosan reticulum. Proceeding in The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU), Maejo University. P.112-116. Year 2021.
อ้างอิง: Nuenghathai Chaiya, Anchana Preechaworapun, Weerakanya Maneeprakorn and Tanin Tangkuaram. Development of lead (II) ion electrochemical sensor using imprinted polymers at graphene oxide (GO@IIP) modified glassy carbon electrode. Proceeding in The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU), Maejo University. P.121-125. Year 2021.
อ้างอิง: Tanin Tangkuaram, Tik Ouiram, Nuenghathai Chaiya, Jirapatpong Senabut, Anchana Preechaworapun. Tyrosinase immobilization on home-made screen-printed carbon electrode with chitosan at carbon dot as a dopamine biosensor. Proceeding in The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU), Maejo University. P.117-120. Year 2021.
อ้างอิง: Kulwadee Pinwattana, Naruemol Mangmee, Padarat Ninjiaranai, Prayoon Khamterm, Rapiphun Janmanee, Jiraporn Kitikul, Anchana Preechaworapun and Tanin Tangkuaram. A Non-enzymatic Glucose Sensor using Rose-like Nickel Particles modified on Glassy Carbon Electrode. Proceeding in The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU), Maejo University. P.155-160. Year 2021.
อ้างอิง: Anchana Preechaworapun, Pimporn Manochai, Baikran Klinumpan, Kulwadee Pinwattana, Rapiphun Janmanee, Pornpat Sam-ang, Sudarat Khadsai, and Tanin Tangkuaram. Electrochemical uric acid sensor based on GO modified glassy carbon electrode. Proceeding in The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU), Maejo University. p.62-67. Year 2021.
อ้างอิง: Sunantha Thakthuang, Paradee Sopaporn, Siriporn Meksun, Anurak Chitbuengphrao, Kulwadee Pinwattana and Anchana Preechaworapun. (2021). DETERMINATION OF ASCORBIC ACID IN JUICES USING THE CHRONOAMPEROMETRY. PSRU Journal of Science and Technology 6(1), 1-12.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Nuenghathai Chaiya, Anchana Preechaworapun, and Tanin Tangkuaram. (2020). Fabrication of bimetallic of platinum-gold at poly- (diallyldimethylammonium chloride) modified graphene for application on the choline biosensors. Proceeding of PACCON2020. pp.AC57-AC61.
อ้างอิง: Weenus Chaiprasert, Anchana Preechaworapun, and Tanin Tangkuaram. (2020). Development of Pb2+ electrochemical sensor using poly(diallyldimethylammonium chloride)@graphene dispersed chitosan modified glassy carbon electrode. Proceeding of PACCON2020. pp.AC52-AC56.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Chochanon Moonla, Chantarattana Nontapha, Tik Ouiram, Anchana Preechaworapun, and Tanin Tangkuaram. (2019). Enhancing a Novel Robust Multicomposite Materials Platform for Glucose Biosensors. Electroanalysis, 31(7), 1356-1362.
อ้างอิง: Tik Ouiram, Chochanon Moonla, Anchana Preechaworapun, and Tanin Tangkuaram. (2019). Enzyme-free Cu2O@MnO2/GCE for hydrogen peroxide sensing. Electroanalysis, 31(8), 1588-1597.
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Anchana Preechaworapun, and Kulwadee Pinwattana. (2019). A SIMPLE METHOD FOR THE DETERMINATION OF GALLIC ACID IN THAI HERBS BY CYCLIC VOLTAMMETRY. PSRU Journal of Science and Technology 4(1): 39-49.
อ้างอิง: Supathida Chaimuangyong, Maliwan Changkawprom, Anchana Preechaworapun, Tanin Tangkuaram. (2019). Tyrosinase Immobilized on Poly(diallyldimethylammonium Chloride) Capped Gold Nanoparticles Composite with Carbon Nanotubes as Dopamine Biosensor. proceeding of PACCON2019. pp.AC94-AC98.
อ้างอิง: สุวารีย์ วงศ์วัฒนา, ยุพร ริมชลการ, อัญชนา ปรีชาวรพันธ์, พัชราวลัย มีทรัพย์, คัมภีวัฒน์ คาถาเครือ, เสาวลักษณ์ วรเนตร์, และ ปนัดดา กุลนาฑล. (2562). การศึกษาปัญหาในการทาวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19, pp.161-171.
อ้างอิง: Marisa Thonglong, Thirawat Yisunkaew, Kulwadee Pinwatana, Anchana Preechaworapan, and Rapiphun Janmanee. (2019). The Efficiency of Bioadsorbent Based on Tannin Immobilized on Broussonetiapapyrifera (L.) Vent. Pulp to Remove Lead (II) Ion. The Sci of PhetchaburiRajabhat University, 16(2):11-21.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Janphapa Permpool, Tanin Tangkuaram, and Anchana Preechaworapun. (2018). Electrochemical Characterization of Glassy Carbon Electrode and Boron doped Electrode for Determination of Quercetin. NU. International Journal of Science, 15(1), 69-76
อ้างอิง: ชุดาพร ศรีวิรัตน์, ภัทราภรณ์ ดีธรรมมา, ตุลา รุจีนิมิต, ปุณยนุช ธรรมอาชีพ, บัณฐิตา ศาลา, ฉัตรระวี สุขประเสริฐ, อนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว, กุลวดี ปิ่นวัฒนะ และ อัญชนา ปรีชาวรพันธ์. (2561). การหาปริมาณกรดแกลลิคในพืชสมุนไพรด้วยเทคนิคสแคว-เวฟ โวลแทมเมตรี. การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, (981-989). มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง : ลำปาง.
อ้างอิง: Chantarattana Nontapha, Chochanon Moonla, Anchana Preechaworapun, Tanin Tangkuaram. (2018). Glucose biosensors based on nickel ferrite composite materials modified glassy carbon electrode. proceeding of PACCON2019. pp.AN1-AN9
อ้างอิง: รุ่งรัศมี บุญมี, อนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว, ธานินทร์ แตงกวารัมย์, ยุพร ริมชลการ, ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล, และอัญชนา ปรีชาวรพันธ์. (2561). การตรวจวัดสารประกอบเควอซิตินในน้ำผลไม้ด้วยขั้วไฟฟ้าต้นทุนต่ำของกราไฟต์ไส้ดินสอที่ดัดแปรด้วยกราฟีนออกไซด์. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 14(2), 45-55
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Chochanon Moonla, Anchana Preechaworapun, and Tanin Tangkuaram. (2017). A Single Drop Fabrication of the Cholesterol Biosensor Based on Synthesized NiFe2O4NPs Dispersed on PDDA-CNTs. Electroanalysis, 29 (12), 2698 – 2707.
อ้างอิง: Jiraporn Kitikul, Sakchai Satienperakul, Anchana Preechaworapun, Pusit Pookmanee, Tanin Tangkuaram. (2017). A Simple Flow Amperometric Electrochemical Biosensor Based on Chitosan Scaffolds and Gold Nanowires Modified on a Glassy Carbon Electrode for Detection of Glutamate in Food Products. Electroanalysis 29 (1), 264-271.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: A Preechaworapun, P Lertsuwunpisal, T Tangkuaram. (2016). Differential pulse anodic stripping voltammetry for Lead (II) Cadmium (II) and Zinc (II) analysison a low cost pencil carbon electrode. Journal of Thai Interdisciplinary Research 11 (4), 1-7.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Gobutr, N., Preechaworapun, A., Pewnim, N., Phaisansuthichol, S. and Tangkuaram, T. Biosensor Development Based on Nanowires Incorporated Chitosan-Carbon Nanotube Scaffolds for Cholesterol Determination. Proceedings in ICIRD2015. Maejo University, p69- 77. Year 2015.
อ้างอิง: Ouiram, T., Preechaworapun, A., Satienperakul, S., Pewnim, N. and Tangkuaram, T. Gold Nanowire Incorporated Composite Materials on a Modified Glassy Carbon Electrode for Hydrogen Peroxide Determination. Proceedings in ICIRD2015. Maejo University, p78-85. Year 2015
อ้างอิง: Inngam, N., Chitbuengphrao, A., Tangkuaram, T. and Preechaworapun, A. Ampermetric flow injection analysis for hydrogen peroxide determination at gold nanoparticle modified pencil carbon electrode, Proceedings in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 70-72. Year 2015.
อ้างอิง: Singse, S., Thomporn, S., Chitbuengphrao, A., Tangkuaram, T. and A. Preechaworapun, Pencil carbon electrode modified silver nanoparticles for determination of nitrite and nitrate, Proceedings in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 73-76. Year 2015
อ้างอิง: Thomporn, S., Singse, S., Chitbuengphrao, A., Tangkuaram, T. and Preechaworapun, A. A differential pulse amperometric nitrite determination on AuNPs modified pencil carbon electrode, Proceedings in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 77-80. Year 2015.
อ้างอิง: Ouiram, T., Preechaworapun, A. and Tangkuaram, T. Development of chemical sensor for hydrogen peroxide detection by gold nanowire and chitosan crosslinking carbon nanotube modified glassy carbon electrode, Proceedings in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 51-54. Year 2015.
อ้างอิง: Moonla, W., Preechaworapun, A. and Tangkuaram, T. A novel nonezymatic hydrogen peroxide sensor based on poly(o-phenylenediamine) film and nickel ferrite nanoparticles coated glassy carbon electrode, Proceedings in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 47-50. Year 2015.
อ้างอิง: Anchana Preechaworapun, Siriwan Taweemanoonn. (2015). Simultaneous Rapid Determination of Nitrate and Nitrite in Vegetables by High-performance Liquid Chromatography. Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 16 (1), 40-49.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Kirasamuttranon, P., Preechaworapun, A., and Tangkuarum. T., (2013). The development of glucose biosensor using gold core platinum shell nanoparticles implanted chitosancarbon nanotube system. In Proceeding of the 2nd Regional Symposium on. Biosensors, Biodiagnostics and Biochips (ASEAN+ 2013). (pp. 21–23). Chiang Rai: Mae Fah Luang University.
อ้างอิง: Wiengseema, N., Preechaworapun, A., and Tangkuaram, T., (2013). Development of chemical sensor for determination of cadmium in sesame oil based on the bismuth and nanotechnology. In Proceeding of the 2nd Regional Symposium on. Biosensors, Biodiagnostics and Biochips (ASEAN+ 2013). (pp. 14–16). Chiang Rai: Mae Fah Luang University.
อ้างอิง: Kitikul, J., Preechaworapun, A., Pookmanee, P., Satienperakul, S., and Tangkuaram. T., (2013). Development of glutamate biosensor based on immobilized glutamate oxidase on the chitosan cross linked with carbon nanotube modified gold nanowire. In Proceeding of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2013). (pp. 125-128). ChonBuri: Burapha University.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Inngam, N., Pinwattana, K., Tangkuaram T., and Preechaworapun, A., (2012). A low cost of square wave voltammetric nitrite determination on a gold nanoparticle modified pencil carbon electrode. In Proceeding of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2012). (pp. 1-3). Chiang Mai: Chiang Mai University.
อ้างอิง: Kitikul, J., Preechaworapun, A., Pookmanee, P., Satienperakul S., and Tangkuaram, T., (2012) A glutamate biosensor based on the cross linked glutamate oxidase with chitosan on the carbon nanotube modified gold nanowire electrode. In Proceeding of the 38th Congress on Science and Technology of Thailand. (pp. C1_C0084F). Chiang Mai: Chiang Mai University
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (2554).Compost development and analysis from mung beans by determination of main mineral fe rtil izer . Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2011). Page: 26-34
อ้างอิง: อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (2554).Amperometric Determination od nitrite on a pencil carbon eletrode using K4Fe(CN)6 Mediator. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554. Page: -
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Preechaworapun, A.; Tangkuaram, T.; and Chailapakul, O. “Electrochemical oxidation of 2-mercapto ethanesulfonic acid by Cu nanoparticles-modified boron-doped diamond electrode”. NU Science Journal 2009; 6(S1): 36-42.
อ้างอิง: Ngamyai, S.; Chituengphrao, A.; Tangkuaram, T.; and Preechaworapun, A. “Electrochemical characterization of four difference screen printed electrodes and its applications for determination of nitrate” Proceeding Pure and Applied Chemistry International Conference 2009, 48-50.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Preechaworapun, A.; Ivandini, T. A.; Suzuki, A.; Fujishima, A.; Chailapakul, O.; and Einaga, Y. “The development of amperometric immunosensor using boron-doped diamond with poly (o-aminobenzoic acid)”. Analytical Chemistry 2008; 80: 2077-2083
อ้างอิง: Preechaworapun, A.; Dai, Z.; Xiang, Y.; Chailapakul, O.; and Wang, J. “Investigation of the enzyme hydrolysis products of the substrates of alkaline phosphatase in electrochemical immunosensing”. Talanta 2008; 76: 424-431.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: Preechaworapun A, Chuanuwatanakul S, Einaga Y, Grudpan K, Motomizu S, Chailapakul O. “Electroanalysis of sulfonamides by flow injection system/high-performance liquid chromatography coupled with amperometric detection using boron-doped diamond electrode”. Talanta 2006; 68(5):1726-1731.
อ้างอิง: Treetepvijit S, Preechaworapun A, Praphairaksit N, Chuanuwatanakul S, Einaga Y, Chailapakul O. “Use of nickel implanted boron-doped diamond thin film electrode coupled to HPLC system for the determination of tetracyclines”. Talanta 2006; 68(4):1329- 1335.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (2556).Synthesis and characterization of Ni and Cu hexacyanoferate nanoparticles for hydrogen peroxide sensor . วทท. ครั้งที่ 39, 2566. Page: 1-4
อ้างอิง: อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (2556).The Biosensor Development for Determination of Glucose in Blood Sample. ASEAN+ 2013, 2556. Page: 14-16
อ้างอิง: อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (2556).The Development of Glucose Biosensor Using Gold Core Platinum Shell Nanoparticles Implanted Chitosan-Carbon Nanotube System . ASEAN+ 2013, 2556. Page: 21-23
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.