ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  
  Assoc. Prof. Dr. Anchana Preechaworapun
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0855011192
อีเมล์: anchanaph@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 2550
2 วท.ม. (เคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2546
3 วท.บ. (เคมี) ม.นเรศวร 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
Analytical Chemistry
 
ความสนใจ
Analytical Chemistry
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Nuenghathai Chaiya, Anchana Preechaworapun, Phetlada Kunthadee and Tanin Tangkuaram. Fabrication of antiviral COVID-19 favipiravir sensor based on Co3O4-Cu2O@MnO2 modified glassy carbon electrode. Proceeding in PACCON 2023 “CHEMICAL DIVERSITY TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS”, General Sampao Chusri Building: E4, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. P. 79-83. Year 2023.
อ้างอิง: Suphaporn Chenkhuruthum, Anchana Preechaworapun, Pusit Pookmanee and Tanin Tangkuaram. The invention of platinum-gold nanoparticle@carbon dot-graphene oxide in chitosan scaffold for prostate immunosensor. Proceeding in PACCON 2023 “CHEMICAL DIVERSITY TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS”, General Sampao Chusri Building: E4, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. P. 13-18. Year 2023.
อ้างอิง: Angwara Khiaomueang, Wikanda Saelo, Wannasa Boonprom, Anurak Chitbuengphrao, Tanin Tangkuaram, Anchana Preechaworapun. One-step hydrothermal process for FeO particles synthesis and characterization. Proceeding in PACCON 2023 “CHEMICAL DIVERSITY TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS”, General Sampao Chusri Building: E4, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. P. 157-160. Year 2023.
อ้างอิง: Jirawan Khongyoo, Putcharin Kunking, Chutaporn Nithitawan, Kanjana Wanthongsuk. Anurak Chitbuengphrao, Kulwadee Pinwattana, Tanin Tangkuaram, Anchana Preechaworapun. Application of paper-based colorimetric detection of total flavonoid content in Thai herb samples. Proceeding in PACCON 2023 “CHEMICAL DIVERSITY TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS”, General Sampao Chusri Building: E4, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. P. 161-165. Year 2023.
อ้างอิง: Kamonporn Prasertpornsut, Nuenghathai Chaiya, Anchana Preechaworapun, Jiraporn Kitikul, and Tanin Tangkuarm. (2023). THE SIMPLE DETERMINATION OF FAVIPIRAVIR USING BARE GLASSY CARBON ELECTRODE. PSRU Journal of Science and Technology 8(3), 97-112. (TCI2)
อ้างอิง: คงเดช สวาสดิ์พันธ์, สิริวัฒน์ บุญชัยศรี, ดามรัศมน สุรางกูร, อัญชนา ปรีชาวรพันธ์, และ ภรภัทร สำอางค์. (2566). องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเทอเรสของสมุนไพรไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 9(2), 85-94. (TCI1)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Moonla, C., Chenkhuruthum, S., Ouiram, T., Preechaworapun, A., Tapala, W., Ngamchuea, K., & Tangkuaram, T. (2022). A Novel Label-free Chronoamperometric Immunosensor Based on a Biocomposite Material for Rapid Detection of Carcinoembryonic Antigen. Electroanalysis, 34(8), 1289-1298.
อ้างอิง: Putcharin Kunking, Sirirat Padchaiyo, Porntida Kwawtasri, Anurak Chitbuengphrao, Anchana Preechaworapun, and Kulwadee Pinwattana. (2022). SIMPLE ANALYSIS OF VITAMIN C IN FRUIT JUICE SAMPLES BY ELECTROCHEMISTRY. PSRU Journal of Science and Technology 7(3), 22-34.
อ้างอิง: กนกพล บุญปกครอง, วิกานดา แซ่หล่อ, อนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว, ธานินทร์ แตงกวารัมย์, อัญชนา ปรีชาวรพันธ์. (2565). การสังเคราะห์แบบไฮโดรเทอร์มอลขั้นตอนเดียวและศึกษาคุณลักษณะของอนุภาคซิงค์ออกไซด์ และอนุภาคซิงค์ร่วมกับกราฟีนออนไซด์. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565. pp. 202-210. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : พิษณุโลก.
อ้างอิง: พิมพ์นิภา ป้องท้าว อนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว ธานินทร์ แตงกวารัมย์ และ อัญชนา ปรีชาวรพันธ์. (2565). การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าด้วยระบบโฟลอินเจ็คชัน สำหรับตรวจวัดมอร์รินในกระชาย ด้วยเซนเซอร์คาร์บอนไส้ดินสอ. รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 19 สิงหาคม 2565. pp. 315-322. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร: พระนครศรีอยุธยา.
อ้างอิง: Rapiphun Janmanee, Sosista Chatwe, Nutsarin Sukonpakdee, Anchana Preechaworapun, Kulwadee Pinwattana, Padarat Ninjiaranai, Saengrawee Sriwichai. Development of Electrochemical Dopamine Sensor based on Conducting Polymer-Gold Nanoparticle Composites. Proceeding in The 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI-MJU), Maejo University. P.122-127. Year 2022.
อ้างอิง: Onanan Injumnong, Anchana Preechaworapun, Tanin Tangkuarum. Blood glucose biosensor based on glucose oxidase co-immobilized with copper (I) oxide at manganese (IV) oxide on graphene quantum dot in chitosan scaffold. Proceeding in The 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI-MJU), Maejo University. P.21-28. Year 2022.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Tik Ouiram, Chochanon Moonla, Anchana Preechaworapun, Sairoong Muangpil, Weerakanya Maneeprakorn, and Tanin Tangkuaram. (2021). Choline Oxidase Based Composite ZrO2@AuNPs with Cu2O@MnO2 Platform for Signal Enhancing the Choline Biosensors. Electroanalysis, 33(2): 455-463.
อ้างอิง: Suphaporn Chenkhuruthum, Anchana Preechaworapun, Tanin Tangkuaram. Development of choline biosensor using choline oxidase co-immobilization of gold and platinum bimetallic at carbon nanomaterials in chitosan reticulum. Proceeding in The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU), Maejo University. P.112-116. Year 2021.
อ้างอิง: Nuenghathai Chaiya, Anchana Preechaworapun, Weerakanya Maneeprakorn and Tanin Tangkuaram. Development of lead (II) ion electrochemical sensor using imprinted polymers at graphene oxide (GO@IIP) modified glassy carbon electrode. Proceeding in The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU), Maejo University. P.121-125. Year 2021.
อ้างอิง: Tanin Tangkuaram, Tik Ouiram, Nuenghathai Chaiya, Jirapatpong Senabut, Anchana Preechaworapun. Tyrosinase immobilization on home-made screen-printed carbon electrode with chitosan at carbon dot as a dopamine biosensor. Proceeding in The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU), Maejo University. P.117-120. Year 2021.
อ้างอิง: Kulwadee Pinwattana, Naruemol Mangmee, Padarat Ninjiaranai, Prayoon Khamterm, Rapiphun Janmanee, Jiraporn Kitikul, Anchana Preechaworapun and Tanin Tangkuaram. A Non-enzymatic Glucose Sensor using Rose-like Nickel Particles modified on Glassy Carbon Electrode. Proceeding in The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU), Maejo University. P.155-160. Year 2021.
อ้างอิง: Anchana Preechaworapun, Pimporn Manochai, Baikran Klinumpan, Kulwadee Pinwattana, Rapiphun Janmanee, Pornpat Sam-ang, Sudarat Khadsai, and Tanin Tangkuaram. Electrochemical uric acid sensor based on GO modified glassy carbon electrode. Proceeding in The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU), Maejo University. p.62-67. Year 2021.
อ้างอิง: Sunantha Thakthuang, Paradee Sopaporn, Siriporn Meksun, Anurak Chitbuengphrao, Kulwadee Pinwattana and Anchana Preechaworapun. (2021). DETERMINATION OF ASCORBIC ACID IN JUICES USING THE CHRONOAMPEROMETRY. PSRU Journal of Science and Technology 6(1), 1-12.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Nuenghathai Chaiya, Anchana Preechaworapun, and Tanin Tangkuaram. (2020). Fabrication of bimetallic of platinum-gold at poly- (diallyldimethylammonium chloride) modified graphene for application on the choline biosensors. Proceeding of PACCON2020. pp.AC57-AC61.
อ้างอิง: Weenus Chaiprasert, Anchana Preechaworapun, and Tanin Tangkuaram. (2020). Development of Pb2+ electrochemical sensor using poly(diallyldimethylammonium chloride)@graphene dispersed chitosan modified glassy carbon electrode. Proceeding of PACCON2020. pp.AC52-AC56.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Chochanon Moonla, Chantarattana Nontapha, Tik Ouiram, Anchana Preechaworapun, and Tanin Tangkuaram. (2019). Enhancing a Novel Robust Multicomposite Materials Platform for Glucose Biosensors. Electroanalysis, 31(7), 1356-1362.
อ้างอิง: Tik Ouiram, Chochanon Moonla, Anchana Preechaworapun, and Tanin Tangkuaram. (2019). Enzyme-free Cu2O@MnO2/GCE for hydrogen peroxide sensing. Electroanalysis, 31(8), 1588-1597.
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Anchana Preechaworapun, and Kulwadee Pinwattana. (2019). A SIMPLE METHOD FOR THE DETERMINATION OF GALLIC ACID IN THAI HERBS BY CYCLIC VOLTAMMETRY. PSRU Journal of Science and Technology 4(1): 39-49.
อ้างอิง: Supathida Chaimuangyong, Maliwan Changkawprom, Anchana Preechaworapun, Tanin Tangkuaram. (2019). Tyrosinase Immobilized on Poly(diallyldimethylammonium Chloride) Capped Gold Nanoparticles Composite with Carbon Nanotubes as Dopamine Biosensor. proceeding of PACCON2019. pp.AC94-AC98.
อ้างอิง: สุวารีย์ วงศ์วัฒนา, ยุพร ริมชลการ, อัญชนา ปรีชาวรพันธ์, พัชราวลัย มีทรัพย์, คัมภีวัฒน์ คาถาเครือ, เสาวลักษณ์ วรเนตร์, และ ปนัดดา กุลนาฑล. (2562). การศึกษาปัญหาในการทาวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19, pp.161-171.
อ้างอิง: Marisa Thonglong, Thirawat Yisunkaew, Kulwadee Pinwatana, Anchana Preechaworapan, and Rapiphun Janmanee. (2019). The Efficiency of Bioadsorbent Based on Tannin Immobilized on Broussonetiapapyrifera (L.) Vent. Pulp to Remove Lead (II) Ion. The Sci of PhetchaburiRajabhat University, 16(2):11-21.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Janphapa Permpool, Tanin Tangkuaram, and Anchana Preechaworapun. (2018). Electrochemical Characterization of Glassy Carbon Electrode and Boron doped Electrode for Determination of Quercetin. NU. International Journal of Science, 15(1), 69-76
อ้างอิง: ชุดาพร ศรีวิรัตน์, ภัทราภรณ์ ดีธรรมมา, ตุลา รุจีนิมิต, ปุณยนุช ธรรมอาชีพ, บัณฐิตา ศาลา, ฉัตรระวี สุขประเสริฐ, อนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว, กุลวดี ปิ่นวัฒนะ และ อัญชนา ปรีชาวรพันธ์. (2561). การหาปริมาณกรดแกลลิคในพืชสมุนไพรด้วยเทคนิคสแคว-เวฟ โวลแทมเมตรี. การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, (981-989). มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง : ลำปาง.
อ้างอิง: Chantarattana Nontapha, Chochanon Moonla, Anchana Preechaworapun, Tanin Tangkuaram. (2018). Glucose biosensors based on nickel ferrite composite materials modified glassy carbon electrode. proceeding of PACCON2019. pp.AN1-AN9
อ้างอิง: รุ่งรัศมี บุญมี, อนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว, ธานินทร์ แตงกวารัมย์, ยุพร ริมชลการ, ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล, และอัญชนา ปรีชาวรพันธ์. (2561). การตรวจวัดสารประกอบเควอซิตินในน้ำผลไม้ด้วยขั้วไฟฟ้าต้นทุนต่ำของกราไฟต์ไส้ดินสอที่ดัดแปรด้วยกราฟีนออกไซด์. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 14(2), 45-55
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Chochanon Moonla, Anchana Preechaworapun, and Tanin Tangkuaram. (2017). A Single Drop Fabrication of the Cholesterol Biosensor Based on Synthesized NiFe2O4NPs Dispersed on PDDA-CNTs. Electroanalysis, 29 (12), 2698 – 2707.
อ้างอิง: Jiraporn Kitikul, Sakchai Satienperakul, Anchana Preechaworapun, Pusit Pookmanee, Tanin Tangkuaram. (2017). A Simple Flow Amperometric Electrochemical Biosensor Based on Chitosan Scaffolds and Gold Nanowires Modified on a Glassy Carbon Electrode for Detection of Glutamate in Food Products. Electroanalysis 29 (1), 264-271.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: A Preechaworapun, P Lertsuwunpisal, T Tangkuaram. (2016). Differential pulse anodic stripping voltammetry for Lead (II) Cadmium (II) and Zinc (II) analysison a low cost pencil carbon electrode. Journal of Thai Interdisciplinary Research 11 (4), 1-7.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Gobutr, N., Preechaworapun, A., Pewnim, N., Phaisansuthichol, S. and Tangkuaram, T. Biosensor Development Based on Nanowires Incorporated Chitosan-Carbon Nanotube Scaffolds for Cholesterol Determination. Proceedings in ICIRD2015. Maejo University, p69- 77. Year 2015.
อ้างอิง: Ouiram, T., Preechaworapun, A., Satienperakul, S., Pewnim, N. and Tangkuaram, T. Gold Nanowire Incorporated Composite Materials on a Modified Glassy Carbon Electrode for Hydrogen Peroxide Determination. Proceedings in ICIRD2015. Maejo University, p78-85. Year 2015
อ้างอิง: Inngam, N., Chitbuengphrao, A., Tangkuaram, T. and Preechaworapun, A. Ampermetric flow injection analysis for hydrogen peroxide determination at gold nanoparticle modified pencil carbon electrode, Proceedings in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 70-72. Year 2015.
อ้างอิง: Singse, S., Thomporn, S., Chitbuengphrao, A., Tangkuaram, T. and A. Preechaworapun, Pencil carbon electrode modified silver nanoparticles for determination of nitrite and nitrate, Proceedings in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 73-76. Year 2015
อ้างอิง: Thomporn, S., Singse, S., Chitbuengphrao, A., Tangkuaram, T. and Preechaworapun, A. A differential pulse amperometric nitrite determination on AuNPs modified pencil carbon electrode, Proceedings in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 77-80. Year 2015.
อ้างอิง: Ouiram, T., Preechaworapun, A. and Tangkuaram, T. Development of chemical sensor for hydrogen peroxide detection by gold nanowire and chitosan crosslinking carbon nanotube modified glassy carbon electrode, Proceedings in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 51-54. Year 2015.
อ้างอิง: Moonla, W., Preechaworapun, A. and Tangkuaram, T. A novel nonezymatic hydrogen peroxide sensor based on poly(o-phenylenediamine) film and nickel ferrite nanoparticles coated glassy carbon electrode, Proceedings in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 47-50. Year 2015.
อ้างอิง: Anchana Preechaworapun, Siriwan Taweemanoonn. (2015). Simultaneous Rapid Determination of Nitrate and Nitrite in Vegetables by High-performance Liquid Chromatography. Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 16 (1), 40-49.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Kirasamuttranon, P., Preechaworapun, A., and Tangkuarum. T., (2013). The development of glucose biosensor using gold core platinum shell nanoparticles implanted chitosancarbon nanotube system. In Proceeding of the 2nd Regional Symposium on. Biosensors, Biodiagnostics and Biochips (ASEAN+ 2013). (pp. 21–23). Chiang Rai: Mae Fah Luang University.
อ้างอิง: Wiengseema, N., Preechaworapun, A., and Tangkuaram, T., (2013). Development of chemical sensor for determination of cadmium in sesame oil based on the bismuth and nanotechnology. In Proceeding of the 2nd Regional Symposium on. Biosensors, Biodiagnostics and Biochips (ASEAN+ 2013). (pp. 14–16). Chiang Rai: Mae Fah Luang University.
อ้างอิง: Kitikul, J., Preechaworapun, A., Pookmanee, P., Satienperakul, S., and Tangkuaram. T., (2013). Development of glutamate biosensor based on immobilized glutamate oxidase on the chitosan cross linked with carbon nanotube modified gold nanowire. In Proceeding of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2013). (pp. 125-128). ChonBuri: Burapha University.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Inngam, N., Pinwattana, K., Tangkuaram T., and Preechaworapun, A., (2012). A low cost of square wave voltammetric nitrite determination on a gold nanoparticle modified pencil carbon electrode. In Proceeding of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2012). (pp. 1-3). Chiang Mai: Chiang Mai University.
อ้างอิง: Kitikul, J., Preechaworapun, A., Pookmanee, P., Satienperakul S., and Tangkuaram, T., (2012) A glutamate biosensor based on the cross linked glutamate oxidase with chitosan on the carbon nanotube modified gold nanowire electrode. In Proceeding of the 38th Congress on Science and Technology of Thailand. (pp. C1_C0084F). Chiang Mai: Chiang Mai University
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (2554).Compost development and analysis from mung beans by determination of main mineral fe rtil izer . Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2011). Page: 26-34
อ้างอิง: อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (2554).Amperometric Determination od nitrite on a pencil carbon eletrode using K4Fe(CN)6 Mediator. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554. Page: -
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Preechaworapun, A.; Tangkuaram, T.; and Chailapakul, O. “Electrochemical oxidation of 2-mercapto ethanesulfonic acid by Cu nanoparticles-modified boron-doped diamond electrode”. NU Science Journal 2009; 6(S1): 36-42.
อ้างอิง: Ngamyai, S.; Chituengphrao, A.; Tangkuaram, T.; and Preechaworapun, A. “Electrochemical characterization of four difference screen printed electrodes and its applications for determination of nitrate” Proceeding Pure and Applied Chemistry International Conference 2009, 48-50.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Preechaworapun, A.; Ivandini, T. A.; Suzuki, A.; Fujishima, A.; Chailapakul, O.; and Einaga, Y. “The development of amperometric immunosensor using boron-doped diamond with poly (o-aminobenzoic acid)”. Analytical Chemistry 2008; 80: 2077-2083
อ้างอิง: Preechaworapun, A.; Dai, Z.; Xiang, Y.; Chailapakul, O.; and Wang, J. “Investigation of the enzyme hydrolysis products of the substrates of alkaline phosphatase in electrochemical immunosensing”. Talanta 2008; 76: 424-431.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: Preechaworapun A, Chuanuwatanakul S, Einaga Y, Grudpan K, Motomizu S, Chailapakul O. “Electroanalysis of sulfonamides by flow injection system/high-performance liquid chromatography coupled with amperometric detection using boron-doped diamond electrode”. Talanta 2006; 68(5):1726-1731.
อ้างอิง: Treetepvijit S, Preechaworapun A, Praphairaksit N, Chuanuwatanakul S, Einaga Y, Chailapakul O. “Use of nickel implanted boron-doped diamond thin film electrode coupled to HPLC system for the determination of tetracyclines”. Talanta 2006; 68(4):1329- 1335.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: วรรณษา บุญพรม, ชุตาภรณ์ นิธิตะวัน, จิราวรรณ คงอยู่, อังค์วรา เขียวเมือง, รพิพรรณ จันทร์มะณี, กุลวดี ปิ่นวัฒนะ, พดารัตน์ นิลเจียรนัย, ภรภัทร สำอางค์, อัญชนา ปรีชาวรพันธ์. (2566). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกรวม และปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดกระชายด้วยเทคนิคอัลตราโซนิคด้วยตัวทำละลายที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม. รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566. โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (2556).Synthesis and characterization of Ni and Cu hexacyanoferate nanoparticles for hydrogen peroxide sensor . วทท. ครั้งที่ 39, 2566. Page: 1-4
อ้างอิง: อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (2556).The Biosensor Development for Determination of Glucose in Blood Sample. ASEAN+ 2013, 2556. Page: 14-16
อ้างอิง: อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (2556).The Development of Glucose Biosensor Using Gold Core Platinum Shell Nanoparticles Implanted Chitosan-Carbon Nanotube System . ASEAN+ 2013, 2556. Page: 21-23
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: Suphaporn Chenkhuruthum, Anchana Preechaworapun, Pusit Pookmanee, and Tanin Tangkuaram. (2024). Synthesis of platinum on manganese (IV) oxide nanowires in chitosan scaffold as a catalyst in prostate immunosensor. Oral presentation in Pure and Applied Chemistry International Conference 2024, 26-27 January,2024.
อ้างอิง: Nuenghathai Chaiya, Anchana Preechaworapun, Phetlada Kunthadee and Tanin Tangkuaram. (2024). Enhanced detection of favipiravir using a Cu2O@MnO2 modified glassy carbon electrode. Oral presentation in Pure and Applied Chemistry International Conference 2024, 26-27 January, 2024.
อ้างอิง: Angwara Khiaomueang, Anurak Chitbuengphrao,Tanin Tangkuaram, Anchana Preechaworapun. (2024). Determination of rutin using a FeO nanoparticle-modified electrode. Poster presentation in Pure and Applied Chemistry International Conference 2024, 26-27 January, 2024.
อ้างอิง: Wannasa Boonprom, Mathurada Artchakan, Anurak Chitbuengphrao, Tanin Tangkuaram and Anchana Preechaworapun. (2024). Electrochemical determination of hydroquinone by activated glassy carbon electrode. Poster presentation in Pure and Applied Chemistry International Conference 2024, 26-27 January, 2024.
อ้างอิง: Tanin Tangkuarm, Kamonporn Prasertpornsut, Nuenghathai Chaiya, Jiraporn Kitikul and Anchana Preechaworapun. (2024). Simple electrochemical determination of favipiravir for anti-viral COVID-19. Poster presentation in Pure and Applied Chemistry International Conference 2024, 26-27 January, 2024.
อ้างอิง: Jirawan Khongyoo, Anurak Chitbuengphrao, Anchana Preechaworapun, Tanin Tangkuaram and Kulwadee Pinwattana. (2024). One-step hydrothermal process for GO@FeO nanocomposite synthesis and characterization. Poster presentation in Pure and Applied Chemistry International Conference 2024, 26-27 January, 2024.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: 1. วรรณษา บุญพรม, ชุตาภรณ์ นิธิตะวัน, จิราวรรณ คงอยู่, อังค์วรา เขียวเมือง, รพิพรรณ จันทร์มะณี, กุลวดี ปิ่นวัฒนะ, พดารัตน์ นิลเจียรนัย, ภรภัทร สำอางค์, อัญชนา ปรีชาวรพันธ์. (2566). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกรวม และปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดกระชายด้วยเทคนิคอัลตราโซนิคด้วยตัวทำละลายที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม. รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566. โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Khiaomueang, A., Saelo, W., Boonprom, W., Chitbuengphrao, A., Tangkuaram, T., Preechaworapun, A. (2023). One-step hydrothermal process for FeO particles synthesis and characterization. Poster presentation at The 2023 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2023), Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
อ้างอิง: Khongyoo, J., Kunking, P., Nithitawan, C., Wanthongsuk, K., Chitbuengphrao, A., Pinwattana, K., Tangkuaram, T., Preechaworapun, A. (2023). Application of colorimetric development on paper for detection of total flavonoid content in Thai herp samples. Poster presentation at the 2023 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2023), Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. (8-9 Feb 2023)
อ้างอิง: คงเดช สวาสดิ์พันธ์ สิริวัฒน์ บุญชัยศรี ดามรัศมน สุรางกูร จันทกานต์ นุชสุข อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ และ ภรภัทร สำอางค์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Injumnong, O., Preechaworapun, A., & Tangkuarum, T. (2022). Blood glucose biosensor based on glucose oxidase co-immobilized with copper(I) oxide at manganese (IV) oxide on graphene quantum dots in chitosan scaffold. Oral presentation at the The 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI-MJU) 2022, Maejo University, Chiang Mai, Thailand.
อ้างอิง: Janmanee, R., Chatwet, S., Sukonpakdee, N., Preechaworapun, A., Pinwattana, K., Ninjiaranai, P., & Sriwichai, S. (2022). Development of Electrochemical Dopamine Sensor Based on Conducting Polymer-Gold Nanoparticle Composites. Oral presentation at the The 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI-MJU) 2022, Maejo University, Chiang Mai, Thailand.
อ้างอิง: Suphaporn Chenkhuruthum, Pusit Pookmanee, Tanin Tangkuaram, Anchana Preechaworapun. (2022). FACILE SYNTHESIS OF PLATINUM-GOLD NANOPARTICLES@CARBON DOT-GRAPHENE OXIDE AND CHARACTERIZATION BY DEPOSITION WITH CHITOSAN ON ELECTRODE SURFACE. Oral presentation at The 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI-MJU) 2022, Maejo University, Chiang Mai, Thailand.
อ้างอิง: กนกพล บุญปกครอง, วิกานดา แซ่หล่อ, อนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว, ธานินทร์ แตงกวารัมย์, อัญชนา ปรีชาวรพันธ์. (2565). การสังเคราะห์แบบไฮโดรเทอร์มอลขั้นตอนเดียวและศึกษาคุณลักษณะของอนุภาคซิงค์ออกไซด์ และอนุภาคซิงค์ออกไซด์ร่วมกับกราฟีนออกไซด์. การนำเสนแบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: P022
อ้างอิง: P023
อ้างอิง:
อ้างอิง: เวลิกา เรืองไผ่, อัญชนา ปรีชาวรพันธ์, พัชราวลัย มีทรัพย์. (2560). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา เรื่อง สารรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2. การนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, ชรินรัตน์ สารแสง, ชลาลัย ไผ่งาม, มานิสา กองแก้ว, วิษณุ ธงไชย, กุลวดี ปิ่นวัฒนะ และอัญชนา ปรีชาวรพันธ์. (2019). การหาปริมาณโลหะบางชนิดในมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ระยะความสุกแตกต่างกัน. นำเสนอแบบโปสเตอร์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก
อ้างอิง: Supathida Chaimuangyong, Maliwan Changkawprom, Anchana Preechaworapun, Tanin Tangkuaram. (2019). Tyrosinase Immobilized on Poly(diallyldimethylammonium Chloride) Capped Gold Nanoparticles Composite with Carbon Nanotubes as Dopamine Biosensor. proceeding of PACCON2019. pp.AC94-AC98.
อ้างอิง: Baikran Klinumpan, Sopita Amnat, Anurak Chitbuengphrao, Pimporn Manochai, Tanin Tangkuaram, Kulwadee Pinwattana, Rapiphun Janmanee, Anchana Preechaworapun. (2020). A Simple Electrochemical Sensor Based on Graphene Oxide Modified Glassy Carbon Electrode for Uric Acid Determination. Poster presentation at PACCON2020.
อ้างอิง: Jirapatpong Senabut, Anchana Preechaworapun, Tanin Tangkuaram. (2020). Development of Dopamine Biosensor Based on Tyrosinase Immobilized on a Synthesized Gold Nanoparticles@carbon Dots Linked Chitosan. Poster presentation at PACCON2020.
อ้างอิง: Naruemol Mangmee, Saichol Ponkeng, Banthita Sala, Jiraporn Kitikul, Rapiphun Janmanee, Anchana Preechaworapun, Prayoon Khamter, Kulwadee Pinwattana. (2020). Poster presentation at PACCON2020.
อ้างอิง: Nuenghathai Chaiya, Anchana Preechaworapun, Tanin Tangkuaram. (2020). Fabrication of Bimetallic of Platinum Gold at Poly Diallyldimethylammonium Chloride Modified Graphene for Application on the Choline Biosensors. Poster presentation at PACCON2020.
อ้างอิง: Sopita Amnat, Baikran Klinumpan, Anurak Chitbuengphrao, Pimporn Manochai, Tanin Tangkuaram, Pragorne Leptsuwunpisal, Manisa Kongkaew, Anchana Preechaworapun. (2020). Electrochemical Sensor Based on Graphene Oxide Modified Glassy Carbon Electrode for Uric Acid Determination. Poster presentation at PACCON2020.
อ้างอิง: Tanin Tangkuaram, Chochanon Moonla, Anchana Preechaworapun. (2020). Fabrication of Immunosensors for Detection of Carcinoembryonic Antigen. Poster presentation at PACCON2020.
อ้างอิง: Weenus Chaiprasert, Anchana Preechaworapun, Tanin Tangkuaram. (2020). Development of Pb2 Electrochemical Sensor using Poly Diallyldimethylammonium Chloride @Graphene Modified Glassy Carbon Electrode. Poster presentation at PACCON2020.
อ้างอิง: โครงการสัมมนาการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา UKM ครั้งที่ 7 เวทีที่ 3 นำเสนอการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
อ้างอิง: Anchana Preechaworapun, Pimporn Manochai, Baikran Klinumpan, Kulwadee Pinwattana, Rapiphun Janmanee, Pornpat Sam-ang, Sudarat Khadsai, and Tanin Tangkuaram. Electrochemical uric acid sensor based on GO modified glassy carbon electrode. Proceeding in The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU), Maejo University. p.62-67. Year 2021. (oral presentation)
อ้างอิง: กนกพล บุญปกครอง, วิกานดา แซ่หล่อ, อนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว, ธานินทร์ แตงกวารัมย์, อัญชนา ปรีชาวรพันธ์. (2565). การสังเคราะห์แบบไฮโดรเทอร์มอลขั้นตอนเดียวและศึกษาคุณลักษณะของอนุภาคซิงค์ออกไซด์ และอนุภาคซิงค์ออกไซด์ร่วมกับกราฟีนออกไซด์. การนำเสนแบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการ “การพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ท วีวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการและเตรียมความพร้อมในการรับทุนสนับสนุน Talent mobility ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON2023) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 23 มีนาคม 2566
อ้างอิง: อบรมโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “BCG CANVAS FOR RESEARCHER” จัดโดย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ณ ห้องประชุมปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว
อ้างอิง: เข้าร่วมพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน (SDGs)” 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน งบประมาณในโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรมในหัวข้อ องค์ประกอบที่ 1 “การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 11.30 น. (1 ชม.ครึ่ง) วิทยากร : ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕" ครั้งที่ ๕ สำหรับนักวิจัย
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การฝึกอบรม เรื่อง ระบบการจัดการสารเคมี (หลักสูตรออนไลน์ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON2024 ในวันที่ 26-27 ม.ค. 2567
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรบหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#3 อบรมวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2566
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมเรื่อง การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ 19 ธ.ค. 2567 (หลักสูตรออนไลน์ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมการตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการด้วยโปรแกรม turnitin รุ่นที่ 2 (3 ชั่วโมง) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการยกร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในวันที่ 19 ธ.ค. 2566
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.