ชื่อ-นามสกุล
 ว่าที่ร้อยตรีอนุมัติ จีนบางช้าง  
 Acting 2, LT. Anumat Geannbangchang
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000 ต่อ 4900
อีเมล์: anumat.j@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2561
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การอบรมลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการอุปกรณ์และเครื่องมือ (online)
อ้างอิง: การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ในโครงการบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: การให้ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง: ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: หลักสูตรการใช้ New Google sites เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Online) จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
อ้างอิง: การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น จัดโดย แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Online)
อ้างอิง: โครงการ GROWTH MINDSET การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
อ้างอิง: โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “ระบบออนไลน์กับการพัฒนางานห้องปฏิบัติการ (Smart Laboratory 2)” (Online) จัดโดย เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติงาน ปขมท.
อ้างอิง: โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัล ภายใต้กิจกรรม โครงการอบรมและพัฒนาทักษะ Digital Library ของบุคลากรให้มีทักษะเพียงพอต่อการพัฒนา Smart University
อ้างอิง: การอบรมการหลักสูตรวิทยาการข้อมูลสำหรับข้อมูลราชการและธุรกิจ โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการ "พัฒนาตำราทางการพยาบาล สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์" จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย “เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนและการเตรียมผลงานเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ” จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการข้อมูลราชการและธุรกิจ เรื่อง การจัดเก็บและจัดเตรียมข้อมูล โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร ภายใต้กิจกรรม การอบรมและทดสอบ Google Certified Educator Level 1 (สทด.)
อ้างอิง: โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ : วิทยาการข้อมูลราชการและธุรกิจ เรื่อง การจัดเก็บและจัดเตรียมข้อมูล (อบรมระยะยาว)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ BOTNOI PLATFORM "พิบูลสงครามมหาวิทยาลัยดิจิทัล กับ วันเทคโนโลยีของไทย" จัดโดย โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล (Online) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ผ่านการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ "หลักสูตรการสร้างเกียรติบัตรออนไลน์อัตโนมัติ Google form/ส่วนเสริม" (Online) จัดโดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
อ้างอิง: โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: โครงการกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดีในชุมชน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ระยะที่ 2)
ชื่อโครงการ: โครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบและกลไกพันธกิจสัมพันธ์ของพิบูลสงคราม โดยการจัดทำฐานข้อมูลเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมผู้ช่วยสอนการฝึกปฏิบัติการในห้องเรียนเสมือนจริง สำหรับการศึกษาทางการพยาบาลและการสาธารณสุข
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.