ชื่อ-นามสกุล
 นางกฤษณา จันทร์พวง  
 Mrs. Kritsana chanphuang
ตำแหน่ง: นิติกร ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267093
อีเมล์: kritsana.ch@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2565
2 น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
กฎหมาย
 
ความสนใจ
กฎหมาย
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานแอปพลิเคชั่น CANVA เพื่องานประชาสัมพันธ์"
อ้างอิง: การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
อ้างอิง: การสืบค้นฐานข้อมูล scopus และ journal metrics เบื้องต้น
อ้างอิง: สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม
อ้างอิง: การเขียนอ้างอิงรูปแบบ APA สำหรับบทความวิชาการและวิจัย
อ้างอิง: โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง "การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนและการต่อต้านการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"
อ้างอิง: โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หัวข้อ "แนวทางการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต"
อ้างอิง: โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ"
อ้างอิง: โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
อ้างอิง: การเตรียมความพร้อมการจัดทำผลงานทางวิชาการด้านรับใช้สังคมและท้องถิ่น
อ้างอิง: โครงการอบรมการวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการ Growth Mindset การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
อ้างอิง: เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ Traffy Fondue รุ่นที่ 3 (ผ่านระบบ Zoom-Meeting)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อรางวัล: บุคลากรสายสนับสนุน ที่มีสถิติเข้าใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด ประจำปี 2565
ชื่อรางวัล: บุคลากรสายสนับสนุนที่มีสถิติยืมหนังสือมากที่สุด ประจำปี 2565
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 13
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.