ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต  
  Asst. Prof. Dr. Piyapong Olranthichachat
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: piyapong@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2553
2 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
3 วท.บ. (วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, ระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Piyapong Olranthichachat (2555).Structured Robust Control for MIMO Systems Using Artificial Intelligent Techniques. Intelligent Control and Innovative Computing, 2555. Page: 65-76
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Kaitwanidvilai, P. Olarnthichachart and I. Ngamroo (2011).PSO based Automatic Weight Selection and Fixed-Structure Robust Loop Shaping Control for Power System Control Applications.. International Journal of Innovative Computing, Information and Control (IJICIC),, Vol. 7, No. 4, April 2011. (SCI Index). Page: 1549-1563
อ้างอิง: S. Kaitwanidvilai and P. Olarnthichachart (2011).Robust Loop Shaping-Fuzzy Gain Scheduling Control of a Servo-Pneumatic System using Particle Swarm Optimization Approach. Mechatronics, Vol. 21, No.1, 2011.(SCI Index). Page: 11-21
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Piyapong Olranthichachat, Monthol Fak-aim, Narongtrakul (2556).Genetic Algorithm based Robust control for UPS Inverter Control.. The IASTED International Conference, Power and Energy Systems (AsiaPES 2013), 2556. Page: 480-484
อ้างอิง: Piyapong Olranthichachat, Somyot Kaitwanidvilai (2556).Genetic Algorithms based Automatic boundary Selection of Robust Η¥ loop shaping PID control for DC/DC Converter.. The IASTED International Conference, Power and Energy Systems (AsiaPES 2013.), 2556. Page: 485-490
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Piyapong Olarnthichachart, Somyot Kaitwanidvilai (2554).Structure Specified Robot H ? Loop Shaping Control of a MIMO Electro-hydraulic Servo System using Particle Swarm Optimization. International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011,, Vol. 2, Hong Kong, 16 – 18 March, 2011. Page: 879 – 883
อ้างอิง: Piyapong Olarnthichachart, Somyot Kaitwanidvilai (2554).Enhancing the Performance of Fixed – Structure Robust Loop Shaping Control using Genetic Algorithm Approach. International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011, Vol. 2, Hong Kong, 16 – 18 March, 2011, Vol. 2, Hong Kong, 16 – 18 March, 2012. Page: 862 – 867
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: T. Sreesattabuda and P. Olarntichachata, (2017). Preparation and Characterization of Ceramic from power plant bottom ash, ICTA2017, P.82
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การยกร่างหลักสูตรตามแนวทาง Outcomes base Education
อ้างอิง: คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 3 ประเภท : คณาจารย์นิเทศ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2566
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#2 วันที่ 26-27 มกราคม 2566
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.