ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. หทัยทิพย์ ร้องคำ  
  Dr. Hathaitip Rongkom
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: hathaitip_111@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
2 วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
3 วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
 
ความสนใจ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Lactobacillus enriched intermediate-moisture fruit products TI Wirjantoro, A Phianmongkhol, H Rongkom Chiang Mai University
อ้างอิง: Effect of fruit size and processing time on vacuum impregnation parameters of cantaloupe and apple A Phianmongkhol, H Rongkom, TI Wirjantoro Chiang Mai University
อ้างอิง: Microbial survival and sensory properties of intermediate-moisture apple and cantaloupe impregnated with Lactobacillus acidophilus during storage H Rongkom, A Phianmongkhol, TI Wirjantoro Chiang Mai University
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Effect of fat replacer systems and maltitol on qualities of fat and calorie reduced dairy ice cream A Phianmongkhol, H Rongkom, I Wirjantoro Agric Nat Resour 11 (1), 193-204
อ้างอิง: Influence of fruit sizes and vacuum impregnation condition on the physical properties of cantaloupe and apple H Rongkom, A Phianmongkhol, TI Wirjantoro
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Physical Properties of Impregnated Cantaloupe and Apple Affected by Different Pressure Levels TIW Hathaitip Rongkom, Aphirak Phianmongkhol ASIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCES (ISSN: 2321 - 1571) 1 (4)
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Effect of fat replacer systems and maltitol on qualities of fat and calorie reduced dairy ice cream A Phianmongkhol, H Rongkom, I Wirjantoro Agric Nat Resour 11 (1), 193-204
อ้างอิง: Effect of fat replacer systems and maltitol on qualities of fat and calorie reduced A Phianmongkhol, H Rongkom, TI Wirjantoro, A Boonterm, S Muangman, ... CHIANG MAI UNIVERSITY JOURNAL 11 (S01)
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Effect of mixed fat replacers and sweetener on quality of fat and calorie reduced vanilla ice cream Hathaitip Rongkom Chiang Mai University
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.