ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รำไพ โกฎสืบ  
  Asst. Prof. Dr. Rampai Kodsueb
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267000 ต่อ 4228
อีเมล์: rampai.k@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
2 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
fungal taxonomy, fungal diversity
 
ความสนใจ
fungal utilization
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Kodsueb, R. and Lumyong, S. (2018). Antimicrobial properties and detection of crude extract derived from Magnolia garrettii inhabiting fungi. NU. International Journal of Science 15: 49-68.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Wijayawardene, N.N., Hyde, K.D., Rajeshkumar, K.C., Hawksworth, D.L., Madrid, H., Kirk, P.M., Braun, U., Singh, R.V., Crous, P.W., Kukwa, M., Lücking, R., Kurtzman, C.P., Yurkov, A., Haelewaters, D., Aptroot, A., Lumbsch, H.T., Timdal, E., Ertz, D., Etayo, J., Phillips, A.J.L., Groenewald, J.Z., Papizadeh, M., Selbmann, L., Dayarathne, M.C., Weerakoon, G., Jones, E.G.B., Suetrong, S., Tian, Q., Castañeda-Ruiz, R.F., Diederich, P., Pang, K.-L., Tanaka, K., Dai, D.Q., Sakayaroj, J., Hujslová, M., Lombard, L., Shenoy, B.D., Suija, A., Maharachchikumbura, S.S.N., Thambugala, K.M., Wanasinghe, D.N., Sharma, B.O., Gaikwad, S., Pandit, G., Zucconi, L., Onofri, S., Egidi, E., Raja, H.A., Kodsueb, R., Cáceres, M.E.S., Pérez-Ortega, S., Fiuza, P.O., Monteiro, J.S., Vasilyeva, L.N., Shivas, R.G., Prieto, M., Wedin, M., Olariaga, I., Lateef, A.A., Agrawal, Y., Fazeli,, S.A.S., Amoozegar, M.A., Zhao, G.Z., Pfliegler, W.P., Sharma, G., Oset, M., Abdel-Wahab, M.A., Takamatsu, S., Bensch, K., de Silva, N.I., De Kesel, A., Karunarathna, A., Boonmee, S., Pfister, D.H., Lu, Y.-Z., Luo, Z.-L., Boonyuen, N., Daranagama, D.A., Senanayake, I.C., Jayasiri, S.C., Samarakoon, M.C., Zeng, X.-Y., Doilom, M., Quijada, L., Rampadarath, S., Heredia, G., Dissanayake, A.J., Jayawardana, R., Perera, R.H., Tang, L.Z., Phukhamsakda, C., Hernández-Restrepo, M., Ma, X., Tibpromma, S., Gusmao, L.F.P., Bahkali, A.H., Weerahewa, D. and Karunarathna, S.C. (2017). Notes for genera – Ascomycota. Fungal Diversity 86. DOI 10.1007/s13225-017-0386-0.
อ้างอิง: Kodsueb, R. and Lumyong, S. (2017). The first report of Aschersonia placenta Berk. on mulberry field in Thailand and effect of plant extracts to the growth of the fungus. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences 18: 187-200.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Kodsueb, R., Lumyong, S., McKenzie, E.H.C., Bahkali, L.H. and Hyde, K.D. (2016). Relationships between terrestrial and freshwater lignicolous fungi. Fungal Ecology 19: 155-168.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Monkai, J. Promputtha, I., Kodsueb, R., Chukeatirote, E., McKkenzie E.H.C. and Hyde, K.D. (2013). Fungi on decaying leaves of magnolia liliifera and Cinnamomum iners. Show litter fungi to be hyperdiverse. Mycosphere 4: 292-301.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Chomnunti, P., Ko-Ko, T.W., Chukeatirote, E., Cai, L., Jones, E.B.G., Kodsueb, R., Bahkali, A.H., Chen, H. and Hyde, K.D. (2012). Phylogeny of Chaetothyriaceae in northern Thailand including three new species. Mycologia 104: 382-395.
อ้างอิง: Boonmee, S., Ko-Ko, T.W., Chukeatirote, E., Hyde, K.D., Chen, H., Cai, L., McKenzie, E.H.C., Jones, E.B.G., Kodsueb, R. and Bahkali, A.H. (2012). Two new Kirschsteiniothelia species with a Dendryphiopsis anamorph cluster in Kirschsteiniotheliaceae fam. nov. Mycologia 104: 698-714.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Chomnunti, P., Schoch, C.L., Aguirre-Hudson, B., Ko-Ko, T.W., Hongsanan, S., Jones, E.B.G., Kodsueb, R., Phookamsak, R., Chukeatirote, E., Bahkali, A.H. and Hyde, K.D. (2011). Capnodiaceae. Fungal Diversity 51: 103-134.
อ้างอิง: Ko-Ko, T.W., McKenzie, E.H.C., Bahkali, A.H., To-anun, C., Chukeatirote, E., Promputtha, I., Abd-Elsalam, K.A., Soytong, K., Wulandari, N.F., Sanoamuang, N., Jonglaekha, N., Kodsueb, R., Cheewangkoon, R., Wikee, S., Chamyuang, S. and Hyde, K.D. (2011). The need for re-inventory of Thai phytopathogens. Chiang Mai Journal of Science 38: 625-637.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Kodsueb, R., McKenzie, E.H.C., Lumyong, S. and Hyde, K.D. (2008). Diversity of saprobic fungi on Magnoliaceae. Fungal Diversity 30: 37-53.
อ้างอิง: Kodsueb, R., McKenzie, E.H.C., Lumyong, S. and Hyde, K.D. (2008). Fungal succession on woody litter of Magnolia liliifera (Magnoliaceae). Fungal Diversity 30: 55-72.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Kodsueb R., Takatsuka, Y. and Hara, T. (2017). Screening and isolation of antifungal substances from endophytic fungi of Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh. Center of Excellence in Fungal Research International Conference 2017 “ Towards a Natural Classification & Industrial Utilization of the Fungi”. 10-13 January 2017. Mae Fah Luang University.
อ้างอิง: Kodsueb R., Thurnkul, N., Takatsuka, Y. and Hara, T. (2017). Antimicrobial properties of endophytic fungi isolated from Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh. Asia Mycological Congress 2017. The Mycological Society of Ho Chi Minh City, Tan Son Nhat Hotel, HCMC, Vietnam, 10-13 October 2017.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Kodsueb R., Jeewon R., Lumyong S. and Hyde, K.D. (2014). Morphological and molecular characterisation of a new anamorphic genus Appendicheirospora. 10th International Mycological Congress. 3–8 August 2014. Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok, Thailand.
อ้างอิง: Chaipo, P., Yoo-am, A., Punsee-ngern, J. and Kodsueb, R. (2014). Antimicrobial activities of endophytic and saprobic fungi isolated from Manglietia garrettii Craib. International Conference on Fungal Biodiversity and Biotechnology. School of Science, Mae Fah Luang University, Chiangrai, Thailand.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Kodsueb R. and Lumyong S. (2012). Appendicheirospora gen. nov. a new chirosporous fungus from grass. International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology. 4–6 October 2012. Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand.
อ้างอิง: Kodsueb R. and Lumyong S. (2012). Antimicrobial Activities of Endophytic Fungi Isolated from Manglietia garrettii. The 2nd Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand. 1–4 May 2012. Charoenthani Hotel, Khon Kaen, Thailand (p. 104).
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Kodsueb R., Konjorn V., Jansaengsri S., Hyde K.D. and Lumyong S. (2011). Potential of Plant Extracts as Biocontrol Agents Against Aschersonia sp. The Asian Mycology Congress 2011 and the 12th International Marine and Freshwater Mycological Symposium. 7–11 August 2011. Convention Centre, University of Incheon, Incheon, Korea (p. 429).
อ้างอิง: Kodsueb R., Yodmeeklin N., Sook-em N., Lumyong S. and Hyde K.D. (2011). Fungi on Wood of Mangleitia garrettii Craib in Phitsanulok. The 1st Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand. 2–4 May 2011. Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand (p. 28-29).
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Kodsueb R., Hyde K.D. and Lumyong S. (2010). Diversity of fungi on wood of Mangleitia garrettii (Montha Daeng). International Symposium on Fungal Biodiversity and Resources. 12–13 November 2010. Wangcome Hotel, Chiang Rai, Thailand (p. 43).
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Kodsueb R., Lumyong S. and Hyde K.D. (2009). Litter fungi, biodiversity, communities, succession, roles and future research needs? The Asian Mycology Congress 2009 and the 11th International Marine and Freshwater Mycological Symposium. 15–19 November 2009. National Museum of Natural Science, Taichung, Taiwan (O-47).
อ้างอิง: Kodsueb R., Konjorn V., Jansaengsri S. and Hyde K.D. (2009). Study of Aschersonia sp. on mulberry leaves. The 4th Annual Meeting of Thai Mycological Association (TMA) and Mycology Conference Thailand. 24 October 2009. Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai, Thailand (p. 6).
อ้างอิง: Kodsueb R., Yodmeeklin N., Hyde K.D. and Lumyong S. (2009). Diversity of saprobic fungi on woody litter of Manglietia garrettii in Phitsanulok. International Conference on Fungal Evolution and Charles Darwin: from Morphology to Molecules. 9-11 July 2009. Sirindhorn Science Home, Thailand Science Park, Pathumthani, Thailand (p. 53).
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Kodsueb R., Sook-em N., Yodmeeklin N. and Lumyong S. (2008). Study of fungi on wood in Phu Hin Rong Kla National Park,. The Third Annual Meeting of Thai Mycological Association (TMA) and Mycology Conference in Thailand 2008. 11 October 2008. Faculty of Agriculture, Khon Kean University, Khon Kean, Thailand (p. 30).
อ้างอิง: Kodsueb R., Lumyong S., McKenzie E.H.C. and Hyde K.D. (2008). Study of fungi on wood in Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai, Thailand. 25th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST25). 9–11 January 2008. Amarin Lagoon Hotel, Phitsanulok, Thailand (p. 30–31).
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: Kodsueb R., McKenzie E.H.C., Lumyong S. and Hyde K.D. (2007). Diversity of saprobic fungi on Magnoliaceae. The Asian Mycology Congress 2007 and the 10th International Marine and Freshwater Mycological Symposium. 2–6 December 2007. Park Royal Hotel, Penang, Malaysia. (p. 168).
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Workshop on The Collection, Isolation, Taxonomy and Molecular Phylogenetics of Insect Fungi 2013, 7-10 October 2013. Sirindhorn Science Home, Thailand Science Park, Pathumthani and Khao Yai National Park, Thailand, organized by BIOTEC, NSTDA.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Workshop on Gene Discovery of Uncultured Microbes Using Metagenomic Approach, 13-16 May 2008. BIOTEC Auditorium Room, BIOTEC Building, Thailand Science Park, Pathumthani, Thailand, organized by BIOTEC, NSTDA and Thammasart University.
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.