ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รำไพ โกฎสืบ  
  Asst. Prof. Dr. Rampai Kodsueb
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267000 ต่อ 4228
อีเมล์: rampai.k@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
2 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
fungal taxonomy, fungal diversity
 
ความสนใจ
fungal utilization
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: Sittichai Urtgam, Rampai Kodsueb, Chawalit Puengtang, Tawatchai Sumpradit, Naruemol Thurnkul (2024). Isolation and Identification of Actinobacteria against Colletotrichum, the Causal Agent of Anthracnose Disease of Mangifera indica L.. Universal Journal of Agricultural Research, 12(2), 233 - 241. DOI: 10.13189/ujar.2024.120203.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Wonganan , O. ., Khwannon, W. ., Kodsueb, R. ., Limmongkon, A. ., & Wongkrajang, K. (2023). EFFECTS OF BIOACTIVE COMPOUNDS IN POWDERED EXTRACTS YOUNG MANGO LEAVES TO DEVELOP DIETARY SUPPLEMENTS. Life Sciences and Environment Journal, 24(1), 87–99.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Sumang, R., Kodsueb, R., Vitayakorn, N. and Chutima, R. (2022). The correlation between phase formation and the structure of the pellets with the fungal immobilization study as a commercial substrate culture/planting material. Journal of Metals, Materials and Minerals 32(3): 54–59.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Cheewangkoon, R., Kodsueb, R., Monkhung, S., Karunarathna, K.V.A., Wongwan, T., Withee, P., Haituk, S. and Tamakeaw, N. (2021). Chiang Mai Journal of Science, 48 (special issue): 726-759.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Wijayawardene, N.N., Hyde, K.D.,.......,Kodsueb, R.,....,Kuhnert, E. and Thines, M. (2020). Outline of fungi and fungus-like taxa. Mycosphere 11(1): 1060-1456.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Kodsueb, R. and Lumyong, S. (2019). Diversity of saprobic fungi on Magnolia garrettii: do collecting sites and seasons affect the fungal community? Sains Malaysiana 48(11): 2437-2449.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Kodsueb, R. and Lumyong, S. (2018). Antimicrobial properties and detection of crude extract derived from Magnolia garrettii inhabiting fungi. NU. International Journal of Science 15: 49-68.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Wijayawardene, N.N., Hyde, K.D., Rajeshkumar, K.C., Hawksworth, D.L., Madrid, H., Kirk, P.M., Braun, U., Singh, R.V., Crous, P.W., Kukwa, M., Lücking, R., Kurtzman, C.P., Yurkov, A., Haelewaters, D., Aptroot, A., Lumbsch, H.T., Timdal, E., Ertz, D., Etayo, J., Phillips, A.J.L., Groenewald, J.Z., Papizadeh, M., Selbmann, L., Dayarathne, M.C., Weerakoon, G., Jones, E.G.B., Suetrong, S., Tian, Q., Castañeda-Ruiz, R.F., Diederich, P., Pang, K.-L., Tanaka, K., Dai, D.Q., Sakayaroj, J., Hujslová, M., Lombard, L., Shenoy, B.D., Suija, A., Maharachchikumbura, S.S.N., Thambugala, K.M., Wanasinghe, D.N., Sharma, B.O., Gaikwad, S., Pandit, G., Zucconi, L., Onofri, S., Egidi, E., Raja, H.A., Kodsueb, R., Cáceres, M.E.S., Pérez-Ortega, S., Fiuza, P.O., Monteiro, J.S., Vasilyeva, L.N., Shivas, R.G., Prieto, M., Wedin, M., Olariaga, I., Lateef, A.A., Agrawal, Y., Fazeli,, S.A.S., Amoozegar, M.A., Zhao, G.Z., Pfliegler, W.P., Sharma, G., Oset, M., Abdel-Wahab, M.A., Takamatsu, S., Bensch, K., de Silva, N.I., De Kesel, A., Karunarathna, A., Boonmee, S., Pfister, D.H., Lu, Y.-Z., Luo, Z.-L., Boonyuen, N., Daranagama, D.A., Senanayake, I.C., Jayasiri, S.C., Samarakoon, M.C., Zeng, X.-Y., Doilom, M., Quijada, L., Rampadarath, S., Heredia, G., Dissanayake, A.J., Jayawardana, R., Perera, R.H., Tang, L.Z., Phukhamsakda, C., Hernández-Restrepo, M., Ma, X., Tibpromma, S., Gusmao, L.F.P., Bahkali, A.H., Weerahewa, D. and Karunarathna, S.C. (2017). Notes for genera – Ascomycota. Fungal Diversity 86. DOI 10.1007/s13225-017-0386-0.
อ้างอิง: Kodsueb, R. and Lumyong, S. (2017). The first report of Aschersonia placenta Berk. on mulberry field in Thailand and effect of plant extracts to the growth of the fungus. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences 18: 187-200.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Kodsueb, R., Lumyong, S., McKenzie, E.H.C., Bahkali, L.H. and Hyde, K.D. (2016). Relationships between terrestrial and freshwater lignicolous fungi. Fungal Ecology 19: 155-168.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Monkai, J. Promputtha, I., Kodsueb, R., Chukeatirote, E., McKkenzie E.H.C. and Hyde, K.D. (2013). Fungi on decaying leaves of magnolia liliifera and Cinnamomum iners. Show litter fungi to be hyperdiverse. Mycosphere 4: 292-301.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Chomnunti, P., Ko-Ko, T.W., Chukeatirote, E., Cai, L., Jones, E.B.G., Kodsueb, R., Bahkali, A.H., Chen, H. and Hyde, K.D. (2012). Phylogeny of Chaetothyriaceae in northern Thailand including three new species. Mycologia 104: 382-395.
อ้างอิง: Boonmee, S., Ko-Ko, T.W., Chukeatirote, E., Hyde, K.D., Chen, H., Cai, L., McKenzie, E.H.C., Jones, E.B.G., Kodsueb, R. and Bahkali, A.H. (2012). Two new Kirschsteiniothelia species with a Dendryphiopsis anamorph cluster in Kirschsteiniotheliaceae fam. nov. Mycologia 104: 698-714.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Chomnunti, P., Schoch, C.L., Aguirre-Hudson, B., Ko-Ko, T.W., Hongsanan, S., Jones, E.B.G., Kodsueb, R., Phookamsak, R., Chukeatirote, E., Bahkali, A.H. and Hyde, K.D. (2011). Capnodiaceae. Fungal Diversity 51: 103-134.
อ้างอิง: Ko-Ko, T.W., McKenzie, E.H.C., Bahkali, A.H., To-anun, C., Chukeatirote, E., Promputtha, I., Abd-Elsalam, K.A., Soytong, K., Wulandari, N.F., Sanoamuang, N., Jonglaekha, N., Kodsueb, R., Cheewangkoon, R., Wikee, S., Chamyuang, S. and Hyde, K.D. (2011). The need for re-inventory of Thai phytopathogens. Chiang Mai Journal of Science 38: 625-637.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Kodsueb, R., McKenzie, E.H.C., Lumyong, S. and Hyde, K.D. (2008). Diversity of saprobic fungi on Magnoliaceae. Fungal Diversity 30: 37-53.
อ้างอิง: Kodsueb, R., McKenzie, E.H.C., Lumyong, S. and Hyde, K.D. (2008). Fungal succession on woody litter of Magnolia liliifera (Magnoliaceae). Fungal Diversity 30: 55-72.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Kodsueb R., Takatsuka, Y. and Hara, T. (2017). Screening and isolation of antifungal substances from endophytic fungi of Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh. Center of Excellence in Fungal Research International Conference 2017 “ Towards a Natural Classification & Industrial Utilization of the Fungi”. 10-13 January 2017. Mae Fah Luang University.
อ้างอิง: Kodsueb R., Thurnkul, N., Takatsuka, Y. and Hara, T. (2017). Antimicrobial properties of endophytic fungi isolated from Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh. Asia Mycological Congress 2017. The Mycological Society of Ho Chi Minh City, Tan Son Nhat Hotel, HCMC, Vietnam, 10-13 October 2017.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Kodsueb R., Jeewon R., Lumyong S. and Hyde, K.D. (2014). Morphological and molecular characterisation of a new anamorphic genus Appendicheirospora. 10th International Mycological Congress. 3–8 August 2014. Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok, Thailand.
อ้างอิง: Chaipo, P., Yoo-am, A., Punsee-ngern, J. and Kodsueb, R. (2014). Antimicrobial activities of endophytic and saprobic fungi isolated from Manglietia garrettii Craib. International Conference on Fungal Biodiversity and Biotechnology. School of Science, Mae Fah Luang University, Chiangrai, Thailand.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Kodsueb R. and Lumyong S. (2012). Appendicheirospora gen. nov. a new chirosporous fungus from grass. International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology. 4–6 October 2012. Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand.
อ้างอิง: Kodsueb R. and Lumyong S. (2012). Antimicrobial Activities of Endophytic Fungi Isolated from Manglietia garrettii. The 2nd Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand. 1–4 May 2012. Charoenthani Hotel, Khon Kaen, Thailand (p. 104).
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Kodsueb R., Konjorn V., Jansaengsri S., Hyde K.D. and Lumyong S. (2011). Potential of Plant Extracts as Biocontrol Agents Against Aschersonia sp. The Asian Mycology Congress 2011 and the 12th International Marine and Freshwater Mycological Symposium. 7–11 August 2011. Convention Centre, University of Incheon, Incheon, Korea (p. 429).
อ้างอิง: Kodsueb R., Yodmeeklin N., Sook-em N., Lumyong S. and Hyde K.D. (2011). Fungi on Wood of Mangleitia garrettii Craib in Phitsanulok. The 1st Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand. 2–4 May 2011. Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand (p. 28-29).
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Kodsueb R., Hyde K.D. and Lumyong S. (2010). Diversity of fungi on wood of Mangleitia garrettii (Montha Daeng). International Symposium on Fungal Biodiversity and Resources. 12–13 November 2010. Wangcome Hotel, Chiang Rai, Thailand (p. 43).
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Kodsueb R., Lumyong S. and Hyde K.D. (2009). Litter fungi, biodiversity, communities, succession, roles and future research needs? The Asian Mycology Congress 2009 and the 11th International Marine and Freshwater Mycological Symposium. 15–19 November 2009. National Museum of Natural Science, Taichung, Taiwan (O-47).
อ้างอิง: Kodsueb R., Konjorn V., Jansaengsri S. and Hyde K.D. (2009). Study of Aschersonia sp. on mulberry leaves. The 4th Annual Meeting of Thai Mycological Association (TMA) and Mycology Conference Thailand. 24 October 2009. Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai, Thailand (p. 6).
อ้างอิง: Kodsueb R., Yodmeeklin N., Hyde K.D. and Lumyong S. (2009). Diversity of saprobic fungi on woody litter of Manglietia garrettii in Phitsanulok. International Conference on Fungal Evolution and Charles Darwin: from Morphology to Molecules. 9-11 July 2009. Sirindhorn Science Home, Thailand Science Park, Pathumthani, Thailand (p. 53).
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Kodsueb R., Sook-em N., Yodmeeklin N. and Lumyong S. (2008). Study of fungi on wood in Phu Hin Rong Kla National Park,. The Third Annual Meeting of Thai Mycological Association (TMA) and Mycology Conference in Thailand 2008. 11 October 2008. Faculty of Agriculture, Khon Kean University, Khon Kean, Thailand (p. 30).
อ้างอิง: Kodsueb R., Lumyong S., McKenzie E.H.C. and Hyde K.D. (2008). Study of fungi on wood in Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai, Thailand. 25th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST25). 9–11 January 2008. Amarin Lagoon Hotel, Phitsanulok, Thailand (p. 30–31).
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: Kodsueb R., McKenzie E.H.C., Lumyong S. and Hyde K.D. (2007). Diversity of saprobic fungi on Magnoliaceae. The Asian Mycology Congress 2007 and the 10th International Marine and Freshwater Mycological Symposium. 2–6 December 2007. Park Royal Hotel, Penang, Malaysia. (p. 168).
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: Kodsueb, R, Thurnkul, N., Takatsuka, Y. and Hara, T. (2017). Antimicrobial properties of endophytic fungi isolated from Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh. Asia Mycological Congress 2017. The Mycological Society of Ho Chi Minh City, Tan Son Nhat Hotel, HCMC, Vietnam, 10-13 October 2017.
อ้างอิง: ชนิดาภา จันทร์เชี่ยน, นฤมล เถื่อนกูล และ รำไพ โกฎสืบ (2561) การคัดกรองหาเชื้อราที่สร้างสารยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum musae Fusarium oxysporum และ Pyricularia grisea จากเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากเปล้าตองแตก. พิบูลสงครามวิจัย 23 มีนาคม 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว.
อ้างอิง: Kodsueb, R. (2019). Diversity of endophytic fungi isolated from Diospyros decandra Lour. International Conference on Biodiversity 2019. 21-24 May 2019. Centara Grand & Bangkok Convention Centre @ Central World
อ้างอิง: ภรภัทร สําอางค์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, วิษณุ ธงไชย และรําไพ โกฎสืบ (2562). ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบมะฮอกกานีใบใหญ่ต่อการกําจัดเพลี้ยแป้งในมะม่วงน้ําดอกไม้สีทอง. งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 4 (The 4th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE). วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
อ้างอิง: นภัสสร คำนาค, รำไพ โกฎสืบ, จีราพัสฐ์ สีแจ่ม และ ภรภัทร สำอางค์. ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดแกลของหญ้าตดหมา. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16. PA-19. หน้า 70.
อ้างอิง: Kodsueb, R. (2019). Diversity of saprobic fungi on wood of Magnolia garrettii (Craib) V.S. Kumar. Asian Mycological Congress 2019. 1-4 October 2019, Mie, Japan.
อ้างอิง: Samang, R., Kodsueb, R. and Chutima, R. Correlation of phase formation and microstructure of clay:phosphate rock:burnt chaff for calcined clay pellets as commercial substrate culture/planting material. The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021). 1-4 December 2021.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)
อ้างอิง: E-learning course on Research Ethics by the Japan Society for the Promotion of Science
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM พื่อพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในหัวข้อการอบรม“การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)” วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08-30- 16.30 น. ณ ห้องปางอุบล ชั้น 1 โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิก BY CANVA AI การใช้งานเครื่องมือ MAGIC SWITCH การออกแบบกราฟิกอินโฟ เทคนิคการสร้างโปสเตอร์เพื่องาน PR
อ้างอิง: การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมและการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote Web & Zertero
อ้างอิง: การสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิก BY CANVA AI การใช้งานเครื่องมือ MAGIC SWITCH การออกแบบกราฟิกอินโฟ เทคนิคการสร้างโปสเตอร์เพื่องาน PR
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
อ้างอิง: Special Seminar on Essential oil and Bioactive Compounds จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ(Biosafety)และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับบุคลากรหรือผู้ที่สนใจทั่วไป ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: Olympus Roadshow 2023 @PSRU จัดโดย Evident Olympus
อ้างอิง: โครงการ “การพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ท วีวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการสัญจร "การขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" จัดโดย สวจ. สถานที่ ศว.115 ควท.
อ้างอิง: กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม หัวช้อการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จัดโดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา ม.นเรศวร วันที่ 15 พ.ค. 2566
อ้างอิง: Train the Trainer จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มรพส.
อ้างอิง: การอบรม Team Teaching
อ้างอิง: อบรม เรื่อง AUN-QA วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. จัดโดยงานประกันคุณภาพ มรพส.
อ้างอิง: อบรม เรื่อง การใช้ปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT เพื่อช่วยสนับสนุนงานวิชาการและวิจัย วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: เสวนาเกร็ดความรู้ด้านเห็ดรา คร้งที่ 2 ตอน ทรัฟเฟิลแท้ และ ทรัฟเฟิลเทียม รวมถึงการเพาะเลี้ยงในปัจจุบัน จัดโดย Siam Mycological Network
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Workshop on The Collection, Isolation, Taxonomy and Molecular Phylogenetics of Insect Fungi 2013, 7-10 October 2013. Sirindhorn Science Home, Thailand Science Park, Pathumthani and Khao Yai National Park, Thailand, organized by BIOTEC, NSTDA.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Workshop on Gene Discovery of Uncultured Microbes Using Metagenomic Approach, 13-16 May 2008. BIOTEC Auditorium Room, BIOTEC Building, Thailand Science Park, Pathumthani, Thailand, organized by BIOTEC, NSTDA and Thammasart University.
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.