ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา สิทธิอ่วม  
  Asst. Prof. Dr. Rattana Sittioum
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: i_ammoly@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557
2 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ หมวดวิชาบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551
3 บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี, การบริหารธุรกิจ
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ลดาพร เอกพานิช, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน), 58-74.
อ้างอิง: จุฑามาศ เฟื่องโชติการ, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน), 118-134.
อ้างอิง: ชมพูนุท คำพุฒ, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). ปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยจูงใจในการฝากเงินที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลกจำกัด. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน), 91-102.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). ผลกระทบเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพการรายงานทางการเงินของนักบัญชีไทย. วารสารการจัดการ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน). 65-78.
อ้างอิง: อมรรัตน์ ปะพูสะโร, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ SCG ของลูกค้าที่เป็นตัวแทนบริษัทสุรสิทธิ์ค้าวัสดุ จำกัด ในเขตภาคเหนือ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม),
อ้างอิง: นเรศ จันอู๊ด, อุษณีย์ เส็งพาณิช และ รัตนา สิทธิอ่วม.(2563). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกล้วยหอมทองของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม),
อ้างอิง: พันทิวา อิศรางกูร ณ อยุธยา, อุษณีย์ เส็งพานิช และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบโปรแกรมสาเร็จรูป SAP ในระบบงานบัญชีและการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม),
อ้างอิง: ชดาภัทร ภัทรพานิชธนกิจ, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, ปีที่10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม),
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: บุษบา หินเธาว์ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และศึกษาต้นทุนผ้าทอมือประเภทผ้าพันคอเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน), 57-68
อ้างอิง: บวรชัย เจริญชาติ, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2562). ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถแห่เคลื่อนที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน), 253-265.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี และ อรวรรณ จิตรค้ำคูณ. (2562). การวางแผนการเงินหลังการเกษียณของประชาชนหมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-สิงหาคม), 1-13
อ้างอิง: ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง, รัตนา สิทธิอ่วม, ณัฐการนต์ ณัฐธัญสกุล . (2562). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่บ้านห้วยเฮี้ย ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กันยายน-ธันวาคม), 61-74
อ้างอิง: อรุณี นุสิทธิ์, รัตนา สิทธิอ่วม, ทิพวรรณ อินทวงศ์, นิภาพร โพธิ์เงิน และ วราภรณ์ แสงนาค. (2562). การวิเคราะห์ต้นทุนและโครงสร้างต้นทุนการแปรรูปมะขามของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามแปรรูปไรบุญคง ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กันยายน-ธันวาคม), 31-40
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม, วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ และ อนุชา กอนพ่วง. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย : การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, ปีที่ 7(2), 146-163
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: วัชรพงษ์ ขำแก้ว, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2565). คุณค่าตราสินค้า บุคลิกภาพตราสินค้า และค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าบาสเกตบอลของนักกีฬาบาสเกตบอลในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 8(3), 1-12.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม. (2565). ผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีและทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทเอกชน : มุมมองของนักบัญชีไทย. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย. 2(1), 88-95.
อ้างอิง: นิภาวรรณ ดิษฐจันทร์, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2565). คุณค่าตราสินค้า คุณภาพบริการ ความไว้วางใจ และความภักดีของผู้บริโภค ธุรกิจกาแฟ Stand-alone ในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 13(1), 176-192.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, ชลลดา ใจทอง, กมลรัตน์ สมสี, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ สุธีรา วิไลกุล. (2565). ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม ไท-ยวน บ้านดงประโดก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทริ์นวิจัยครั้งที่ 8 นวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน. 804-419.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: วัชรพงษ์ ขำแก้ว, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2565). คุณค่าตราสินค้า บุคลิกภาพตราสินค้า และค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าบาสเกตบอลของนักกีฬาบาสเกตบอลในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 8(3), 1-12.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม. (2565). ผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีและทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทเอกชน : มุมมองของนักบัญชีไทย. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย. 2(1), 88-95.
อ้างอิง: นิภาวรรณ ดิษฐจันทร์, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2565). คุณค่าตราสินค้า คุณภาพบริการ ความไว้วางใจ และความภักดีของผู้บริโภค ธุรกิจกาแฟ Stand-alone ในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 13(1), 176-192.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, ชลลดา ใจทอง, กมลรัตน์ สมสี, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ สุธีรา วิไลกุล. (2565). ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม ไท-ยวน บ้านดงประโดก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทริ์นวิจัยครั้งที่ 8 นวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน. 804-419.
อ้างอิง: Nares Chunud, Usanee Sengpanich and Rattana Sittioum. (2021). Cost and Return Analysis of Planting Homthong Bananas in Phitsanulok Province. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, 16(2), 65-85.
อ้างอิง: Sripoothon, K., Sengpanich, U. & Sittioum, R. (2021). Consumers’ Perceptions of Noncommunicable Diseases (NCDs) and Perceived Product Value Impacts on Healthy Food Purchasing Decisions. Conference Proceedings, London United Kingdom December 09-10,2021, 231-234.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: วัชรพงษ์ ขำแก้ว, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2565). คุณค่าตราสินค้า บุคลิกภาพตราสินค้า และค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าบาสเกตบอลของนักกีฬาบาสเกตบอลในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 8(3), 1-12.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม. (2565). ผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีและทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทเอกชน : มุมมองของนักบัญชีไทย. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย. 2(1), 88-95.
อ้างอิง: นิภาวรรณ ดิษฐจันทร์, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2565). คุณค่าตราสินค้า คุณภาพบริการ ความไว้วางใจ และความภักดีของผู้บริโภค ธุรกิจกาแฟ Stand-alone ในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 13(1), 176-192.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, ชลลดา ใจทอง, กมลรัตน์ สมสี, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ สุธีรา วิไลกุล. (2565). ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม ไท-ยวน บ้านดงประโดก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทริ์นวิจัยครั้งที่ 8 นวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน. 804-419.
อ้างอิง: Nares Chunud, Usanee Sengpanich and Rattana Sittioum. (2021). Cost and Return Analysis of Planting Homthong Bananas in Phitsanulok Province. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, 16(2), 65-85.
อ้างอิง: Sripoothon, K., Sengpanich, U. & Sittioum, R. (2021). Consumers’ Perceptions of Noncommunicable Diseases (NCDs) and Perceived Product Value Impacts on Healthy Food Purchasing Decisions. Conference Proceedings, London United Kingdom December 09-10,2021, 231-234.
อ้างอิง:
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ สุธีรา วิไลกุล. (2560). การหาประสิทธิภาพชุดการสอนฝึกปฏิบัติวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 เรื่องรายการปรับปรุง ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 3 : วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ, 152
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม. (2560).องค์ประกอบของระบบบัญชีเชิงกลยุทธ์สาหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ(Proceedings) การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2094-2101
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ สุธีรา วิไลกุล. (2560). การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาการจัดการวิชาการ 2017: การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0, 636-641
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ สุธีรา วิไลกุล. (2560). การศึกษาภูมิปัญญาทางบัญชีของเยาวชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา, 37-43
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ สุธีรา วิไลกุล. (2560). การหาประสิทธิภาพชุดการสอนฝึกปฏิบัติวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 เรื่องรายการปรับปรุง ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 3 : วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ, 729-731
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม. (2560).องค์ประกอบของระบบบัญชีเชิงกลยุทธ์สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมนาวิชาการ (Proceedings) การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2094-2101
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล, และกรัณฑรัตน์ ทองดอนง้าว. (2561). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์และพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกรหมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.วารสารสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 : นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยิ่งยืน, 512-515
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล, และพิมพ์ยุพา ปัญญาคำ. (2561). ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเกษตรกรหมู่ 4ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 : Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 391-396
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล, และณรงค์ชัย ราชเพียแก้ว. (2561). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบครบวงจร.วารสารสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 : นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยิ่งยืน,516-519
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล, และณรงค์ชัย ราชเพียแก้ว. (2561). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบครบวงจร.วารสารสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 : นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยิ่งยืน,516-519
อ้างอิง: บุษบา หินเธาว์ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และศึกษาต้นทุนผ้าทอมือประเภทผ้าพันคอเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน), 57-68
อ้างอิง: บวรชัย เจริญชาติ, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2562). ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถแห่เคลื่อนที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน), 253-265.
อ้างอิง: ลดาพร เอกพานิช, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2562). ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน. 8 กุมภาพันธ์ 2562. ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 534-546
อ้างอิง: จุฑามาศ เฟื่องโชติการ, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2562). พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน. 8 กุมภาพันธ์ 2562. ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 547-555.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ สุธีรา วิไลกุล. (2562). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์วิชาการวิจัยทางบัญชีโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม. 31 พฤษภาคม 2562. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 860-866.
อ้างอิง: อรุณี นุสิทธิ์, รัตนา สิทธิอ่วม และ อรอนงค์ แก้วกองทรัพย์. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ กรณีศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม. 31 พฤษภาคม 2562. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 867-872.
อ้างอิง: สุธีรา วิไลกุล, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, รัตนา สิทธิอ่วม, ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณีย์ และคัมภีร์พรรณ กุลบรรณดิษฐ์.(2562).การศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม. 31 พฤษภาคม 2562. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 902-906.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี และ อรวรรณ จิตรค้ำคูณ. (2562). การวางแผนการเงินหลังการเกษียณของประชาชนหมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-สิงหาคม), 1-13
อ้างอิง: บวรชัย เจริญชาติ, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2562). ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถแห่เคลื่อนที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน), 253-265.
อ้างอิง: จุฑามาศ เฟื่องโชติการ, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2562). พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน. 8 กุมภาพันธ์ 2562. ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 547-555.
อ้างอิง: สุธีรา วิไลกุล, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, รัตนา สิทธิอ่วม, ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณีย์ และคัมภีร์พรรณ กุลบรรณดิษฐ์.(2562).การศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม. 31 พฤษภาคม 2562. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 902-906.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี และ อรวรรณ จิตรค้ำคูณ. (2562). การวางแผนการเงินหลังการเกษียณของประชาชนหมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-สิงหาคม), 1-13
อ้างอิง: อรุณี นุสิทธิ์, รัตนา สิทธิอ่วม, ทิพวรรณ อินทวงศ์, นิภาพร โพธิ์เงิน และ วราภรณ์ แสงนาค. (2562). การวิเคราะห์ต้นทุนและโครงสร้างต้นทุนการแปรรูปมะขามของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามแปรรูปไรบุญคง ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กันยายน-ธันวาคม), 31-40
อ้างอิง: ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง, รัตนา สิทธิอ่วม, ณัฐการนต์ ณัฐธัญสกุล . (2562). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่บ้านห้วยเฮี้ย ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กันยายน-ธันวาคม), 61-74
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). ผลกระทบเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพการรายงานทางการเงินของนักบัญชีไทย. วารสารการจัดการ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน). 65-78.
อ้างอิง: ลดาพร เอกพานิช, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน), 175-193
อ้างอิง: จุฑามาศ เฟื่องโชติการ, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน), 212-228.
อ้างอิง: พันทิวา อิศรางกูร ณ อยุธยา, อุษณีย์ เส็งพานิช และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบโปรแกรมสาเร็จรูป SAP ในระบบงานบัญชีและการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม),550-563.
อ้างอิง: นเรศ จันอู๊ด, อุษณีย์ เส็งพาณิช และ รัตนา สิทธิอ่วม.(2563). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกล้วยหอมทองของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม),564-577.
อ้างอิง: ชมพูนุท คำพุฒ, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). ปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยจูงใจในการฝากเงินที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลกจำกัด. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน), 127-140.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล, และ อรอนงค์ แก้วกองทรัพย์. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 วิทยาการจัดการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 997-1007.
อ้างอิง: ฐิชากร แย้มสมพร, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคผ่านการตลาดออนไลน์ในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 6 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย. 29 พฤษภาคม 2563. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 1046-1052.
อ้างอิง: ภัทรนันท์ อินคต, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 6 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย. 29 พฤษภาคม 2563. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 1053-1061.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ สุธีรา วิไลกุล. (2563). แนวทางการส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง ความรัก และความสามัคคีของนักเรียน ในเขตตาบลไกรกลาง อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 6 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย. 29 พฤษภาคม 2563. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 229-236.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม และ คณนันท์ พฤทธสาโรช. (2563). การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 6 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย. 29 พฤษภาคม 2563. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 237-245.
อ้างอิง: นเรศ จันอู๊ด, อุษณีย์ เส็งพาณิช และ รัตนา สิทธิอ่วม.(2563). ต้นทุนการผลิตกับความคุ้มค่าในการลงทุนในการปลูกกล้วยหอมทองของเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน, 30 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 1013-1024.
อ้างอิง: เวณิการ ม่วงหวาน, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’S) ที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินบริบทธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 วันที่ 2 สิงหาคม 2563"การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" GNRU CONFERENCE 2020, 303-314.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). ผลกระทบเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพการรายงานทางการเงินของนักบัญชีไทย. วารสารการจัดการ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน). 65-78
อ้างอิง: เวณิการ ม่วงหวาน, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’S) ที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินบริบทธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 วันที่ 2 สิงหาคม 2563"การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" GNRU CONFERENCE 2020, 303-314.
อ้างอิง: ชดาภัทร ภัทรพานิชธนกิจ, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. 10(2), 79-94.
อ้างอิง: อมรรัตน์ ปะพูสะโร, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ SCG ของลูกค้าที่เป็นตัวแทนบริษัทสุรสิทธิ์ค้าวัสดุ จำกัด ในเขตภาคเหนือ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 7(2), 207-218.
อ้างอิง: ฐิชากร แย้มสมพร, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2564). ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านการตลาดออนไลน์ในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 "นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก" คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 1366-1373.
อ้างอิง: ฐิชากร แย้มสมพร, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2564). ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านการตลาดออนไลน์ในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 "นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก" คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 1366-1373.
อ้างอิง: ภัทรนันท์ อินคต, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2564). ส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 8 (1), 113-126.
อ้างอิง: อภิญญารัตน์ จันตูม, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2564). ผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 16(57), 42-53.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, อรุณี นุสิทธิ์, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล และ สุพัฒน์ รอดอ่อง. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 7 นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ. 29 พฤษภาคม 2564. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 525-533.
อ้างอิง: รุ่งฤดี ต่ายโพ, อรุณี นุสิทธิ์ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2564).การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, 11(3), 27-33.
อ้างอิง: รุ่งฤดี ต่ายโพ, อรุณี นุสิทธิ์ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2564).การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, 11(3), 27-33.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, อรุณี นุสิทธิ์, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล และ สุพัฒน์ รอดอ่อง. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 7 นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ. 29 พฤษภาคม 2564. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 525-533.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล, และ อรอนงค์ แก้วกองทรัพย์. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 วิทยาการจัดการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 997-1007.
อ้างอิง: ฐิชากร แย้มสมพร, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคผ่านการตลาดออนไลน์ในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 6 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย. 29 พฤษภาคม 2563. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 1046-1052.
อ้างอิง: ภัทรนันท์ อินคต, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 6 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย. 29 พฤษภาคม 2563. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 1053-1061.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ สุธีรา วิไลกุล. (2563). แนวทางการส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง ความรัก และความสามัคคีของนักเรียน ในเขตตาบลไกรกลาง อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 6 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย. 29 พฤษภาคม 2563. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 229-236.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม และ คณนันท์ พฤทธสาโรช. (2563). การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 6 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย. 29 พฤษภาคม 2563. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 237-245.
อ้างอิง: นเรศ จันอู๊ด, อุษณีย์ เส็งพาณิช และ รัตนา สิทธิอ่วม.(2563). ต้นทุนการผลิตกับความคุ้มค่าในการลงทุนในการปลูกกล้วยหอมทองของเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน, 30 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 1013-1024.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ลดาพร เอกพานิช, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2562). ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน. 8 กุมภาพันธ์ 2562. ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 534-546
อ้างอิง: จุฑามาศ เฟื่องโชติการ, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2562). พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน. 8 กุมภาพันธ์ 2562. ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 547-555.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ สุธีรา วิไลกุล. (2562). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์วิชาการวิจัยทางบัญชีโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม. 31 พฤษภาคม 2562. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 860-866.
อ้างอิง: อรุณี นุสิทธิ์, รัตนา สิทธิอ่วม และ อรอนงค์ แก้วกองทรัพย์. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ กรณีศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม. 31 พฤษภาคม 2562. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 867-872.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม (2561).พฤติกรรมการใช้จ่ายตามแนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 “การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0”, 27 มกราคม 2560. Page: 636-641
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม (2561).องค์ประกอบของระบบบัญชีเชิงกลยุทธ์สำหรับวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ (Proceedings) การนำเสนองานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 2094-2101
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม (2561).การหาประสิทธิภาพชุดการสอนฝึกปฏิบัติวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 เรื่องรายการปรับปรุง ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 3: วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ, 26 พฤษภาคม 2560. Page: 729-731
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม (2561).การศึกษาภูมิปัญญาทางบัญชีของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 “งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา”, 14 – 15 ธันวาคม 2560. Page: 37-43
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล, และ พิมพ์ยุพา ปัญญาคำ. (2561). ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเกษตรกรหมู่ 4 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 : Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 391-396
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล, และกรัณฑรัตน์ ทองดอนง้าว. (2561). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์และพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกรหมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 : นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยิ่งยืน, 512-515
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: กนกพร ขอนวงศ์, จารุนันท์ รัศมี และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2560).การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกลุ่มหัตกรรมหญ้าแฝก ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 : Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน.
อ้างอิง: กรแก้ว ผิวอ่อน, ภรทิพย์ นวลไผ่ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2560).การศึกษาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชมของเกษตรกรบ้านตะโม่สว่างสรรค์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก.การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 : Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน.
อ้างอิง: คำรณ สายโสภา, ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2560). ความคาดหวัดและการรับรู้คุณภาพบริการของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 : Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ศุภพันธ์ นันสุ, สิรินี ว่องวิไลรัตน์, รัตนา สิทธิอ่วม. (2558). การศึกษาจุดคุ้มทุนต้นทุนและผลตอบแทนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลขะเนจื้อ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก. วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 1 การนําองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน. 55-56.
อ้างอิง: สมใจ บุญมาก, สิรินี ว่องวิไลรัตน์ และรัตนา สิทธิอ่วม. (2558).การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก. วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 1 การนําองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน.
อ้างอิง: นภาพร อินถา, สิรินี ว่องวิไลรัตน์ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2558). การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ ของผู้ชําระภาษีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก. วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 1 การนําองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน.
อ้างอิง: ณิชกมล โตจําเริญ, สิรินี ว่องวิไลรัตน์ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2558). การศึกษาแนวทางการสร้างขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก. วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 1 การนําองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน.
อ้างอิง: กุญฑริกา จันทร์จิตร์, สิรินี ว่องวิไลรัตน์ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2558). ความพร้อมในการดําเนินงานบนระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e – LAAS ในเขตอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก. วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 1 การนําองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน.
อ้างอิง: ณาตยา จันทร์เทพ, สิรินี ว่องวิไลรัตน์ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2558). แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่ละเมา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก. วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 1 การนําองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน.
อ้างอิง: แสงเดือน แสงสว่าง, สิรินี ว่องวิไลรัตน์ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2558). กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก. วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 1 การนําองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน.
อ้างอิง: ขวัญเรือน สุวรรณทิพเนตร, สิรินี ว่องวิไลรัตน์ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2558). การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบล ภายในเขตอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก. วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 1 การนําองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน.
อ้างอิง: มาลัย เทศเพ็ง และ รัตนา สิทธิอ่วม.(2558). ต้นทุนและผลตอบแทนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 1การนำความรู้สู่ประชาคมอาเซียน.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, ชลลดา ใจทอง, กมลรัตน์ สมสี, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ สุธีรา วิไลกุล. (2565). ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม ไท-ยวน บ้านดงประโดก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทริ์นวิจัยครั้งที่ 8 นวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน. 804-419.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Sripoothon, K., Sengpanich, U. & Sittioum, R. (2021). Consumers’ Perceptions of Noncommunicable Diseases (NCDs) and Perceived Product Value Impacts on Healthy Food Purchasing Decisions. Conference Proceedings, London United Kingdom December 09-10,2021, 231-234.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: กนกพร ขอนวงศ์ จารุนันท์ รัศมี และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2560). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกลุ่มหัตถกรรมหญ้าแฝกปากโทก ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รวมเล่มบทคัดย่อการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 : Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 413
อ้างอิง: กรแก้ว ผิวอ่อน ภรทิพย์ นวลไผ่ และรัตนา สิทธิอ่วม. (2560). การศึกษาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะโม่สว่างสรรค์ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รวมเล่มบทคัดย่อการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 : Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 416
อ้างอิง: คำรณ สายโสภา ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2560). ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. รวมเล่มบทคัดย่อการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 : Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 417
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ สุธีรา วิไลกุล. (2560). การหาประสิทธิภาพชุดการสอนฝึกปฏิบัติวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 เรื่องรายการปรับปรุง ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 3 : วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ, 729-731
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ สุธีรา วิไลกุล. (2560). การศึกษาภูมิปัญญาทางบัญชีของเยาวชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา, 37-43
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม. (2560).องค์ประกอบของระบบบัญชีเชิงกลยุทธ์สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมนาวิชาการ (Proceedings) การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2094-2101
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล, และกรัณฑรัตน์ ทองดอนง้าว. (2561). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์และพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกรหมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.วารสารสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 : นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยิ่งยืน, 512-515
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล, และพิมพ์ยุพา ปัญญาคำ. (2561). ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเกษตรกรหมู่ 4ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 : Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 391-396
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล, และณรงค์ชัย ราชเพียแก้ว. (2561). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบครบวงจร.วารสารสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 : นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยิ่งยืน,516-519
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล, และกรัณฑรัตน์ ทองดอนง้าว. (2561). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์และพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกรหมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.วารสารสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 : นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยิ่งยืน, 512-515
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล, และพิมพ์ยุพา ปัญญาคำ. (2561). ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเกษตรกรหมู่ 4ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 : Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 391-396
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล, และณรงค์ชัย ราชเพียแก้ว. (2561). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบครบวงจร.วารสารสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 : นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยิ่งยืน,516-519
อ้างอิง: ลดาพร เอกพานิช, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2562). ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน. 8 กุมภาพันธ์ 2562. ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 534-546
อ้างอิง: จุฑามาศ เฟื่องโชติการ, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2562). พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน. 8 กุมภาพันธ์ 2562. ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 547-555.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ สุธีรา วิไลกุล. (2562). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์วิชาการวิจัยทางบัญชีโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม. 31 พฤษภาคม 2562. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 860-866.
อ้างอิง: อรุณี นุสิทธิ์, รัตนา สิทธิอ่วม และ อรอนงค์ แก้วกองทรัพย์. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ กรณีศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม. 31 พฤษภาคม 2562. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 867-872.
อ้างอิง: สุธีรา วิไลกุล, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, รัตนา สิทธิอ่วม, ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณีย์ และคัมภีร์พรรณ กุลบรรณดิษฐ์.(2562).การศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม. 31 พฤษภาคม 2562. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 902-906.
อ้างอิง: ลดาพร เอกพานิช, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2562). ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน. 8 กุมภาพันธ์ 2562. ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 534-546
อ้างอิง: อรุณี นุสิทธิ์, รัตนา สิทธิอ่วม และ อรอนงค์ แก้วกองทรัพย์. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ กรณีศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม. 31 พฤษภาคม 2562. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 867-872.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล, และ อรอนงค์ แก้วกองทรัพย์. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 วิทยาการจัดการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 997-1007.
อ้างอิง: ฐิชากร แย้มสมพร, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคผ่านการตลาดออนไลน์ในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 6 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย. 29 พฤษภาคม 2563. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 1046-1052.
อ้างอิง: ภัทรนันท์ อินคต, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 6 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย. 29 พฤษภาคม 2563. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 1053-1061.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และ สุธีรา วิไลกุล. (2563). แนวทางการส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง ความรัก และความสามัคคีของนักเรียน ในเขตตาบลไกรกลาง อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 6 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย. 29 พฤษภาคม 2563. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 229-236.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม และ คณนันท์ พฤทธสาโรช. (2563). การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 6 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย. 29 พฤษภาคม 2563. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 237-245.
อ้างอิง: นเรศ จันอู๊ด, อุษณีย์ เส็งพาณิช และ รัตนา สิทธิอ่วม.(2563). ต้นทุนการผลิตกับความคุ้มค่าในการลงทุนในการปลูกกล้วยหอมทองของเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน, 30 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 1013-1024.
อ้างอิง: เวณิการ ม่วงหวาน, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2563). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’S) ที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินบริบทธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 วันที่ 2 สิงหาคม 2563"การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" GNRU CONFERENCE 2020, 303-314.
อ้างอิง: ฐิชากร แย้มสมพร, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2564). ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านการตลาดออนไลน์ในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 "นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก" คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 1366-1373.
อ้างอิง: ฐิชากร แย้มสมพร, ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม. (2564). ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านการตลาดออนไลน์ในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 "นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก" คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 1366-1373.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, อรุณี นุสิทธิ์, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล และ สุพัฒน์ รอดอ่อง. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 7 นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ. 29 พฤษภาคม 2564. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 525-533.
อ้างอิง: Sripoothon, K., Sengpanich, U. & Sittioum, R. (2021). Consumers’ Perceptions of Noncommunicable Diseases (NCDs) and Perceived Product Value Impacts on Healthy Food Purchasing Decisions. Conference Proceedings, London United Kingdom December 09-10,2021, 231-234.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชี และทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไร
อ้างอิง: การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด สำหรับกลุ่มเพราะเห็ดบ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ผลกระทบเชิงสาเหตุของทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีไทยที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน (แหล่งทุน ควจ.มรพส.)
อ้างอิง: การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพิษภัยยาสูบของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์เทริ์น จังหวัดตาก (แหล่งทุน สสส.)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาการวิจัยทางบัญชี โดยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส.)
อ้างอิง: การจัดการธุรกิจผ้าทอมือบนวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: รูปแบบการให้ความรู้เชิงกิจกรรมในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (แหล่งทุน สสส.)
อ้างอิง: การจัดการการเงินส่วนบุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันการทุจริตของกำลังพล ทร. (แหล่งทุน สวพ.ทร.)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้ามัดหมี่ของชุมชนหมู่บ้านม่วงหอมตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (แหล่งทุน วช.)
อ้างอิง: องค์ประกอบของระบบบัญชีเชิงกลยุทธ์สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก (แหล่งทุน คณะวิทยาการจัดการ มรพส.)
อ้างอิง: การเสริมสร้างภูมิความรู้ทางบัญชีเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก (แหล่งทุน สถาบันวิจัย มรพส.)
อ้างอิง: ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตของกำลังพล ทร. (สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (แหล่งทุน สถาบันวิจัย มรพส.)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: การสร้างชุดการสอนฝึกปฏิบัติวิชาการบัญชีขั้นต้น เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Update มาตรฐานการรายงงานทางการเงิน และทิศทางของมาตรฐานรายงานทางบัญชีปี 2562-2563 และการจัดทำหกลักสูตรบัญชีตาม IES
อ้างอิง: การสัมมนา TFRS for NPEAs ในปัจจุบัน และการปรับปรุง TFRS for NPEAs ในอนาคต
อ้างอิง: โครงการอบรม การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) โดยใช้โปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชี 4.0 ณ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ ปลูกฝันเศรษฐีตัวน้อยรักการออม ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ พี่สอนน้องออม ณ โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Review) ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี สาขาพิษณุโลก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Review) ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ม.นเรศวร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ม.นเรศวร
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.