ชื่อ-นามสกุล
 ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการอภิรักษ์ แสนใจ  
  Aphilak Saengai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: apirak.s@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561
2 ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2557
 
ความเชี่ยวชาญ
การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน พฤติกรรมสุขภาพ และการวิจัย
 
ความสนใจ
Public Health, Overweight, Obesity
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: รุ่งฤดี ล่ำชม และอภิรักษ์ แสนใจ. (2565). การพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 16(1), In Press.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Saengai, A., Junsukon, E., Srijaroen, W. and Lamchom, R. (2021). Effectiveness of Empowerment Program Using the Application of Social Media Communication to Change COVID-19 Prevention Behaviors of Employees at Pibulsongkram Rajabhat University. EAU Heritage Journal Science and Technology. 15(2), 181-191.
อ้างอิง: Chaowiwat, A., Kason, P., Trongtokit, Y., Junsukon, E. and Saengai, A. (2021). Prevalence of Aedes aegypti larvae in Kheknoi Subdistrict, Khao Kho District, Phetchabun Province. Journal of Public Health Naresuan University (JPHNU). 3(2), 10-19.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Saengai, A. and Suphunnakul, P. (2018). Risk Factors Affecting Complications among Patients with Type 2 Diabetes in Mueang District, Phitsanulok Province. EAU Heritage Journal Science and Technology. 12(3), 200-212.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: กรพินธุ์ เสียงสูง, กัญญาวีร์ มีแก้ว, อภิรักษ์ แสนใจ, เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และ รุ่งฤดี ล่ำชม.(2565). พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. Self-protection behaviors from COVID-19 among students of Pibulsongkram Rajabhat University Phitsanulok province. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Economic and social recovery from covid-19 by research and Innovation” วันที่ 25-28 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: วนิดา จันทาธุ ศิรภัสสร หวังสวาสดิ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และอภิรักษ์ แสนใจ. (2564). การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก.The Study Health Literacy and Blood Pressure Control Behavior Among Hypertensive Patients. Wat Chan Sub-district, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok Province. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.
อ้างอิง: ลัลนา แกล้วกล้า อทิตยา สระทองแว่น กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ ยุวดี ตรงต่อกิจ อภิรักษ์ แสนใจ และบัญชา สำรวยรื่น. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 การวิจัยสร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม.
อ้างอิง: ณัฐวรรณ ขำริด โสรญา แก้วปา กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ เอกภพ จันทน์สุคนธ์ อภิรักษ์ แสนใจ และบัญชา สำรวยรื่น. (2564). การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 การวิจัยสร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม.
อ้างอิง: เบญญาภา แก้วศรี สุภัทรา จันทร์มูล กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ วิภาดา ศรีเจริญ อภิรักษ์ แสนใจ และบัญชา สำรวยรื่น. (2564). การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 การวิจัยสร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม.
อ้างอิง: จินดารัตน์ แหวนพรม อรทัย แซ่เถา วิภาดา ศรีเจริญ ยุวดี ตรงต่อกิจ กิ่งแก้ว สํารวยรื่น เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และอภิรักษ์ แสนใจ. (2564). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 การวิจัยสร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อภิรักษ์ แสนใจ รุ่งฤดี ล่ำชม ณัฐธัญ มงคล เจนจิรา ทะสอน สุดาพร ขวัญมาก และสุชานันท์ ชาติชำนาญ. (2563).ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง บทบาทอุดมศึกษาไทย:การพัฒนาผู้เรียนและทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruptive Technology ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ.2563.
อ้างอิง: รุ่งฤดี ล่ำชม อภิรักษ์ แสนใจ อนุสรณ์ เจริญดี กัญญ์วรา คงประดิษฐ์ ฐิตินันท์ ศรีสุวรรณ์ และเปรมฑารีย์ การภักดี .(2563). ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง บทบาทอุดมศึกษาไทย:การพัฒนาผู้เรียนและทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruptive Technology ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ.2563.
อ้างอิง: กิ่งแก้ว สำรวยรื่น เอกภพ จันทร์สุคนธ์ รุ่งฤดี ล่ำชม และอภิรักษ์ แสนใจ. (2563). ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. The Effectiveness of Health Literacy Program on Self-Care Behaviors to Prevent Diabetes in People at Risk of Diabetes, Noen Po Subdistrict, Sam Ngam District, Phichit Province. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อนงค์นาฏ คงประชา นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และอภิรักษ์ แสนใจ. (2561). ผลของโปรแกรมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อภิรักษ์ แสนใจ.(2558).ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2558
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: รูปแบบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย Developing a Model by Community Involvement for Self - Health Caring of Patients with Chronic Diseases at Nong Tum, Kong Krailat District, Sukhothai Province.
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัย/นักบริการวิชาการรับใช้สังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 31 มีนาคม-2 เมษายน 2564
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ "ค้นหาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ตำบลนครชุม" สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2564
อ้างอิง: โครงการ "พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" หัวข้อ "การทำงานวิจัยระหว่างสาขา" วันที่ 22 เมษายน 2564 และหัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" วันที่ 28 เมษายน 2564 กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ออนไลน์)
อ้างอิง: เทคนิคการเขียนตำราที่ดีเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564 สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ออนไลน์)
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ในระบบ E-learning CME2 หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ Google Sites new ในวันที่ 6 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
อ้างอิง: การเรียนออนไลน์หลักสูตรชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล(New Normal Life and Digital Quotient) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
อ้างอิง: โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครู/การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2564
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง ศว 113 – ศว 114 (Onsite)
อ้างอิง: การอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศ สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.- 9 ก.ค. 2564 จัดโดยโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและคุณภาพการศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เล่าเรื่องผ่านคลิปวีดีโอ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ Visual Storytelling"ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการเรียนรู้เทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Imagine Stream และ Microsoft Office 365 (สำหรับบุคลากร) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การฝึกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 6 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย(Haman Subject Protection- Standard Course)” ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
อ้างอิง: โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: หลักเกณฑ์และวิธีประเมินค่างาน และเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ 9 มีนาคม 2559
อ้างอิง: ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ในวันที่ 25 มีนาคม 2559
อ้างอิง: โครงการจัดการเรียนรู้ (KM) เรื่องการพัฒนางานวิจัย ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาโจทย์วิจัย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อบรมหลักจริยธรรมและการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 22 กันยายน 2558
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนลานหอยร่วมใจพัฒนา เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างสมรรถนะภาคเครือข่ายการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยการจัดทำการพัฒนา (ชุมชนต้นแบบ) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันไข้เลือดออก
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริม ความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.