ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ภานุมาศ หมอสินธ์  
  Dr. Panumat Mohsin
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Panumat.24@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559
2 กศ.ม. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544
3 ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2539
 
ความเชี่ยวชาญ
Computer for Education, e-Learning, -การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา -การออกแบบการสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรมแบบออนไล, การออกแบบและจัดการเรียนารสอนออนไลน์, การออกแบบเว็บไซด์เพ่อการศึกษา
 
ความสนใจ
Film / Semiology / Production / Graphic / Photography , Cinematography, education social development, Instructional Desing, Human Resource Management/Development, Moble Application
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ภานุมาศ หมอสินธ์; ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด, สุวิมล อิสริยานนท์,อินทิรา มุงเมือง, กานดา สุขทุม.(2564).พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์กับการผลิตสื่อการสอนออนไลน์.วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิก ปีที่7 ฉบับที่2.หน้า 464-473
อ้างอิง: ภานุมาศ หมอสินธ์;พรทิพย์ ครามจันทึก,อิทธิฤทธิ์ ลีลาดุษฎีเลิศ, เกษม ศุภสิทธิ์,อินทิรา มุงเมือง.(2564).พระราชบัญญัติการศึกษา: ความสําคัญต่อการจัดการเรียนในศตวรรษที่ 21.วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิกปีที่ 7ฉบับที่3.หน้า74-86.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ภานุมาศ หมอสินธ์และคณะ(2563).การอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. วารสารวิชาการสถาบันการวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิก ปีที่6 ฉบับที่3.หน้า347-357.
อ้างอิง: ภานุมาศ หมอสินธ์และคณะ(2563).ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต่อบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิก ปีที่6 ฉบับที่3.หน้า245-252.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ภานุมาศ หมอสินธ์และคณะ(2562).การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านนวดสปา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา.วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์ปีที่20ฉบับที่2. หน้า 186-198.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ภานุมาศ หมอสินธ์และคณะ.(2559).การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ทฤษฏีสร้างสรรค์นิยม ในยุคไทยแลนด์ 4.0.วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิก ฉบับที่2.หน้า161-171.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ภานุมาศ หมอสินธ์ และ ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. 2559. การสร้างบทเรียนแบบผสมที่ใช้ทฤษฎีวัตถุประสงค์นิยมและสร้งสรรค์นิยมบนระบบเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต. วารสารโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. หน้า 97-114.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การจัดกิจกรรม การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเเนวทางการพัฒาหลักสูตรผลิตครูสำหรับศตวรรษที่ 21 และเเนวปฏิบัติที่ดีสำหรับนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย *
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการสร้างสมรรถนะครูไทย ด้วยหลักสูตรครุศึกษา ฐานสมรรถนะ เมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูของผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศรียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 23 มกราคม 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (โรงเรียน ต.ช.ด. บุญธรรมบุญพริ้ง และ โรงเรียน ต.ช.ด. ยอดโพธิ์ทอง 1 อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 23-24 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียน ตชด.บุญธรรมบุญพริ้ง อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรม การผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โครงกการอบรมพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันพงษ์ จังหวัดพะเยา
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพของรายวิชาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563มหาวิทยาลัยมหิดล
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: แอพพลิเคชั่น skillnurse
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.