ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี อินทร์ทอง  
 Asst. Prof. Pavinee Inthong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000 ต่อ 9443 / 9427
อีเมล์: pavinee.int@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต 2547
2 วท.บ. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
Social Media, การออกแบบโดยใช้โปรแกรม adobe photoshop, ออกแบบและดีไซน์สื่อประชาสัมพันธ์, Flash Acrion Script, Computer Graphics Software , โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, Database System, System Analysis and Design
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Amphol Laeng-On, Pavinee Inthong and Chutiphon Srisawat(2014) “ The Application Of A Weight Management System”. International Journal of Advances in Computer Science and Technology (IJACST), Vol.3 , No.11, Pages : 23-26, 2014
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ เกตุศรี, วนาลี มงคลชัยพิพัฒน์, ธนพงศ์ นิตยะประภา และภาวินี อินทร์ทองการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการสื่อการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม, การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 13, หน้า 1973 - 1987.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ณัฐรดา บัวหลวง, ภาวินี อินทร์ทอง (2566) การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบอินโฟกราฟิกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะความรู้ความสามารถทาทงดิจิทัล, การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, หน้า 639
อ้างอิง: ปิยะบุตร ชมจินดา, กัญญารัตน์ ชุมพูงาม และภาวินี อินทร์ทอง (2566) เว็บแอปพลิเคชันแนะนำอาคารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ศ่วนทะเลแก้ว) ในรูปแบบเสมือจริง , การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, หน้า 1080
อ้างอิง: รุจิราภรณ์ จิตติธารัตน์, อภิสิทธิ์ เฒ่าเ้า และภาวินี อินทร์ทอง (2566)การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, หน้า 1158
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โสภณัฐ สุรเดช, จิรายุทธ ชัยประสิทธิ์ผล, ภาวินี อินทร์ทอง และธนพงศ์ นิตยะประภา (2565). การพัฒนาระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา, การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10. หน้า 1531- 1538.
อ้างอิง: กรินทร์ สุขสวัสดิ์, พีรเชษฐ์ พูลขำภาวินี อินทร์ทอง และ ธนพงศ์ นิตยะประภา (2565). การพัฒนาแชทบอทสาหรับรายงานข้อมูลนักศึกษา. ารประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10. หน้า 1670-1679.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: พรรณกร ซื่อผาสุข และภาวินี อินทร์ทอง (2564). การใช้สื่อมัลติมีเดียรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อส่งเสริมการออมเงินสำหรับเด็ก เรื่อง อดออมได้ง่ายนิดเดียว. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 5, หน้า 79-86.
อ้างอิง: วรรธนัย มงคลลักษณ์ และภาวินี อินทร์ทอง (2564). ผลของการ์ตูนแอนิเมชันที่มีต่อการรับรู้ด้านการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ เรื่อง กลั่นแกล้ง. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 5, หน้า 71-78.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: พีรพัฒน์ ทับวรรณ์, ภาวินี อินทร์ทอง (2563) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยใช้คิวอาร์โค้ดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, การประชุมวิขาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 8 , หน้า 1273 - 1279.
อ้างอิง: กัญญาวีร์ เกลื่อนกล่น, ภาวินี อินทร์ทอง (2563) การพัฒนาไลน์บอทเพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนค่าหอพัก, การประชุมวิขาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 8 , หน้า 1341- 1346.
อ้างอิง: จิตรภณ อิวชาวนา, ภาวินี อินทร์ทอง และศุภชัย คนเที่ยง(2563) การพัฒนาไลน์บอทสำหรับตรวจสอบและแจ้งเตือนการเข้ากิจกรรม กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, การประชุมวิขาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 8 , หน้า 1049 - 1056.
อ้างอิง: เจนภพ สิทธิโชติ, ภาวินี อินทร์ทอง (2563) ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของร้านหมูกะทะชาละวัน, การประชุมวิขาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 8 , หน้า 804 - 811
อ้างอิง: ภาวินี อินทร์ทอง, ธนพงศ์ นิตยะประภา และบัญชา ศรีสมบัติ (2563) กระบวนการการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , การประชุมวิขาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 , หน้า 77.
อ้างอิง: ภาวินี อินทร์ทอง และกฤติกา สังขวดี (2563). รูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง รายวิชา เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
อ้างอิง: สุพจน์ พูลคล้าย, ธงรบ อักษร, ธนพงศ์ นิตยะประภา, ภวัต ฉิมเล็ก, ศุภชัย คนเที่ยง, ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง, ภาวินี อินทร์ทอง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, กชวรรณ นงค์เเย้ม (2563). แอปพลิเคชั่นเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาหรับผู้ป่วยใน ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตด้วยการใช้ค่าสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต, การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 , หน้า 4200 - 4211.
อ้างอิง: ณัฐธยาน์ เฟื่องห้อย, ทศพล กลิ่นทอง และภาวินี อินทร์ทอง (2563). การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ สาหรับเว็บไซต์แจ้งและค้นหาผู้สูญหาย , การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13, หน้า 4171 - 4184.
อ้างอิง: อัษฎาวุธ รัตนมณี , ภาวินี อินทร์ทอง , ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง , พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา , ธงรบ อักษร, ธนพงศ์ นิตยะประภา ,ศุภชัย คนเที่ยง และภวัต ฉิมเล็ก (2563) .ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสาหรับการเจริญเติบโตของมะนาว. การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13, หน้า 4212 - 4221.
อ้างอิง: จักรกฤษณ์ เหล่าอุดม, ธงรบ อักษร, ธนพงศ์ นิตยะประภา, ภวัต ฉิมเล็ก, ศุภชัย คนเที่ยง, ภาวินี อินทร์ทอง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา และไพฑูรย์ งิ้ว ทั่ง (2563) .ระบบควบคุมเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ. การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13, หน้า 4222 - 4231.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธัญวรัตน์ มีสัตย์, ภาวินี อินทร์ทอง (2561). การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย เรื่อง กล่องความทรงจำ, การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4, หน้า 87-103
อ้างอิง: วิราวรรณ โคยามา และภาวินี อินทร์ทอง (2561) รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัยจราจรบนท้องถนนสำหรับเด็ก เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร. การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4, หน้า 119-134
อ้างอิง: จุฑาสินธุ์ จูจันทร์ และ ภาวินี อินทร์ทอง (2561). การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่, การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4, หน้า 135 - 150.
อ้างอิง: จุฑามาศ โลราช และภาวินี อินทร์ทอง (2561). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง กำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์, การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4, หน้า 169-184.
อ้างอิง: กมลรัตน์ พึ่งไชย และภาวินี อินทร์ทอง (2561). การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แผนการเลือกกองทุนที่เหมาะสม, ารประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4, หน้า 104-118.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ธิติวุฒิ ยอดเพชร, ภาวินี อินทร์ทอง (2560) “การพัฒนาเกม English Vocabulary Games for Kid เพื่อเพิ่มความสามารถในการสะกดคำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3” , การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 3)
อ้างอิง: การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบเล่านิทานเป็นฐาน เรื่อง ภัยจากการใช้สังคมออนไลน์
อ้างอิง: การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ี 3)
อ้างอิง: อภิสิทธิ์ ปรางโท้, ภาวินี อินทร์ทอง (2560) “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าว กรณีศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก” , การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1, หน้า 974 - 984
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อการละเล่นพื้นบ้านไทย
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ เกตุศรี, วนาลี มงคลชัยพิพัฒน์, ธนพงศ์ นิตยะประภา และภาวินี อินทร์ทอง.การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการสื่อการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม, การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 13, หน้า 1973 - 1987.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: ธิติวุฒิ ยอดเพชร, ภาวินี อินทร์ทอง (2560), การพัฒนาเกม English Vocabulary Games for kid เพื่อเพิ่มความสามารถในการสะกดคำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 3 ,10-11.
อ้างอิง: สุวนันท์ เกิดสิน, ภาวินี อินทร์ทอง (2560), การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 3 ,10-11.
อ้างอิง: วัชรากรณ์ สอนแก้ว, ภาวินี อินทร์ทอง (2560), การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ โดยใช้เทคนิคนการนำเสนอแบบเล่านิทานเป็นฐาน เรื่อง ภัยจากการใช้สังคมออนไลน์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 3 ,3.
อ้างอิง:
อ้างอิง: ธัญวรัตน์ มีสัตย์ และภาวินี อินทร์ทอง.(2561) การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย เรื่อง กล่องความทรงจำ. เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 ลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 87 - 103.
อ้างอิง: กมลรัตน์ พึ่งไชย และภาวินี อินทร์ทอง.(2561) การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แผนการลงทุนที่เหมาะสม เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 ลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 104-118.
อ้างอิง: วิราวรรณ โคยามา และภาวินี อินทร์ทอง.(2561) รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัยจราจรบนท้องถนน สำหรับเด็ก เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร. เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 ลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 119-134.
อ้างอิง: จุฑาสินธุ์ จูจันทร์ และภาวินี อินทร์ทอง.(2561). การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่. เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 ลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 135-149.
อ้างอิง: จุฑามาศ โลราช และภาวินี อินทร์ทอง.(2561). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบแอนิเมชัน เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง กำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์. เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 ลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 169-184.
อ้างอิง: จิตรภณ อิวชาวนา, ภาวินี อินทร์ทอง และศุภชัย คนเที่ยง(2563) การพัฒนาไลน์บอทสำหรับตรวจสอบและแจ้งเตือนการเข้ากิจกรรม กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, การประชุมวิขาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 8 , หน้า 1049 - 1056.
อ้างอิง: ณัฐธยาน์ เฟื่องห้อย, ทศพล กลิ่นทอง และภาวินี อินทร์ทอง (2563). การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ สาหรับเว็บไซต์แจ้ง และค้นหาผู้สูญหาย. การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13. 4171-4184.
อ้างอิง: สุพจน์ พูลคล้าย, ธงรบ อักษร, ธนพงศ์ นิตยะประภา, ภวัต ฉิมเล็ก,ศุภชัย คนเที่ยง, ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง, ภาวินี อินทร์ทอง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา และกชวรรณ นงค์เเย้ม (2563). แอปพลิเคชันเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสำหรับผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยวิกฤตด้วยการใช้จ่ายสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต. การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 .4200-4211.
อ้างอิง: อัษฎาวุธ รัตนมณี, ภาวินี อินทร์ทอง, ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา , ธงรบ อักษร ธนพงศ์ นิตยะประภา, ศุภชัย คนเที่ยง,และ ภวัต ฉิมเล็ก. (2563). ระบบควบคุมการให้น้ำที่เหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโตของมะนาว. การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13.4212 – 4221.
อ้างอิง: จักรกฤษณ์ เหล่าอุดม, ธงรบ อักษร, ธนพงศ์ นิตยะประภา, ภวัต ฉิมเล็ก, ศุภชัย คนเที่ยง ภาวินี อินทร์ทอง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒาและ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง (2563). ระบบควบคุมเปิดปิดเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟน, การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 .4222 - 4231.
อ้างอิง: พรรณกร ซื่อผาสุข และภาวินี อินทร์ทอง (2564). การใช้สื่อมัลติมีเดียรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อส่งเสริมการออมเงินสำหรับเด็ก เรื่อง อดออมได้ง่ายนิดเดียว. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 5, 79-86.
อ้างอิง: วรรธนัย มงคลลักษณ์ และภาวินี อินทร์ทอง (2564). ผลของการ์ตูนแอนิเมชันที่มีต่อการรับรู้ด้านการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ เรื่อง กลั่นแกล้ง. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 5, 71-78.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่นที่ 4 (ทปอ)
อ้างอิง: โครงการ Train the Trainer การพัฒนาทักษะความรุ้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: IT Workers with PDPA Awareness. #มจพ.. #Online
อ้างอิง: Dashboard Design and Data Analysis
อ้างอิง: ปัญญาประดิษฐ์หลักสูตร Machine Learning ด้วย Teachable Machine
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: OKRs เพื่อการเตรียมความพร้อมการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Data Visualization เฟ้นหาโอกาสในโลกธุรกิจด้วย Data & Creative
อ้างอิง: การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงาน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ 17-18 พ.ค. 2561
อ้างอิง: สัมมนาวิชาการ วิทยาการคำนวณ 2018
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Introduction to Predictive Modeling with Rapid Miner Studio 7
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิค Data Mining โดย Rapid Miner Studio 6
อ้างอิง: หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่น 3
อ้างอิง: Microsoft Azure for Education Workshop
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สสวท.
อ้างอิง: หลักสูตรการจัดการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: อบรม Google App For Education ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Multimedia on Web with Flash CS3
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมระบบอีเลิร์นนิ่ง
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: การจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบมัลติมีเดียและ e-Book
อ้างอิง: การบริหารรายวิชาด้วย Moodle LMS
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์"
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการหน่วยให้บริการเคลื่อนที่สำหรับให้คำปรึกษาการจัดทำวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อโครงการ: ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เขตพื้นที่ จ.สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการการวางแผนกลยุทธ์ด้านการขายและการจัดการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะอนุกรรมการเทคนิค สาขาเว็บดีไซน์ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค สาขาเว็บดีไซน์ (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะอนุกรรมการเทคนิค สาขาเว็บดีไซน์ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะอนุกรรมการเทคนิค สาขาเว็บดีไซน์ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก)
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษา งาน BRICC Festival 2018
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อรางวัล: รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning บนระบบ LMS
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 4
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 9
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 GS6 Level 1
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator Level 2
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MIE Trainer: Trainer academy
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certified Microsoft InnovativeEducator
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Data Visualization เฟ้นหาโอกาสในโลกธุรกิจด้วย Data & Creative
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: US for Betterlife
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certificate Educator Level 1
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy Certification
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 3D Architecture with SketchUp
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: WordPress
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การสร้าง Line bot สำหรับนักศึกษาและบุคลากร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Certification - Global Standard 5
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Computing Fundamentals - Global Standard 5
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Key Applications - Global Standard 5
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Living Online - Global Standard 5
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบวิชาชีพ (สำหรับผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MikroTikThai PRE-MTCNA
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Living Online - Global Standard 4
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Key Applications - Global Standard 4
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office PowerPoint® 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Word 2010
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google App For Education
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.