ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. อุมาภรณ์ ยศเจริญ  
  Dr. Umaporn Yotcharoen
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: krookobjung@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556
2 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2540
3 ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 2537
 
ความเชี่ยวชาญ
English
 
ความสนใจ
ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: โครงการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: สัทศาสตร์เพื่อการใช้ที่ดีกว่า
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: วิทยากร: การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับข้าราชการตำรวจภูธร ภาค 6
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อโครงการ: วิทยากร: การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม เขต 1 สพฐ.พล.
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน
ชื่อโครงการ: กรรมการ: การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพม. พล. เขต 1
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.