ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549
2 น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
3 ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
4 ค.บ. (การศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 2536
 
ความเชี่ยวชาญ
การศึกษา, วิจัย วัดผล ประเมินผล สถิตประยุกต์ ประกันคุณภาพ, Research and development, Adaptive Test Model
 
ความสนใจ
Measurement, Evaluation, Research
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ (2560).การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2560). Page: 50-64
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ (2554).มุมมองการวิจัยที่ท้าทายผู้บริหารสถานศึกษา : การวิจัยตามนโยบายหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัมนางาน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2, 2554. Page:-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อหนังสือ: การวิจัยทางการศึกษา
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.