ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวกัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ  
 Miss Kanthareerat Sribenchamas
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kanthareerat.s@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
2 น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
 
ความเชี่ยวชาญ
การพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ, กระบวนการคิด, ตัดยอดในระบบgfmis, เบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน และเงินรายได้, ถักตุ๊กตาไหมพรม, การประกันคุณภาพการศึกษา, การพิมพ์หนังสือราชการ, กิจกรรมนันทนาการการที่ใช้ในการฝึกอบรม เเละการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 
ความสนใจ
นวนิยาย, ปุ๋ยอินทรีย์, Watercolor, Illustration and drawing
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ (2561).ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560. Page: 363-370
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: หลักสูตรการบริหารจัดการสิทธิบัตรอย่างมืออาชีพ (Patent Professional) รุ่นที่ 2
อ้างอิง: หลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)
อ้างอิง: พัฒนาเทคนิคการนำผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการ "การบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาจากการวางแผนสู่การประเมินผล"
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การเขียนบทนอกกรอบให้เท่าทันกับโลกาภิวัฒน์สังคม
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการสู่นักวิจัยรับใช้ท้องถิ่น และสังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้ ท้องถิ่นและสังคม
อ้างอิง: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัยด้วยการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) EP.2
อ้างอิง: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) EP.3
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานแอปพลิเคชัน CANVA เพื่องานประชาสัมพันธ์
อ้างอิง: กิจกรรม Social Enterprise : SE อ.สวรรคโลก
อ้างอิง: ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัยการใช้สัตว์
อ้างอิง: แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัย ด้วยการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) EP.4 : กรณีศึกษาการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อ้างอิง: อบรมการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร
อ้างอิง: ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
อ้างอิง: การประเมินผลกระทบทางสังคมและการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI)
อ้างอิง: การประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) EP.5
อ้างอิง: โครงการ Talent Mobility ในกิจกรรมถอดบทเรียน การเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอแหล่งทุน Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 ณ เชียงคานริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ระยะเวลา 12 ชั่วโมง)
อ้างอิง: กิจกรรมเส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ครั้งที่2) วันที่ 19 พฤษภาคม 2566
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงสังคม และชุมชน สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2566
อ้างอิง: การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการสร้างสุขในองค์กร การปรับท่าทางการทำงานให้ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์และเทคนิคการออกกำลังกายเพื่อลดความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสำหรับบุคลากรสำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อ้างอิง: อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Social Return on Investment (SROI) EP.1
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมการเรียนรู้การใช้งาน ระบบ E-SIGN PSRU
อ้างอิง: อบรมแนวทางการจัดสรรการใช้ประโยชน์อุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
อ้างอิง: กิจกรรมถอดบทเรียนผลการวิจัยและต้นแบบการจัดการธุรกิจชุมชนระหว่างเครือข่ายโครงการวิจัยวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
อ้างอิง: การวางแผนภาษีและการยื่นภาษีอย่างถูกต้อง
อ้างอิง: ทดสอบทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ทักษะการพิมพ์สัมผัส
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการรับใช้สังคม
อ้างอิง: อบรมการใช้งาน Traffy fondue สำหรับเจ้าหน้าที่
อ้างอิง: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Social Return on Investment (SROI)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterpnise : SE)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน
อ้างอิง: อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง Brain-Based Learning รุ่นที่ 3
อ้างอิง: Certified Microsoft Innovative Educator program
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ “เล่าเรื่องผ่านคลิปวีดิโอ การถ่ายทอดองความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ visual storytelling”
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อบรมเทคนิคและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บเอกสารและการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำปี 2561 เรื่อง "ความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"
อ้างอิง: อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่ 10
อ้างอิง: อบรมตามหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการนักบริหารงานวิจัย (Research Management)
อ้างอิง: อบรมด้านงานธุรการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาสมองจัดระบบความคิดสร้างชีวิตให้ดีขึ้น
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อบรมโครงการกำหนดตัวชี้วัดของสายสนับสนุน
อ้างอิง: ความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบและกลไกพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิด BCG Model : โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบและกลไกพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบและกลไกพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างสมรรถนะภาคเครือข่ายการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยการจัดทำการพัฒนาตำบล (ชุมชนต้นแบบ) ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อโครงการ: โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: งานบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ”
ชื่อโครงการ: จัดนิทรรศการในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานกาชาดจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรการบริหารจัดการสิทธิบัตรอย่างมืออาชีพ (Patent Professional) รุ่นที่ 2
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรม โครงการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง "การเขียนบทนอกกรอบให้เท่าทันกับโลกาภิวัฒน์สังคม"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานแอปพลิเคชัน Canva เพื่องานประชาสัมพันธ์"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผ่านการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัยการใช้สัตว์
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง “การเขียนบทนอกกรอบให้เท่าทันกับโลกาภิวัฒน์สังคม”
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคมและการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ร่วมเสวนา หัวข้อ "มุมมองเชิงนโยบายในการผลิตครูเพื่อรองรับสถานการณ์ในความปกติครั้งใหม่ (The Next Normal)" เนื่องในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ International and National Teacher Education Conference (INTEC 2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate for successfully passing basic digital skill test touch - typing skill (English Language typing speed)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผ่านการทดสอบทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ทักษะการพิมพ์สัมผัส วัดความเร็วการพิมพ์ภาษาไทย
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผ่านการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์วัดผลในรายวิชา จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การเจรจาต่อรอง (ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-learning) หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา Data Visualization (ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-learning) หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) ทักษะทางการคิด วิชา การตัดสินใจและแก้ปัญหา (ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.