ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์  
  Dr. Wasin Suksomboonwong
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: wasin_sw@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics) Central China Normal University 2561
2 MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other La) Tianjin Normal University 2554
3 ศศ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.นเรศวร 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 
ความสนใจ
ประวัติศาสตร์จีน, ภาษาจีนธุรกิจ, สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: สิริพรรษา พัวตะนะ, กัญสุชญา ทัศนา, ภัณฑิรา ตามใจเพียร, และวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์. (2566). การศึกษาประเพณีลอยเรือสําเภาในแม่น้ําน่านและตัวอักษรจีนในศาลเจ้าแม่ทับทิมของชุมชนชาวจีนบ้านวังส้มซ่า อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารอักษราพิบูล, 4(1), 1-20.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์, สุพรรณี น้อยอินวงค์, ณัฐชนน แสงปัญญา และสรวิชญ์ ประดาพล. (2565). การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านบทเพลงจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารมนุษยสังคมศิลปาสาร, 4(1), 28-44.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์, มัลลิกา ดวงภักดี และกนิษฐา มาลา (2564). การใช้แอปพลิเคชันสำหรับการสอนภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีนในช่วงความปรกติใหม่ กรณีศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38 จังหวัดสุโขทัย. Journal of Modern Learning Development, 6(5), 179-193.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ (2563). การศึกษาความเข้าใจคำอุปลักษณ์รสชาติของอาหารในภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 11(1), 61-74.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ดลชา นุชศาสตร์, พัชราภา สิงหะ, สุทธิกานต์ บ่องเขาย้อย และวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ (2563). การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยรระดับชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว), 1,176-1,183.
อ้างอิง: อิสรา รุ่งแหยม, ดุจสิตา ขำนาพึง, นภาพร สุขหร่อง, พัทธนันท์ ลอยทับเลิศ, รัฐสิกา แก้วสมนึก และวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ (2563). การสำรวจป้ายร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตศูนย์กลางชุมชนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2563. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563. ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ อาคารดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก, 1,469-1,481.
อ้างอิง: ประกาศิต พรมสอน, นฤมล ทิมภู, ลลิตา เนียมหอม, สุรีรัตน์ สุขมี, อาภากร แซ่วื่อ และวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ (2563). การใช้แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในช่วงชีวิตวิถีใหม่ กรณีศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2563. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563. ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ อาคารดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก, 491-506.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ณภัทร วุฒธะพันธ์ และวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ (2562). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล. วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562. ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 667-684.
อ้างอิง: กวิน อินสาคำ, ชนกนันท์ สุริวงค์, ธันยพร มูลชาติ, สอนรัก ทิมเถื่อน และวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ (2562). ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวจีน ณ สุสานเขาฟ้า อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปีพ.ศ.2562 ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม. วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 258-265.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Naphat Wuttaphan and Wasin Suksomboonwong, P.(2019). Social Network Using Behavior to work of City Municipal Employees at Phitsanulok. The 11th National Academic Research Conference, 667-684.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทางOBE
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาทักษะSoft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์
อ้างอิง: Train The Trainer การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (รุ่นที่2)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น | Basic Human Subject Protection Course
อ้างอิง: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching)
อ้างอิง: การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมและการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote Web & Zertero จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการด้วยโปรแกรม turnitin (รุ่นที่ 2) จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การอบรมแบบร่วมเรียนรู้ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2565
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: "O2O New Retail ค้าปลีกยุคใหม่ในแดนมังกร" จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 8 เมษายน 2564
อ้างอิง: "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ" จัดโดย วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 31 มีนาคม 2564
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสัทอักษรภาษาจีนกลาง (พินอิน) ในตัวอักษรภาษาจีนกลาง ระดับมัธยมศึกษา. โครงการเปิดบ้าน "มนุษยศาสตร์ฯ เทพสตรี" วันที่15 มกราคม 2563
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่69 ปีการศึกษา2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย วันที่21-23 ธันวาคม 2562
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการสมทบจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP:E6(R2))
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: มาตรฐานการป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection- Standard Course)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.