ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กฤษณา ชาญณรงค์  
 Miss Kritsana Channarong
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kritsana_b11@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (คติชนวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
2 ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาไทย
 
ความสนใจ
มานุษยวิทยา, คติชนวิทยา, วัฒนธรรม
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การจัดการข้อมูลผลงานทางวิชาการด้วย google scholar และการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ณ it106
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิจัย ความร่วมมือสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 2 พ.ย. 2559
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: การพูดในสถานการณ์ต่าง ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการ สอนน้องรู้รักษ์ภาษาและวรรณคดีไทย
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ ภาษาไทยสัญจร สอนน้องรู้รักษ์ภาษาและวรรณคดีไทย
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.