ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. เกสร กอกอง  
  Dr. Kasorn Kokong
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kasorn.kakag@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560
2 กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545
3 ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาหลักสูตร, การศึกษาปฐมวัย, Child Development, จิตวิทยาพัฒนาการ, การประดิษฐ์สื่อการสอน
 
ความสนใจ
งานวิจัยท้องถิ่น, การทำอาหาร, การสอน,การศึกษาเทคนิคการสอน, การศึกษาปฐมวัย, Documentation, Curriculum and Instruction
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: เกสร กอกอง.(2565)การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโดยใช้หลักเข้าถึง เข้าร่วม และเข้าใจเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย.วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น .น.88-98.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การพัฒนาหลักสูตรคละอายุเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด้กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การศึกษาผลการพัฒนาภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยโดยใช้บทเพลงสองภาษาเป็นสื่อในการเรียนของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาโอยาม่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดรอบด้านของเด็กปฐมวัย
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมเรื่อง การยกร่างปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ OBE เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมปฏิบัติธรรม
อ้างอิง: ประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ"ขั้นตอนการเขียนและการยื่นโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมของครูสู่การปฎิบัติ
อ้างอิง: อบรมกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น “ถอดบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น” ผ่านระบบออนไลน์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: วิทยากรการอบรม เรื่อง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียนปฐมวัย
อ้างอิง: วิทยากร เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบโครงการ สำรับครูโรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดน
อ้างอิง: วิทยากร เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: เปิดโลกปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: เปิดโลกปฐมวัย
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานพิจารณาข้อสอบปลายภาค วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารครุพิบูล
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ และรายงานการวิจัย
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ: กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: บทเรียนจากท้องทุ่งโรงเรียนแห่งชีวิต
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.