ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. เกสร กอกอง  
  Dr. Kasorn Kokong
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: pinkkykasorn@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560
2 กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545
3 ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาหลักสูตร, การศึกษาปฐมวัย, Child Development, จิตวิทยาพัฒนาการ, การประดิษฐ์สื่อการสอน
 
ความสนใจ
งานวิจัยท้องถิ่น, การทำอาหาร, การสอน,การศึกษาเทคนิคการสอน, การศึกษาปฐมวัย, Documentation, Curriculum and Instruction
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การพัฒนาหลักสูตรคละอายุเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด้กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การศึกษาผลการพัฒนาภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยโดยใช้บทเพลงสองภาษาเป็นสื่อในการเรียนของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาโอยาม่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดรอบด้านของเด็กปฐมวัย
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: วิทยากรการอบรม เรื่อง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียนปฐมวัย
อ้างอิง: วิทยากร เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบโครงการ สำรับครูโรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดน
อ้างอิง: วิทยากร เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: เปิดโลกปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: เปิดโลกปฐมวัย
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ: กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: บทเรียนจากท้องทุ่งโรงเรียนแห่งชีวิต
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.