ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์อมฤต วุ่นพูลสมบัติ  
 Mr. Amarit Wunpunsombat
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: amarit_wu@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556
2 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
รัฐศาสตร์, การปกครองท้องถิ่น , พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
 
ความสนใจ
รัฐศาสตร์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: จสิตา โพธ์คำ, กฤษดาลักษณ์ อุดม, สุโขทัย จันทร์อินทร์, เอกชัย มณีเทศ และอมฤต วุ่นพูลสมบัติ. (2565). การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. ใน คุณากร กรสิงห์ (บ.ก.), ความท้าทายของนักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในวิถีถัดไป (Next normal). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 (น. 463-476). สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
อ้างอิง: บุษบา ประไพภักดิ์, กันต์ฤทัย ไกรทอง, พิมพ์ลดา เรืองรุ่ง, ไพรินทร์ บุญเรือน และอมฤต วุ่นพูลสมบัติ. (2565). บทบาทภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำท่าดินแดง ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (น. 353-364). สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
อ้างอิง: พลอยรุ้ง เหมือนมี, จิรัชญา พรมบึงลำ, เพ็ญประภา โมคศักดิ์, ฟ้าสาง จินดารัตน์, วรรณิศา ไหวเรีย และอมฤต วุ่นพูลสมบัติ. (2565). แนวทางการอนุรักษ์รถคอกหมูอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (น. 365-374). สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: จริยาณี จักรแก้ว, กวินทรา นนทโคตร, สินาภรณ์ ศรีสว่าง, สุพัตรา พลูด้วง, วรวิทย์ บัวลม และอมฤต วุ่นพูลสมบัติ. (2563). การดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563. (น.696-707). สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อมฤต วุ่นพูลสมบัติ. (2560). ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ทุนวิจัยโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์)
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรม “หลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1” วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อ้างอิง: อบรม “การออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Outcome-Based Education (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1” วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์" สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ" วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (zoom)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (zoom)
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (zoom)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 15 วันที่ 13-14 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนหนังสือและตำราวิชาการ ระดับอุดมศึกษา เพื่อขอตำแหน่งวิชาการ" วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method)" วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection - Standard Course)" ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อบรม “สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่” โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน (ภาคเหนือ) ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ 18-21 มกราคม 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
อ้างอิง: อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาทักษะการสอนและวัดผลประเมินผลในยุคศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "การเรียนการสอนและการประเมินผลแบบ Active Learning" วันที่ 7 กันยายน 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายพัฒนาผลงานก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ วันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) อย่างไรให้ได้คะแนนตามเกณฑ์คุณภาพ” วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย หัวข้อ "การคิดโจทย์วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลในยุคศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "การใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนยุคศตวรรษที่ 21" วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลในยุคศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "การเรียนการสอนและการประเมินผลแบบ Active Learning" วันที่ 7 กันยายน 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาทักษะการสอน การวัดผลของอาจารย์ ในหัวข้อ "จัดการเรียนการสอนและประเมินผลอย่างไร ในยุค GEN Z" วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และการรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ พื้นที่ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่ตำบลกลางดง จังหวัดสุโขทัย และตำบลท้อแท้ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปหอมจากเปลือกส้ม บ้านแม่สิน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนบ้านโปร่งลำปาง อำเภอคิรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น (เสริมสร้างความเข้มแข็งศรีภิรมย์ชุมชนน่าอยู่) ณ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนดินทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการสิงห์ทะเลแก้วอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ณ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ ถอดบทเรียนการจัดการขยะชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านคลอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0" ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยกับการบริหารจัดการเมือง” แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom Meeting
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากรประจำฐาน ค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือ ณ โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.