ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์พัชราภรณ์ อินริราย  
 Miss Patcharaporn Inrirai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: p.inririai@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 2556
2 วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
Solar Thermal Energy, Heat Transfer, Drying Technology, Waste agriculture to valuable product, Properties of Agricultural and food product
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Changchai, S., Sumrit, T., Kitpot, T. and Inrirai, P. (2020). Impact of storage condition on postharvest preservation of fresh Bambusa sp. Shoot. Food Research, 1(February 2020). pp. 57-63.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: พัชราภรณ์ อินริราย, สุรินทราพร ชั่งไชย, สุพรรณี คำอินทร์ และทิวา สุขโชติ (2562). การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งใบบัวบกโดยรังสีอินฟราเรดต้นแบบ. วารสารเกษตรพระวรุณ, 16(2). หน้า 247-257.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: รัฏฐชัย สายรวมญาติ, วรลักษณ์ สุริวงษ์, พัชราภรณ์ อินริราย และธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์ (2559). การออกแบบและสร้างแพปลูกพืชลอยน้ำด้วยผักตบชวา. วารสารเกษตรพระวรุณ, 13(2). หน้า 216-221.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: นรกมล แก้วสระแสน, ดลญา หรศาสตร์, ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์, สุรินทราพร ชั่งไชย และพัชราภรณ์ อินริราย, (2562). เครื่องอบแห้งแบบพองต้นแบบโดยใช้พลังงานรังสีอาทิตย์. ใน การประชุมวิชาการโครงงาน วิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พัชราภรณ์ อินริราย, ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์, และสุรินทราพร ชั่งไชย. (2561). การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความ ร้อนของเตาก๊าซชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 7. พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา.
อ้างอิง: พัชราภรณ์ อินริราย, ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์, และสุรินทราพร ชั่งไชย. (2561). การออกแบบเครื่องล้างผักและ ผลไม้ระบบน้ าวนด้วยน้ าโอโซน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 7. พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา.
อ้างอิง: ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์, กนกวรรณ พรมจีน, พัชราภรณ์ อินริราย, สุรินทราพร ชั่งไชย และ ธนากร จันทรศรีชา. (2561). การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์กัมมี่เยลลี่, ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 (น.40-46). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ธนาพัทธ์ พัฒนประเสริฐกุล, วุฒิพงษ์ บุญสิงห์, สุรินทราพร ชั่งไชย, และ พัชราภรณ์ อินริราย. (2561). การ พัฒนาเครื่องสไลด์ให้ถูกสุขลักษณะโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า. ใน การประชุมวิชาการโครงงาน วิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: พัชราภรณ์ อินริราย และธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์ (2559). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม. ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: พัชราภรณ์ อินริราย และสุพรรษา ไชยหงษ์. (2558) เตาก๊าซชีวมวลสำหรับครัวเรือนจากวัสดุเหลือใช้. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย 2558”. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: รัฏฐชัย สายรวมญาติ, วรลักษณ์ สุริวงษ์, พัชราภรณ์ อินริราย และอุทัย ไทยกรรณ์ (2559). การศึกษาความเข้มรังสีอาทิตย์ และอัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตําบลจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (น. 441-447). เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: รัฏฐชัย สายรวมญาติ และ พัชราภรณ์ อินริราย. (2557) การศึกษาการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย 2557”. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Inrirai, P., Thepa, S., & Sudaprasert, K. (2012). Using thermal energy storage system as a heat source for heating poultry house in winter night (pp. In Proceeding of 38th Congress on Science and Technology of Thailand, 17 -19 October 2012. The Science Society of Thailand, Chiangmai, Thailand.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: หลักสูตร​การ​ฝึก​อบรม​สําหรับ​ผู้​กําหนดกระบวนการ​ฆ่า​เชื้อ​ด้วย​ความ​ร้อน (ProcessAuthority) ใน​การ​ผลิต​อาหาร​ใน​ภาชนะ​บรรจุ​ที่ปิด​สนิท​ชนิด​ที่​มี​ความ​เป็นก​รด​ตํ่าและ​ชนิด​ที่ปรับ​กรด
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: New Product Development Bootcamp
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการ​อบรม​จริยธรรม​การ​วิจัย​ใน​มนุ​ษย์ Human Subject Protection Course
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารของอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (การยกระดับผลิตภัณฑ์หน่อไม้ไผ่บงหวาน)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ไร่เปี่ยมสุข ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การอบแห้งผลิตภัณฑ์ด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.