ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ มิตสานนท์  
 Asst. Prof. Surachet Mitsanon
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055282792
อีเมล์: teachneering@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
2 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, การออกแบบระบไฟฟ้ากำลัง ระบบจำหน่ายระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบไฟฟ้ากำลัง
 
ความสนใจ
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Somyot Kaitwanidvilai, Surachet Karnprachar (2553).Trip Frequency Scheduling for Traffic Transportation Management based on Compact Genetic Algorithm Piyapong Olranthichachat. The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2010 ,in Hong Kong, 17-19 March 2010. Page: 1072 - 1074
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: PSRU Comtent Creator for Liftlong Learing
อ้างอิง: การแนะแนวการศึกษา จาก สถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน
อ้างอิง: ความสำคัญของพรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2564
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: การถ่ายทอดความรู้การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิศวกรไฟฟ้าที่ปรึกษา
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อหนังสือ: การผลิต การส่ง และจ่ายไฟฟ้า
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.