ชื่อ-นามสกุล
 นางสาววรางคณาน์ ทุ่งโพธิแดง  
 Miss Warangkhana Thungphodaeng
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: กองบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267098
อีเมล์: giftwarang@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 รป.ม. (การจัดการสำหรับนักบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 2560
2 ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.นเรศวร 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
การพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ, ด้านธุรการและสารบรรณ
 
ความสนใจ
การโรงแรม/การท่องเที่ยว, อาหารและเครื่องดื่ม,
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การบริการที่เป็นเลิศ Thai MOOC วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
อ้างอิง: ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ Thai MOOC
อ้างอิง: จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง Thai MOOC
อ้างอิง: การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ Thai MOOC
อ้างอิง: การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภาครัฐ Thai MOOC
อ้างอิง: อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การบริหารงานภาครัฐ | Public Administration Thai MOOC
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การคิดสร้างสรรค์ Thai MOOC วันที่ 10 กันยายน 2565
อ้างอิง: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัล Digital Literacy (IC3 GS6 Level 1) วันที่ 21 มกราคม 2565
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: หลักสูตร "การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม iMis"
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การบริการที่เป็นเลิศ จำนวน 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ Thai MOOC วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จำนวน 15 ชั่วโมงการเรียนรู้ Thai MOOC วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง จำนวน 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ Thai MOOC วันที่ 5 มีนาคม 2566
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ จำนวน 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ Thai MOOC วันที่ 11 เมษายน 2566
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากร จำนวน 6.30 ชั่วโมง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การบริหารงานภาครัฐ จำนวน 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ Thai MOOC วันที่ 21 พฤษภาคม 2566
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัล Digital Literacy (IC3 GS6 Level 1) วันที่ 21 มกราคม 2565
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ทักษะการพิมพ์สัมผัส ภาษาไทย วันที่ 8 มิถุนายน 2565
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ทักษะการพิมพ์สัมผัส ภาษาอังกฤษ วันที่ 8 มิถุนายน 2565
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การคิดสร้างสรรค์ 6 ชม. Thai MOOC วันที่ 10 กันยายน 2565
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.