ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์จิรศิต อินทร  
 Mr. Jirasit Inthorn
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: jirasit.i@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
2 วท.บ (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
cosmetic science, natural product
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Optimization of the high shear homogenization technique for preparing solid lipid nanoparticles containing Asparagus racemosus extract
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: จิรศิต อินทร, ศนิพร จันทร์บุรี และ ญาณิศา จินดาหลวง. (2019). DEVELOPMENT OF HAIR CLEANING PRODUCT WITH BAUHINIA SIRINDHORNIAE EXTRACT. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5, 352-358.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: จิรศิต อินทร, ญาณิศา จินดาหลวง และ เปรมนภา สีโสภา (2561). DEVELOPMENT OF EMULSION BEAD FOR COSMETIC PRODUCT. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4, 443-449
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: สุมิตรา จันทร์หอม, กนกวรรณ พรมจีน และ จิรศิต อินทร. (2560).Development of facial nourishing gel product with Pluchea indica (L.)Less extract. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, 446-450
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2563
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: อิมัลชันบีด (emulsion bead) ที่มีสารสกัดขลู่และอะโวคาโด
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.