ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554
2 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ, การบริหารการพยาบาล, สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 
ความสนใจ
การสร้างเสริมสุขภาพ ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุน, ชมพู่ บุญไทย, ศรัน ปองนิมิตพร, เกรียงวรา เข็มทอง และศิปภา ภุมมารักษ์. (2561). คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ. ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์, 8 (1) : 59-69.
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุน, ศิปภา ภุมมารักษ์และไพฑูรย์ วุฒิโส. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริม สุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนา ฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 12 (2) :167- 176.
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุน, ศิปภา ภุมมารักษ์, นารีรัตน์ ภักดีศิริวงษ์, พิมพ์รดา ธรรมีภักดีและสุวรรณี มณีศรี. (2561).ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ต่อคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์. 5 (1) : 94-103.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุน, พรภัทรา แสนเหลา, ฐานิดา สมขันตี และร.อ.กิตติพงษ์ พลทิพย์. (2561). ความเครียด และการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 11 วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล.
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุน, ศิปภา ภุมมารักษ์, นภาพร เหลืองมงคลชัย และเพิ่มพูน บุญมี. (2561). ภาวะซึมเศร้าใน ผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (5th NMCCON 2018) “วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา.
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุน, สุภาพ หวังข้อกลาง และสุวรรณี มณีศรี.2561.ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย.การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12"วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต" 12-13 กรกฏาคม 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ ฯ
อ้างอิง: โครงการพัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยง “การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ชื่อโครงการ: โครงการบูรณาการด้านการวิจัยกับการเรียนการสอน กับวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: .ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง ของอาจารย์ณัฐปพัสณ์ นวลสีทอง อาจารย์สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง “ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีการดูแลตนเองในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไตของผู
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.