ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี แหยมคง  
  Assoc. Prof. Dr. Suphawadee Yaemkong
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: suphayaku@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (สัตวบาล-สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554
2 วท.ม. (สัตวบาล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545
3 วท.บ. (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
Animal Production, Socio Economic in Animal Science
 
ความสนใจ
Animal Production
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง (2561).Effect of locations, education, breeds and production objectives for raising native chicken on revenue of farmers in Wang Thong, Mueang, Bang Rakam and PhromPhiram Districts, Phitsanulok Province. แก่นเกษตร, ปีที่ 46 ฉบับพิเศษ 1. Page: 605-611
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง (2561).ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. แก่นเกษตร, ปีที่ 46 ฉบับพิเศษ 1. Page: 834-840
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง (2560).ความหลากหลายของไก่เหลืองหางขาวตามลักษณะอุดมทัศนีย์ในจังหวัดพิษณุโลก. แก่นเกษตร, 45, (พิเศษ 1). Page: 684-689
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง (2560).สถานภาพการผลิตทัศนคติในการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งในอำเภอพรหมพิราม อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารแก่นเกษตร, 45 (พิเศษ 1). Page: 1470-1475
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง (2560).ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 48 (Suppl. 2). Page: 792-799
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง (2560).ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารสัตว์ท้องถิ่นและน้ำหนักตัวไก่พื้นเมืองในอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 48 (Suppl. 2). Page: 775-782
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง.(2560).Diversity of traditional Knowledge and local wisdom of indigenous chickens’ farmers in Bang Krathum, Nakorn Thai, Meung and Chat Trakan Districts Phitsanulok Province. Journal of Applied Animal Science, 10(3). Page: 39-46
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง (2560).Situation of Buffalo Production of Farmers in Chat Trakan, Bang Rakam and Phrom Phiram Districts, Phitsanulok Province. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ), ปีที่ 45 ฉบับพิเศษ 1/2560. Page: 678-683
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง (2560).สถานภาพการผลิตและทัศนคติในการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งในอำเภอพรหมพิราม อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ), ปีที่ 45 ฉบับพิเศษ 1/2560. Page: 1470-1475
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง (2560).Diversity of Traditional Knowledge and Local Wisdom of Indigenous Chickens Farmers in Bang Krathum, Nakhon Thai, Mueang and Chat Trakan Districts Phitsanulok Province. Journal of Applied Animal Science , 2017; 10(3). Page: 39-46
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง (2559).การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, ปีที่ 17 ฉบับที่ 1, 2559. Page: 28-34
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง (2559).ปัจจัยของเกษตรกรที่มีผลต่อลักษณะภายนอกของไก่พื้นเมืองในจังหวัดพิษณุโลก. แก่นเกษตร , 2559, ปี44 ฉบับพิเศษ 2. Page: 890-898
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง (2559).สถานภาพการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมกระบือปลักของเกษตรกรในลุ่มน้ำสงคราม จังหวัดนครพนม (สัดส่วน 30%). KHON KAEN AGR. J. , 2016, 44(2). Page: 841-849
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง (2559).ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารเกษตร, ปีที่ 32 ฉบับที่ 3, 2559. Page: 401-407
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง (2557).ความหลากหลายของลักษณะภายนอกของไก่พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 2557. Page: 63-73
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง (2556).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้ในการผลิตโคเนื้อของเกษตรรายย่อย ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารเกษตรนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 14, 2556. Page: 93-100
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: A comparative study on dairy production and revenue of the dairy farms supported by a dairy cooperative with those supported by a private organization in Central Thailand
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Effect of experience, education, record keeping, labor and decision making on monthly milk yield and revenue of dairy farms supported by a private organization in Central Thailand
อ้างอิง: Milk quantity, quality and revenue in dairy farms supported by a private organization in Central Thailand
อ้างอิง: Effect of Experience, Education, Record, labor and Decisin Making on Monthly Milk Yield and Revenue of Dairy Farms Supported by a Private Organization in Central Thailand
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.