ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัสถา โรจนตระกูล  
  Asst. Prof. Dr. TANASTHA ROJANATRAKUL
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: tangkwa_tk@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ม.ราชภัฏวไลยลงกรณ์ 2556
2 รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) ม.นเรศวร 2551
3 ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก) ม.ศิลปากร 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
นโยบายสาธารณะ การจัดการภาครัฐ การจัดการภัยพิบัติ, การจัดการภาครัฐและเอกชน, รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ), รัฐศาสตร์ , การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความขัดแย้ง, การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , การท่องเที่ยวชุมชน/ โครงการโอท็อปนวัตวิถี, ภาวะผู้นำ พฤติกรรมองค์การ การบริหารองค์การ
 
ความสนใจ
การจัดการการท่องเที่ยว, การตลาดภาครัฐ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ธนัสถา โรจนตระกูล (2560).การศึกษาความต้องการของประชาชนที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 566-573
อ้างอิง: ธนัสถา โรจนตระกูล (2560).การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการนำมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 , 23-24 มีนาคม 2560. Page: 619-629
อ้างอิง: ธนัสถา โรจนตระกูล (2560).การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทำงานตามแนวคิดค่านิยมสร้างสรรค์ในการทำงานของบุคลากรสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 1259-1269
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ธนัสถา โรจนตระกูล (2557).การศึกษาปัญหา กระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 "พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม : UNIVERSITY ENGAGEMENT INITIATIVE", 2557. Page: 371-384
อ้างอิง: ธนัสถา โรจนตระกูล (2557).แนวทางการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development”, 2557. Page: 118-128
อ้างอิง: ธนัสถา โรจนตระกูล (2557).ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีผู้บริโภค : กรณีศึกษาศาลแขวงพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 "พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม : UNIVERSITY ENGAGEMENT INITIATIVE", 2557. Page: 905-914
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.