ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช  
  Asst. Prof. Dr. Kittipong Suwannaraj
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000 ต่อ 9414
อีเมล์: kitti@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557
2 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2544
3 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2540
 
ความเชี่ยวชาญ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบปฏิบัติการ FreeBSD, Linux, Unix, Internet of Things (IoT), ระบบโทรศัพท์ IP-PBX, Elastix, Asterisk, VoIP, ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ Network Security, Image Processing, Data Mining, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Internetworking, Google Suite for Education
 
ความสนใจ
ทรัพย์สินทางปัญญา งานสิทธิบัตร งานลิขสิทธิ์, ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว Embeded System, Internet of Things, ระบบความจริงเสมือน AR, การพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS และ Android Mobile Application, Image Processing , ปัญญาประดิษฐ์ Ai
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Kittipong Suwannaraj and Sirapat Boonkrong, 2014. Efficiency Improvement of Outbound Call Route Selection on IP-PBX Using KNN with USSD. Research Journal of Applied Sciences, 9: 556-564.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Kittipong Suwannaraj and Sirapat Boonkrong, "Outbound Call Router Selection on IP-PBX Using Unstructured Supplementary Service Data." The 9th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ธรณ์เทพ มั่นคง , ทัศนัย สุขประเสริฐ และ กิตติพงษ์ สุวรรณราช "ระบบวัดอุณหภูมิความชื้นในโดมอบกล้วยตากผ่านโปรโตคอล RS485" การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 (8th USTC) ประจำปี 2565 ณ Zoom meeting วัน พุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
อ้างอิง: ธนากร ภิรัญคำ พิมพ์ลภัส มีภู่ ศุภนิดา พลมาศ และ กิตติพงษ์ สุวรรณราช "อุปกรณ์วัดค่าฝุ่น PM 2.5 แบบเคลื่อนที่"การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 The 13th Hatyai National and International Conference ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Online Conference) วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: ธรณ์เทพ มั่นคง , ทัศนัย สุขประเสริฐ และ กิตติพงษ์ สุวรรณราช "ระบบวัดอุณหภูมิความชื้นในโดมอบกล้วยตากผ่านโปรโตคอล RS485" การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 (8th USTC) ประจำปี 2565 ณ Zoom meeting วัน พุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
อ้างอิง: ธนากร ภิรัญคำ พิมพ์ลภัส มีภู่ ศุภนิดา พลมาศ และ กิตติพงษ์ สุวรรณราช "อุปกรณ์วัดค่าฝุ่น PM 2.5 แบบเคลื่อนที่"การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 The 13th Hatyai National and International Conference ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Online Conference) วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565
อ้างอิง: งานประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9
อ้างอิง: ธนชาติ สืบราศรี และกิตติพงษ์ สุวรรณราช. "ปุ่มอเนกประสงค์บนระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงส์",งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรันโกสินทร์ ,20 ก.ค 2561
อ้างอิง: นันทวัฒน์ กิฬานันท์ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช. "เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line Application",การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่ 4 ,มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 20 ก.ค 2561
อ้างอิง: อโณทัย นกเผือก และกิตติพงษ์ สุวรรณราช. "ระบบการแจ้งเตือนระดับน้ำในแท็งก์ผ่านไลน์", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่18 และลำปางวิจัยครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,20 ก.ค 2561
อ้างอิง: กฤติธี คำตา เเละกิตติพงษ์ สุวรรณราช,"ระบบการคัดแยกเอกสารด้วยรหัสแท่งบาร์โค้ด"การประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC 2020) วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563.
อ้างอิง: สุรีพร พงษ์ธร กุลธิดา มั่งสายทอง และกิตติพงษ์ สุวรรณราช,"เครื่องช่วยวัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัสและเก็บรวบรวมข้อมูลบนคลาวด์",มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,การประชุมวิชาการระดับชาติ NCTIM ครั้งที่ 7, 2564
อ้างอิง: ชัยยุตม์ แซ่ลิ้ม, วิชรพล ฮิเท้ง, วงศกร ไชยคชบาล, กิตติพงษ์ สุวรรณราช. (2564). การพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน LINE Bot. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 861-868
อ้างอิง: สุรีพร พงษ์ษร, กุลธิดา มั่งสายทอง, กิตติพงษ์ สุวรรณราช. (2564). เครื่องช่วยตรวจวัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัสและเก็บรวบรวมข้อมูลบนคลาวด์. งานประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม, 1639-1646.
อ้างอิง: ไชยวัฒน์ เริงกะชีวิต, ปลิดา ศรีวิชา, กิตติพงษ์ สุวรรณราช. (2564). ระบบรดน้ำต้นเมล่อนในโรงเรือนอัตโนมัติ. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 878-885.
อ้างอิง: รุ่งเพชร บุตรศรีภูมิ, กิตติพงษ์ สุวรรณราช. (2564). ระบบกริ่งไร้สายแจ้งเตือน LINE Notify. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 886-893
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ธนากร ภิรัญคำ พิมพ์ลภัส มีภู่ ศุภนิดา พลมาศ และ กิตติพงษ์ สุวรรณราช "อุปกรณ์วัดค่าฝุ่น PM 2.5 แบบเคลื่อนที่"การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 The 13th Hatyai National and International Conference ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Online Conference) วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565
อ้างอิง: ธรณ์เทพ มั่นคง , ทัศนัย สุขประเสริฐ และ กิตติพงษ์ สุวรรณราช "ระบบวัดอุณหภูมิความชื้นในโดมอบกล้วยตากผ่านโปรโตคอล RS485" การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 (8th USTC) ประจำปี 2565 ณ Zoom meeting วัน พุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: รุ่งเพชร บุตรศรีภูมิ เเละกิตติพงษ์ สุวรรณราช "ระบบ กริ่งไร้สายแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify" การประชุมวิชาการระดับชาติ“การจัดการในยุคเทคโนโลยี นำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (ได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่น)
อ้างอิง: ชัยยุตม์ แซ่ลิ้ม,วิชรพล ฮิเท้ง,วงศกร ไชยคชบาล และกิตติพงษ์ สุวรรณราช,"การพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านLINE BOT" การประชุมวิชาการระดับชาติ"การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง"ครั้งที่ 3 วันที่28 พฤษภาคม 2564
อ้างอิง: ไชยวัฒน์ เริงกะชีวิต ปลิดา ศรีวิชา เเละกิตติพงษ์ สุวรรณราช ระบบรดน้ำต้นเมล่อนในโรงเรือนอัตโนมัติ การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการในยุคเทคโนโลยีและนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กฤติธี คำตา เเละกิตติพงษ์ สุวรรณราช,"ระบบการคัดแยกเอกสารด้วยรหัสแท่งบาร์โค้ด"การประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC 2020) วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563.
อ้างอิง: จิรวัฒน์ เอี่ยมพันธ์ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช,(2020). “ระบบจองห้องพักโดยใช้เทคนิคการสนทนาผ่านไลน์บอท” การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยนเรศวร, September 4 2020. (ได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่น)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สุธี เรืองเเจ่ม เเละกิตติพงษ์ สุวรรณราช,"ระบบรักษาความปลอดภัยประตูอัจฉริยะโดยใช้เทคนิคการจดจำใบหน้า" การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์ประสานมิตร วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุวิชาดา พิมภา และกิตติพงษ์ สุวรณราช, “ระบบบันทึกการเข้า-ออก โรงเรียน รายงานผ่าน LINE BOT” การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, March 5-6 2018 (ได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่น)
อ้างอิง: รณกร แจ่มจำรัส และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, “การพัฒนาระบบขอเอกสารอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคการทำงาน CUPS บน Raspberry Pi” การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, March 5-6 2018
อ้างอิง: ณัฐวุฒิ ดีแล้วและกิตติพงษ์ สุวรรณราช, “ระบบ LINE POLICE” การประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, March 5-6 2018
อ้างอิง: อภิวัฒน์ อินตาพวง และ กิตติพงษ์ สุวรรณราช,“ระบบศูนย์แจ้งคนหายผ่าน LINE Application” การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, March 5-6 2018
อ้างอิง: สิทธิชัย ป้อมสาหร่าย และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, “ระบบค้นหางานผ่านLine Bot” การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, March 5-6 2018
อ้างอิง: ธนชาติ และกิตติพงษ์, "ปุ่มอเนกประสงค์บนระบบอินเทอร์เน็ตออกติ้งค์" การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน 18-20 กค 2561.
อ้างอิง: อโณทัย นกเผือก และกิตติพงษ์ สุวรรณราช. "ระบบการแจ้งเตือนระดับน้ำในแท็งก์ผ่านไลน์", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่18 และลำปางวิจัยครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,20 ก.ค 2561
อ้างอิง: นันทวัฒน์ กิฬานันท์ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช. "เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line Application",การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่ 4 ,มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 20 ก.ค 2561
อ้างอิง: ธนชาติ สืบราศรี และกิตติพงษ์ สุวรรณราช. "ปุ่มอเนกประสงค์บนระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงส์",งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรันโกสินทร์ ,20 ก.ค 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อติวิชญ์ ศรีโสภา และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบอ่านหนังสืออัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์" การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ACTIS & NCOBA ครั้งที่ 12, July 19-21 2017
อ้างอิง: ภูริพันธ์ บุญยง และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "แอฟพลิเคชั่นตรวจสอบการทำงานของพนักงารักษาความปลอดภัยด้วยเทคนิคการสแกนคิวอาร์โค้ด" การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ACTIS & NCOBA ครั้งที่ 12, July 19-21 2017
อ้างอิง: นฤนาท สุขขวัญ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบกริ่งอัจฉริยะ" การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ACTIS & NCOBA ครั้งที่ 12, July 19-21 2017
อ้างอิง: มูฮัมหมัด อิ่มเอิบ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช. "การปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้มีอันดับที่ดีขึ้นในเว็บไซต์ Webometrics,info" การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 พฤษภาคม 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วุฒิศักดิ์ ทองเสริม และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มผ่านอุปกรณ์ควบคุมราสเบอร์รี่พาย" งานประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 2016.
อ้างอิง: ปนัดดา กรองทอง และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนาระบบป้ายโฆษณาอาหารแบบดิจิตอล บนราสเบอรี่พาย." The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016
อ้างอิง: ไก่ พานไทย และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบบริการจดหมายแห่งอนาคต." The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016.
อ้างอิง: สาธิต แสงชัย และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจวัดค่า BMI โดยทั่วไป และแบบผ่านอุปกรณ์บนบอร์ด Raspberry Pi." The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016
อ้างอิง: รัตติกานต์ ชูสุวรรณ์ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบบริหารเวลาการเข้าออกโรงเรียนด้วยเทคนิคอาร์เอฟไอดีและเว็บแคม บนราสเบอร์รี่พาย." The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016
อ้างอิง: ปราญชลี ฤกษ์ถนอม และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ที่จอดรถคนพิการโดยใช้การปลดล็อคจากศูนย์ข้อมูลกลาง." The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016
อ้างอิง: วิจิตรา ลีเลิศพัฒนา และกิตติพงษ์ สุวรรณราช,"การจัดการลานจอดรถบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยระบบอาร์เอฟไอดี "The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016
อ้างอิง: ศรีสุดา มณีขวัญและกิตติพงษ์ สุวรรณราช,"ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านด้วย เซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวและภาพถ่าย"The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016
อ้างอิง: อภิชัย จันทร์วิสิทธิ์ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบการเเจ้งเตือนเด็กติดในรถตามลำพัง." The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016.
อ้างอิง: วัชระ พิลา และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเสียง" The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016.
อ้างอิง: กมลทิพย์ แซ่ตั้ง และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดสำหรับ โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)." The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: กิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การเปรียบเทียบคุณภาพเสียงการทำงานของโปรโตคอลซิปบนเครื่องแม่ข่าย และเครื่องแม่ข่ายเสมือนจริง." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: วิยะดา ด้วงพิลา และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบนำเที่ยวศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: บดินทร์ ด้วงสงกา และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนาโปรแกรมจำแนกชนิดรถด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: วิภาณี ช้างเจริญและกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถ ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพบนราสเบอร์รี่พาย." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: รัฐวิภาค อู่ทองและกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบบริหารจัดการสมาชิกศูนย์ออกกำลังกายและสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: อนัญญา หลวงจันทร์ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: พงศ์สุวัฒน์ เกียรติพีรภัทร และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนาระบบตรวจนับรถยนต์ในพื้นที่จอดรถด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพบนราสเบอรี่พาย." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: เผ่าพันธ์ พรายแสง และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาด้วยลายนิ้วมือโดยใช้ราสเบอรี่พาย." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: ศรราม ปิ่นพันธ์ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนาโปรแกรมรู้จำเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ บนราสเบอรี่พาย." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: ปรมัตถ์ ดีสวนโคก และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนาระบบตรวจข้อสอบโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: ภาศุ โสประดิษฐ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนารถบังคับแบบไร้สายเพื่อตรวจจับวัตถุต้องสงสัยผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: สรศักดิ์ เม่นเผือก และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนาระบบคลังสื่อการเรียนรู้ด้วยเสียงสําหรับผู้พิการทางสายตา." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: กิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพยากรณ์ชื่อเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลแบบเคเนียร์เรสต์เนเบอร์." การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8
อ้างอิง: กิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพยากรณ์ชื่อเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลแบบโครงสร้างต้นไม้." การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: กิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การวิเคราะห์โมเดลปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเฟสบุ๊ค โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016
อ้างอิง: The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016.
อ้างอิง: อติวิชญ์ ศรีโสภา และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบอ่านหนังสืออัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์" การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ACTIS & NCOBA ครั้งที่ 12, July 19-21 2017
อ้างอิง: ภูริพันธ์ บุญยง และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "แอฟพลิเคชั่นตรวจสอบการทำงานของพนักงารักษาความปลอดภัยด้วยเทคนิคการสแกนคิวอาร์โค้ด" การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ACTIS & NCOBA ครั้งที่ 12, July 19-21 2017
อ้างอิง: นฤนาท สุขขวัญ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบกริ่งอัจฉริยะ" การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ACTIS & NCOBA ครั้งที่ 12, July 19-21 2017
อ้างอิง: มูฮัมหมัด อิ่มเอิบ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช. "การปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้มีอันดับที่ดีขึ้นในเว็บไซต์ Webometrics,info" การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 พฤษภาคม 2560
อ้างอิง: ได้รับรางวัล Best Paper Award (ลำดับที่ 2)
อ้างอิง: อันดับที่ 38
อ้างอิง: อันดับที่ 28
อ้างอิง: อันดับที่ 37
อ้างอิง: อันดับที่ 24
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: การพัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีพีบีเอ็กซ์บนคลาวด์คอมพิวติ้ง
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: การสร้างต้นแบบระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบประจำที่และไร้สาย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: การพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2544 (2001)
อ้างอิง: การพัฒนาระบบการสอบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรม Cira Core ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับบุคลากร มรพส. 2-3 พค.2565
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: UiPath RPA Starter Online (April 2021)
อ้างอิง: Microsoft Power BI ณ มรพส ศูนย์ IT
อ้างอิง: UiPath Automation Cloud (April 2021)
อ้างอิง: อบรม IMAGE RECOGNITION WITH PYTHON มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 9-10 ตค. 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อบรม Machine Learning with Python ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25-27 กพ. 63
อ้างอิง: อบรม การสอบ Google Certified Educator Level 2 (ออนไลน์) 22 สค. 63
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อบรม Mikrotik พร้อมสอบ MTCNA มรพส. พิษณุโลก 25-27 กพ.62
อ้างอิง: อบรม Mikrotik พร้อมสอบ MTCUME มรพส. พิษณุโลก 28 กพ- 1 มี.ค.62
อ้างอิง: อบรม LibreNMS ในงาน WUNCA ครั้งที่ 39 ม.วลัยลักษณ์ 26-28 มิย. 62
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การเขียนโปรแกรมภาษา R เพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ มรภ.ภูเก็ต (14-16 มี.ค.61)
อ้างอิง: การพัฒนา WEB GIS เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 12-15 มิย.61NUGIS
อ้างอิง: การพัฒนาระบบ WEBGIS ด้วย Leaflet 11-13 กค. 2018 ม.นเรศวร พิษณุโลก
อ้างอิง: อบรมการพัฒนา AR Location Based Application ในงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 20 กค. 61
อ้างอิง: อบรม Kid Bright for Trainer สวทช. (8-9 ส.ค.61)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 GISTDA พค.-กค.2560
อ้างอิง: อบรม NETPIE train to the Trainer สวทช. 28-29 สิงหาคม 2590
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรม Mikrotik พร้อมสอบ MTCTCE มรพส. พิษณุโลก ม.ค.59
อ้างอิง: อบรม Mikrotik พร้อมสอบ MTCUME มรพส. พิษณุโลก ม.ค.59
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนระบบ Internet Of Things (IoT) ศูนย์ IT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส.ค.2558
อ้างอิง: อบรม Mikrotik พร้อมสอบ MTCNA ขอนแก่น เม.ย.58
อ้างอิง: อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอน 3D ด้วย Augmented Reality (AR) ศูนย์ IT มรพส. ม.ค.2558
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมโลกแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification) สำหรับนักศึกษา Multimedia ม.ราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 (ออนไลน์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google Data Studio ให้กับบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 24-25 ก.พ.2565
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google Data Studio ให้กับเครือข่ายสมาชิก UniNet อว. 26 ม.ค. 2565
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมออนไลน์ Online Resume ให้นักศึกษา มรภ.นครสวรรค์ 17 มี.ค. 2565
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมออนไลน์ Appsheet และ Google Data Studio ให้กับคณะครู สพป.นครศรีธรรมราช เขต.4 (18-19 มี.ค. 2565)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษเรื่อง Bring the Best to your school with Google Data Analytics ในงาน EDTECH Education Day 2022 วันที่ 10 พ.ค. 2565 ออนไลน์
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษเรื่อง การสร้าง PowerPoint ให้โต้ตอบได้ด้วย ClassPoint วันที่ 12 พ.ค. 2565 รูปแบบ ออนไลน์
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษเรื่อง เตรียมการสอนอย่างไรในยุคเปลี่ยนผ่าน วันที่ 30 เมษายน 2565 แบบออนไลน์ Zoom
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษ การใช้ Google Data Studio and Big Query กับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ให้กับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 25-26 เมษายน 2565
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษ Application ตัวช่วยสอนออนไลน์ให้มีสีสัน ไม่น่าเบื่อ ให้กับบุคลากร มรภ.สุราษฏร์ธานี วันที่ 8 เมษายน 2565 รูปแบบออนไลน์
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษเรื่อง สร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจด้วย Digital Transformation วันที่ 22-24 มีนาคม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 Topland พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การพัฒนาและนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนระบบบริหารจัดการสถานศึกษายุคใหม่" แถมด้วยความมั่งคง ปลอดภัยไซเบอร์ ให้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 แบบออนไลน์ 18-19 มีนาคม 2565
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การขับเคลื่อนด้วยเกม Gamification การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Metaverse ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5-6 มีนาคม 2565
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษ Application ตัวช่วยสอนออนไลน์ให้มีสีสัน ไม่น่าเบื่อ ให้กับบุคลากร มรภ.สุราษฏร์ธานี วันที่ 8 เมษายน 2565 รูปแบบออนไลน์
ชื่อโครงการ: บรรยายพิเศษ การใช้ Google Data Studio and Big Query กับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ให้กับอาจารย์และบุคลากร
ชื่อโครงการ: วิทยากร : เทคโนโลยีกับการให้บริการเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล (มทร.สุวรรณภูมิ)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาบุคลากรสานสนับสนุนสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล (มรภ.ราชนครินทร์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การดึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Data Studio เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการศึกษา (มรภ.เชียงใหม่ )
ชื่อโครงการ: วิทยากร : เทคนิคการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (มรภ.ราชนครินทร์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Digital Transformation Wunca 41 (มรภ.สุวรรณภูมิ) หัวหิน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บริหารธุรกิจให้ Smart ด้วย Google AppSheet และ Google Data Studio ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ 17-19 กุมภาพันธ 2564 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 2
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google Data Studio วิเคราะห์และรายงานผลข้อมูลอัจฉริยะ แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 12 มีนาคม 2564
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้าง Mobile Application ด้วย Google App sheet และการจัดการข้อมูลแบบ Visualization ด้วย Google Data Studio มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ออนไลน์) 20-21 เม.ย. 2564
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google Data Studio สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 8 กค. 2564
ชื่อโครงการ: วิทยากร : ระบบผู้เชี่ยวชาญ Expert System มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1-2 กรกฏาคม 2564 (ออนไลน์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google Data Studio และ AppSheet สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 31 กค-1 สค. 2564 (ออนไลน์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : AppSheet สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 21 กค. 2564 (ออนไลน์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google Data Studio และ AppSheet สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 22-23 กค 2564 (ออนไลน์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google Data Studio และ AppSheet กับการพัฒนาระบบงานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 4-6 สค. 2564 (ออนไลน์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google Data Studio และ AppSheet สำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 7-8 สค. 2564 (ออนไลน์)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้าง Facebook chatbot ด้วย Integromat และ Chatfuel ณ WUNCA40 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี (15-17 มค. 63)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษ "เรียนรู้ระบบโทรศัพท์ VoIP และ IPPBX จากกรณีศึกษา สู่มืออาชีพ" ให้กับนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTNB 22 กพ. 63
ชื่อโครงการ: วิทยากร : ระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอัตโนมัติ ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 11-12 มีนาคม 2563
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้าง Facebook Chatbot ด้วย chatfuel และ Integromat 13-14 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ออนไลน์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้าง Line Chatbot สร้างง่ายไม่ต้องเขียน Code สำหรับงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-19 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ออนไลน์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายออนไลน์ เรื่อง "Google Data Studio พื้นฐานที่ควรรู้ก่อนการสร้างรายงานแบบ Data Visualization" วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ผ่านทาง https://youtu.be/FEfvcSKsRJI
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายออนไลน์ "Google Data Studio สร้าง Data Visualization" 21 พค. 2563 ผ่านทาง https://www.facebook.com/watch/live/?v=260244498719498
ชื่อโครงการ: วิทยากร: บรรยายพิเศษ "การเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับครูโรงเรียนเซนต์นิโกลาส" 9 เมษายน 2563
ชื่อโครงการ: วิทยากร: พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในศตวรรษที่ 21 18-19 มิย. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายราชภัฏ Dataset ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ 29-31 กรกฏาคม 63
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมการสร้างรายงานด้วย Google Data Studio ให้คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 16-18 กค. 63
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยาย "การสร้างระบบสารนเทศ แบบ Data Visualization ด้วย Google Data Studio " 12-13 พย. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายออนไลน์ "Big Data & Data Analytics แหล่งขุมทรัพย์ของธุรกิจในยุคปัจจุบัน " 1 พย. 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายราชภัฏ Dataset ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ 25-27 พฤศจิกายน 63
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายเรื่อง "การสร้าง Mobile Application และการจัดการข้อมูล Big Data แบบ Visualization ด้วย Google Data Studio" วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายเรื่อง "การใช้เทคโนโลยี Onvif ในการให้บริการนักศึกษาสำหรับ Smart University" ในงาน WUNCA#38 ม.ราชภัฏภูเก็ต 23-25 มค. 62
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมการพัฒนาApplication ด้วย Line chatbot มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 31 กค - 2สค 2562
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Coding Plug and Unplug และการใช้เทคโนโลยี Smart School เพื่อการเรียนการสอน ณ ร.ร.มารดาวนารักษ์ 31 ตค.-1 พย. 62
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้าง Facebook chatbot ด้วย Chatfuel และ Integromat 14-15 ธค.62
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากร: เครือข่าย LoRa กับการประยุกต์ใช้งานใน Smart University งาน WUNCA ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17-19 มค. 61
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายเรื่อง "เทคโนโลยีการให้บริการ ในยุค Thailand 4.0" ม.ราชภัฏลำปาง 30-31 มค. 61
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายเรื่อง "การเขียนโปรแกรมบนมือถือ Android Programming" ณ SEDA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 2-4 กพ. 61
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยาย OPN Sense Firewallในการประยุกต์ในมหาวิทยาลัย ในงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 19 กค. 61
ชื่อโครงการ: วิทยากร : ธุรกิจออนไลน์ e-commerce สำหรับผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิง พิษณุโลก 28 มิ.ย. 61
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การบรรยายระบบเครือข่ายสารสนเทศ NOC Update ในงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 19 กค. 61
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : ระบบป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (THAHINC) งาน WUNCA ครั้งที่ 34 ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 18-19 มค. 2560
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การวัด และเครื่องมือสำหรับงานวิจัย (แม่ไก่) รุ่นที่ 5 วช. มหาวิทาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 14 มิ.ย. 2560
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โปรแกรมออกแบบ และการใช้งาน 3D Printer ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (13-14 กค.60)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มี.ค. 2559)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 14 สสวท. กรุงเทพฯ 23-24 เม.ย.59
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย Voice over IP สำหรับสถาบันการศึกษา งาน WUNCA ครั้งที่ 33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ก.ค. 2559
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้าง Android Application ด้วย App Inventor สำหรับโรงเรียนสังกัด ทสรช. (สวทช.) 24 มิ.ย. 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้างระบบ Call Center สำหรับองค์กร อย่างมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ค. 58
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้างระบบโทรศัพท์ IP-PBX บน Elastix ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มี.ค. 58
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 11 สสวท. กรุงเทพฯ ม.ค.58
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Knowledge Management IP-PBX , Video on Demand , IPTV and Streaming Media Server ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 24-26 มิ.ย. 2558
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Elastix ระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะ สำหรับสถาบันการศึกษา งาน WUNCA ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 22-24 ก.ค. 2558
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมเชิงปฏิบัติการ Embedded Intel Galileo Gen.2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 20-21 ส.ค. 2558
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้างระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix และ Google Hangout ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย ก.ย. 2558
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การใช้เครื่องมือการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก ก.ย. 2558
ชื่อโครงการ: ผู้เชี่ยวชาญอ่านผลงานวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 10 สสวท. กรุงเทพฯ มิ.ย.57
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 9 สสวท. กรุงเทพฯ เม.ย.57
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้างระบบโทรศัพท์ IP-PBX บน Elastix ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต.ค. 57
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 8 สสวท. กรุงเทพฯ ก.ย. 56
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 7 สสวท. กรุงเทพฯ มิ.ย.56
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: วิทยากร: หลักสูตร Line Chatbot สร้างง่ายไม่ต้องเขียน Code รุ่นที่ 1 1-2 กพ.63 ณ The Connecion , Bangkok
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้าง Facebook chatbot ด้วย Integromat และ Chatfuel ณ The Connecion , Bangkok (14-15 พย.62)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (กค. 2560)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้าง Darwin Streaming Server เพื่อสร้าง Video on Demancd (VOD) รุ่น 1 ม.ราชภัฏจันทรเกษม มี.ค.58
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การพัฒนาชุมชนบ้านกร่างด้วยกลุ่มเยาวชน ToT Young Clud (TYC) ณ ชุมชมบ้านกร่าง พิษณุโลก ปี 3 (2558)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้างระบบ IPTV and Streaming Media Server รุ่น 1 สสวท. กรุงเทพฯ พ.ย.56
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้างระบบ IPTV and Streaming Media Server รุ่น 2 สสวท. กรุงเทพฯ ธ.ค.56
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากย์หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ออนไลน์) 19 เม.ย. 2564
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจคุณภาพตำรา เรื่อง "การทำเหมืองข้อมูล" มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เดือน เมษายน 2564 จำนวน 1 เล่ม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ม.ค. 2563)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 5
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ก.ค. 2561)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ม.ค. 2561)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ วารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มี.ค.61)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ก.ค. 2560)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ วารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาเอก "แบบจำลองสภาพแวดล้อมการเรียนเสมือนจริงสาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือของประเทศไทย" โดยนายสมุทร สีอุ่น ม.นเรศวร
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงงานวิจัย "การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพของอากาศขนาดเล็กแบบไร้สาย" สวทช.ภาคเหนือ
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงงานวิจัย "การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองของจังหวัดน่าน" สวทช.ภาคเหนือ
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อหนังสือ: ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ด้วย Asterisk (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อหนังสือ:
ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ด้วย Asterisk (พิมพ์ครั้งที่ 1)
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
ชื่อหนังสือ: การบริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD (พิมพ์ครั้งที่ 4)
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
ชื่อหนังสือ: การบริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD (พิมพ์ครั้งที่ 3)
ชื่อหนังสือ: ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อหนังสือ:
ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน (พิมพ์ครั้งที่ 1)
ชื่อหนังสือ: การบริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
ชื่อหนังสือ:
การบริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD (พิมพ์ครั้งที่ 1)
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2561 (10 ก.พ.62)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2561 (2 เม.ย.61)
ชื่อรางวัล: Best Paper Award นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น งาน NCTIM 2018
ชื่อรางวัล: รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560 (2 ส.ค.61)
ชื่อรางวัล: ได้รับรางวัลนักประดิษฐ์ 4.0 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน IOT ระดับประเทศในงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2018 (20 กย.61)
ชื่อรางวัล: รางวังโล่เกรียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขั้น Smart City Hackathon ณ SEDA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 10 ธค. 2018
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: ได้รับรางวัลนักประดิษฐ์ 4.0 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน IOT ระดับประเทศในงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2017
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: ประกาศนียบัตรรางวัลผลงานระดับดีเยี่ยม ชิ้นงาน 3D print เรื่อง "ส่วนประกอบกล้องจุลทรรศน์ Magic Eye" สวทช. (มิ.ย.59)
ชื่อรางวัล: โล่เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (11 ส.ค. 59)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: ประกาศนียบัตรรางวัลผลงานระดับดีเยี่ยม "ระบบการป้องกันการโจรกรรมรถด้วยเทคโนโลยี RFID" สวทช.
ชื่อรางวัล: ประกาศนียบัตรรางวัลผลงานระดับดีมาก "รถบังคับไร้สาย WiFi เพื่องานสำรวจ" สวทช.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อรางวัล: โล่เชิดชูเกียรติ "อาจารย์ในฐานะผู้มีผลงานบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ปี 2552" จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy Level 1 Certification
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy Level 2 Certification
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath RPA Starter เม.ย.2564
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Computer Ai Vision (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath PDF Automation (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Word Automation with StudioX (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Image and Text Automation (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Email Automation with StudioX (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Assistant (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Decisions, Iterations and Scenarios in StudioX (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath File and Folder Automation with StudioX
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath PowerPoint Automation with StudioX (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath AI Computer Vision 20.10 Updates
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Enhanced Selectors (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Studio Governance (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Running StudioX Automations (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath RPA Testing
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath RPA Testing (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath WebDriver (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath License Management in Orchestrator (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Automation Cloud (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Trainer (Nov 17,2021)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator Level 2 (GCE2)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Data Studio (GDS certificate) March 29 2020
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Mikrotik Certfied Network Associate (MTCNA)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YSCT – Yeastar Certified Technician (IP-PBX Expert)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YSCSS – Yeastar Certified Security Specialist
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YSCRS – Yeastar Certified Routing Specialist
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YSCIS – Yeastar Certified Integration Specialist
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YSCE – Yeastar Certified Expert
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YCCA - Yeastar Certified Cloud Associate (IP-PBX Expert)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator Level 1 (GCE1)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ใบประกาศนียบัตรวิทยากรแม่ไก่ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ 60-61 (วช.)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Analytics Certificate for Beginner (29102018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Advanced Google Analytics Certificate (30102018)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: NetPie Official Trainer
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Mikrotik Certfied Network Associate (MTCNA)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ELASTIX CERTIFIED ADVISOR (ECA)
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Red Hat Certified Technican (RHCT)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อลิขสิทธิ์: โปรแกรมตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อไม่พบสัญญาณ อินเทอร์เน็ตสำหรับสมาร์ทปลั๊ก
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อลิขสิทธิ์: ระบบควบคุมโทรศัพท์แบบ IP-PBX บนคลาวด์คอมพิวติ้ง
ชื่อลิขสิทธิ์: โปรแกรมคอมพิวเตอร์การเลือกเส้นทางแบบใช้เทคนิคยูเอสเอสดี
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการเรียนรู้เรื่อง การสร้าง iTune Server บนระบบปฏิบัติการ FreeBSD
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อลิขสิทธิ์: หนังสือออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ด้วย Asterisk
ชื่อลิขสิทธิ์: หนังสือระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน
ชื่อลิขสิทธิ์: หนังสือการบริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD
ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการเรียนรู้เรื่อง ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการปรับแต่งระบบเบื้องต้น
 
สิ่งประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: ส่วนประกอบกล้องจุลทรรศน์ (Micro Scope) Magic Eye เพื่อขยายภาพผ่านพอร์ต HDMI
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.