ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช  
  Asst. Prof. Dr. Kittipong Suwannaraj
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000 ต่อ 9414
อีเมล์: kitti@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557
2 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2544
3 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2540
 
ความเชี่ยวชาญ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบปฏิบัติการ FreeBSD, Linux, Unix, Internet of Things (IoT), ระบบโทรศัพท์ IP-PBX, Elastix, Asterisk, VoIP, ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ Network Security, Image Processing, Data Mining, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Internetworking, Google Suite for Education, Prompt Engineering , ChatGPT
 
ความสนใจ
ทรัพย์สินทางปัญญา งานสิทธิบัตร งานลิขสิทธิ์, ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว Embeded System, Internet of Things, ระบบความจริงเสมือน AR, การพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS และ Android Mobile Application, Image Processing , ปัญญาประดิษฐ์ Ai, Prompt Engineering , ChatGPT
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Kittipong Suwannaraj and Sirapat Boonkrong, 2014. Efficiency Improvement of Outbound Call Route Selection on IP-PBX Using KNN with USSD. Research Journal of Applied Sciences, 9: 556-564.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Kittipong Suwannaraj and Sirapat Boonkrong, "Outbound Call Router Selection on IP-PBX Using Unstructured Supplementary Service Data." The 9th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT)
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: กฤษฎา คงสวัสดิ์ , ธรรมรัตน์ แก้ววิจิต , กิตติพงษ์ สุวรรณราช ,"การพัฒนาเว็บไซต์ระบบจองคิวร้านตัดผมออนไลน์" การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PCRUSCI CONFERENCE2023 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 ณ Zoom meeting วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ธนากร ภิรัญคำ พิมพ์ลภัส มีภู่ ศุภนิดา พลมาศ และ กิตติพงษ์ สุวรรณราช "อุปกรณ์วัดค่าฝุ่น PM 2.5 แบบเคลื่อนที่"การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 The 13th Hatyai National and International Conference ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Online Conference) วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565
อ้างอิง: ธรณ์เทพ มั่นคง , ทัศนัย สุขประเสริฐ และ กิตติพงษ์ สุวรรณราช "ระบบวัดอุณหภูมิความชื้นในโดมอบกล้วยตากผ่านโปรโตคอล RS485" การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 (8th USTC) ประจำปี 2565 ณ Zoom meeting วัน พุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: รุ่งเพชร บุตรศรีภูมิ เเละกิตติพงษ์ สุวรรณราช "ระบบ กริ่งไร้สายแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify" การประชุมวิชาการระดับชาติ“การจัดการในยุคเทคโนโลยี นำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (ได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่น)
อ้างอิง: ชัยยุตม์ แซ่ลิ้ม,วิชรพล ฮิเท้ง,วงศกร ไชยคชบาล และกิตติพงษ์ สุวรรณราช,"การพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านLINE BOT" การประชุมวิชาการระดับชาติ"การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง"ครั้งที่ 3 วันที่28 พฤษภาคม 2564
อ้างอิง: ไชยวัฒน์ เริงกะชีวิต ปลิดา ศรีวิชา เเละกิตติพงษ์ สุวรรณราช ระบบรดน้ำต้นเมล่อนในโรงเรือนอัตโนมัติ การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการในยุคเทคโนโลยีและนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กฤติธี คำตา เเละกิตติพงษ์ สุวรรณราช,"ระบบการคัดแยกเอกสารด้วยรหัสแท่งบาร์โค้ด"การประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC 2020) วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563.
อ้างอิง: จิรวัฒน์ เอี่ยมพันธ์ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช,(2020). “ระบบจองห้องพักโดยใช้เทคนิคการสนทนาผ่านไลน์บอท” การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยนเรศวร, September 4 2020. (ได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่น)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สุธี เรืองเเจ่ม เเละกิตติพงษ์ สุวรรณราช,"ระบบรักษาความปลอดภัยประตูอัจฉริยะโดยใช้เทคนิคการจดจำใบหน้า" การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์ประสานมิตร วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุวิชาดา พิมภา และกิตติพงษ์ สุวรณราช, “ระบบบันทึกการเข้า-ออก โรงเรียน รายงานผ่าน LINE BOT” การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, March 5-6 2018 (ได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่น)
อ้างอิง: รณกร แจ่มจำรัส และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, “การพัฒนาระบบขอเอกสารอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคการทำงาน CUPS บน Raspberry Pi” การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, March 5-6 2018
อ้างอิง: ณัฐวุฒิ ดีแล้วและกิตติพงษ์ สุวรรณราช, “ระบบ LINE POLICE” การประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, March 5-6 2018
อ้างอิง: อภิวัฒน์ อินตาพวง และ กิตติพงษ์ สุวรรณราช,“ระบบศูนย์แจ้งคนหายผ่าน LINE Application” การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, March 5-6 2018
อ้างอิง: สิทธิชัย ป้อมสาหร่าย และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, “ระบบค้นหางานผ่านLine Bot” การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, March 5-6 2018
อ้างอิง: ธนชาติ และกิตติพงษ์, "ปุ่มอเนกประสงค์บนระบบอินเทอร์เน็ตออกติ้งค์" การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน 18-20 กค 2561.
อ้างอิง: อโณทัย นกเผือก และกิตติพงษ์ สุวรรณราช. "ระบบการแจ้งเตือนระดับน้ำในแท็งก์ผ่านไลน์", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่18 และลำปางวิจัยครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,20 ก.ค 2561
อ้างอิง: นันทวัฒน์ กิฬานันท์ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช. "เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line Application",การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่ 4 ,มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 20 ก.ค 2561
อ้างอิง: ธนชาติ สืบราศรี และกิตติพงษ์ สุวรรณราช. "ปุ่มอเนกประสงค์บนระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงส์",งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรันโกสินทร์ ,20 ก.ค 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อติวิชญ์ ศรีโสภา และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบอ่านหนังสืออัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์" การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ACTIS & NCOBA ครั้งที่ 12, July 19-21 2017
อ้างอิง: ภูริพันธ์ บุญยง และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "แอฟพลิเคชั่นตรวจสอบการทำงานของพนักงารักษาความปลอดภัยด้วยเทคนิคการสแกนคิวอาร์โค้ด" การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ACTIS & NCOBA ครั้งที่ 12, July 19-21 2017
อ้างอิง: นฤนาท สุขขวัญ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบกริ่งอัจฉริยะ" การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ACTIS & NCOBA ครั้งที่ 12, July 19-21 2017
อ้างอิง: มูฮัมหมัด อิ่มเอิบ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช. "การปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้มีอันดับที่ดีขึ้นในเว็บไซต์ Webometrics,info" การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 พฤษภาคม 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วุฒิศักดิ์ ทองเสริม และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มผ่านอุปกรณ์ควบคุมราสเบอร์รี่พาย" งานประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 2016.
อ้างอิง: ปนัดดา กรองทอง และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนาระบบป้ายโฆษณาอาหารแบบดิจิตอล บนราสเบอรี่พาย." The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016
อ้างอิง: ไก่ พานไทย และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบบริการจดหมายแห่งอนาคต." The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016.
อ้างอิง: สาธิต แสงชัย และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจวัดค่า BMI โดยทั่วไป และแบบผ่านอุปกรณ์บนบอร์ด Raspberry Pi." The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016
อ้างอิง: รัตติกานต์ ชูสุวรรณ์ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบบริหารเวลาการเข้าออกโรงเรียนด้วยเทคนิคอาร์เอฟไอดีและเว็บแคม บนราสเบอร์รี่พาย." The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016
อ้างอิง: ปราญชลี ฤกษ์ถนอม และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ที่จอดรถคนพิการโดยใช้การปลดล็อคจากศูนย์ข้อมูลกลาง." The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016
อ้างอิง: วิจิตรา ลีเลิศพัฒนา และกิตติพงษ์ สุวรรณราช,"การจัดการลานจอดรถบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยระบบอาร์เอฟไอดี "The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016
อ้างอิง: ศรีสุดา มณีขวัญและกิตติพงษ์ สุวรรณราช,"ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านด้วย เซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวและภาพถ่าย"The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016
อ้างอิง: อภิชัย จันทร์วิสิทธิ์ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบการเเจ้งเตือนเด็กติดในรถตามลำพัง." The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016.
อ้างอิง: วัชระ พิลา และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเสียง" The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016.
อ้างอิง: กมลทิพย์ แซ่ตั้ง และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดสำหรับ โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)." The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: กิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การเปรียบเทียบคุณภาพเสียงการทำงานของโปรโตคอลซิปบนเครื่องแม่ข่าย และเครื่องแม่ข่ายเสมือนจริง." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: วิยะดา ด้วงพิลา และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบนำเที่ยวศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: บดินทร์ ด้วงสงกา และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนาโปรแกรมจำแนกชนิดรถด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: วิภาณี ช้างเจริญและกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถ ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพบนราสเบอร์รี่พาย." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: รัฐวิภาค อู่ทองและกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบบริหารจัดการสมาชิกศูนย์ออกกำลังกายและสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: อนัญญา หลวงจันทร์ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: พงศ์สุวัฒน์ เกียรติพีรภัทร และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนาระบบตรวจนับรถยนต์ในพื้นที่จอดรถด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพบนราสเบอรี่พาย." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: เผ่าพันธ์ พรายแสง และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาด้วยลายนิ้วมือโดยใช้ราสเบอรี่พาย." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: ศรราม ปิ่นพันธ์ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนาโปรแกรมรู้จำเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ บนราสเบอรี่พาย." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: ปรมัตถ์ ดีสวนโคก และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนาระบบตรวจข้อสอบโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: ภาศุ โสประดิษฐ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนารถบังคับแบบไร้สายเพื่อตรวจจับวัตถุต้องสงสัยผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
อ้างอิง: สรศักดิ์ เม่นเผือก และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพัฒนาระบบคลังสื่อการเรียนรู้ด้วยเสียงสําหรับผู้พิการทางสายตา." The 1st national Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2015.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: กิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพยากรณ์ชื่อเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลแบบเคเนียร์เรสต์เนเบอร์." การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8
อ้างอิง: กิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การพยากรณ์ชื่อเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลแบบโครงสร้างต้นไม้." การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: กิตติพงษ์ สุวรรณราช, "การวิเคราะห์โมเดลปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเฟสบุ๊ค โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016
อ้างอิง: The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development. SiamTech Col. Nov 2016.
อ้างอิง: อติวิชญ์ ศรีโสภา และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบอ่านหนังสืออัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์" การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ACTIS & NCOBA ครั้งที่ 12, July 19-21 2017
อ้างอิง: ภูริพันธ์ บุญยง และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "แอฟพลิเคชั่นตรวจสอบการทำงานของพนักงารักษาความปลอดภัยด้วยเทคนิคการสแกนคิวอาร์โค้ด" การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ACTIS & NCOBA ครั้งที่ 12, July 19-21 2017
อ้างอิง: นฤนาท สุขขวัญ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช, "ระบบกริ่งอัจฉริยะ" การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ACTIS & NCOBA ครั้งที่ 12, July 19-21 2017
อ้างอิง: มูฮัมหมัด อิ่มเอิบ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช. "การปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้มีอันดับที่ดีขึ้นในเว็บไซต์ Webometrics,info" การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 พฤษภาคม 2560
อ้างอิง: ได้รับรางวัล Best Paper Award (ลำดับที่ 2)
อ้างอิง: อันดับที่ 38
อ้างอิง: อันดับที่ 28
อ้างอิง: อันดับที่ 37
อ้างอิง: อันดับที่ 24
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: การพัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีพีบีเอ็กซ์บนคลาวด์คอมพิวติ้ง
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: การสร้างต้นแบบระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบประจำที่และไร้สาย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: การพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2544 (2001)
อ้างอิง: การพัฒนาระบบการสอบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรม Python programming กับการ AI ณ สาขา IT มรพส. แบบ Online
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรม Cira Core ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับบุคลากร มรพส. 2-3 พค.2565
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: UiPath RPA Starter Online (April 2021)
อ้างอิง: Microsoft Power BI ณ มรพส ศูนย์ IT
อ้างอิง: UiPath Automation Cloud (April 2021)
อ้างอิง: อบรม IMAGE RECOGNITION WITH PYTHON มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 9-10 ตค. 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อบรม Machine Learning with Python ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25-27 กพ. 63
อ้างอิง: อบรม การสอบ Google Certified Educator Level 2 (ออนไลน์) 22 สค. 63
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อบรม Mikrotik พร้อมสอบ MTCNA มรพส. พิษณุโลก 25-27 กพ.62
อ้างอิง: อบรม Mikrotik พร้อมสอบ MTCUME มรพส. พิษณุโลก 28 กพ- 1 มี.ค.62
อ้างอิง: อบรม LibreNMS ในงาน WUNCA ครั้งที่ 39 ม.วลัยลักษณ์ 26-28 มิย. 62
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การเขียนโปรแกรมภาษา R เพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ มรภ.ภูเก็ต (14-16 มี.ค.61)
อ้างอิง: การพัฒนา WEB GIS เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 12-15 มิย.61NUGIS
อ้างอิง: การพัฒนาระบบ WEBGIS ด้วย Leaflet 11-13 กค. 2018 ม.นเรศวร พิษณุโลก
อ้างอิง: อบรมการพัฒนา AR Location Based Application ในงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 20 กค. 61
อ้างอิง: อบรม Kid Bright for Trainer สวทช. (8-9 ส.ค.61)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 GISTDA พค.-กค.2560
อ้างอิง: อบรม NETPIE train to the Trainer สวทช. 28-29 สิงหาคม 2590
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรม Mikrotik พร้อมสอบ MTCTCE มรพส. พิษณุโลก ม.ค.59
อ้างอิง: อบรม Mikrotik พร้อมสอบ MTCUME มรพส. พิษณุโลก ม.ค.59
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนระบบ Internet Of Things (IoT) ศูนย์ IT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส.ค.2558
อ้างอิง: อบรม Mikrotik พร้อมสอบ MTCNA ขอนแก่น เม.ย.58
อ้างอิง: อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอน 3D ด้วย Augmented Reality (AR) ศูนย์ IT มรพส. ม.ค.2558
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google AppSheet และ Data Studio ให้กับบุคลากร คณะครู กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี 22-24 กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google Data Studio Looker ให้กับบุคลากร นักศึกษา 15-16 กุมภาพันธ์ 2566 ม.กาฬสินธุ์
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างสื่อการเรียนรู้ยุคใหม่แบบ Metaverse ด้วย MineCraft แบบออนไลน์ ให้คณะครูพิษณุโลก ตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย RMUTT และ ARIT 4 กพ. 2566
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างสื่อการเรียนรู้ยุคใหม่แบบ Metaverse ด้วย MineCraft แบบ On-site ให้คณะครูพิษณุโลก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย RMUTT และ ARIT 18 มีนาคม 2566
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างสื่อการเรียนรู้ยุคใหม่แบบ Metaverse ด้วย MineCraft แบบ On-site ให้คณะครูพิษณุโลก โรงเรียนจ่าการบุญ ตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย RMUTT และ ARIT 12 มีนาคม 2566
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างสื่อการเรียนรู้ยุคใหม่แบบ Metaverse ด้วย MineCraft แบบ On-site ให้คณะครูพิษณุโลก โรงเรียนนครไทย ตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย RMUTT และ ARIT 19 มีนาคม 2566
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างสื่อการเรียนรู้ยุคใหม่แบบ Metaverse ด้วย MineCraft แบบ On-site ให้คณะครูพิษณุโลก โรงเรียนจ่านกร้อง ตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย RMUTT และ ARIT 23 มีนาคม 2566
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างสื่อการเรียนรู้ยุคใหม่แบบ Metaverse ด้วย MineCraft แบบ On-site ให้คณะครูพิษณุโลก โรงเรียนพุทธชินราช ตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย RMUTT และ ARIT 29 มีนาคม 2566
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมการสร้าง Line Bot สำหรับธุรกิจภายในจังหวัด นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชีรบูรณ์ 16-17 มีนาคม 2566
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google AppSheet และ Data Studio ให้กับผู้ประกอบการจังหวัดตาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 วันที่ 8-10 มีนาคม 2566
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายระบบ Life Long Learning ให้กับคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. 19 เมษายน 2566
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายระบบ CyberSecurity ให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรพส. 25 เมษายน 2566
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google AppSheet ให้กับผู้สนใจทั่วไป แบบออนไลน์ บริการวิชาการร่วมกับภาคเอกชน EdTech วันที่ 5 พฤษภาคม 2566
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมโลกแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification) สำหรับนักศึกษา Multimedia ม.ราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 (ออนไลน์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google Data Studio ให้กับบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 24-25 ก.พ.2565
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google Data Studio ให้กับเครือข่ายสมาชิก UniNet อว. 26 ม.ค. 2565
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมออนไลน์ Online Resume ให้นักศึกษา มรภ.นครสวรรค์ 17 มี.ค. 2565
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมออนไลน์ Appsheet และ Google Data Studio ให้กับคณะครู สพป.นครศรีธรรมราช เขต.4 (18-19 มี.ค. 2565)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษเรื่อง Bring the Best to your school with Google Data Analytics ในงาน EDTECH Education Day 2022 วันที่ 10 พ.ค. 2565 ออนไลน์
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษเรื่อง การสร้าง PowerPoint ให้โต้ตอบได้ด้วย ClassPoint วันที่ 12 พ.ค. 2565 รูปแบบ ออนไลน์
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษเรื่อง เตรียมการสอนอย่างไรในยุคเปลี่ยนผ่าน วันที่ 30 เมษายน 2565 แบบออนไลน์ Zoom
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษ การใช้ Google Data Studio and Big Query กับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ให้กับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 25-26 เมษายน 2565
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษ Application ตัวช่วยสอนออนไลน์ให้มีสีสัน ไม่น่าเบื่อ ให้กับบุคลากร มรภ.สุราษฏร์ธานี วันที่ 8 เมษายน 2565 รูปแบบออนไลน์
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษเรื่อง สร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจด้วย Digital Transformation วันที่ 22-24 มีนาคม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 Topland พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การพัฒนาและนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนระบบบริหารจัดการสถานศึกษายุคใหม่" แถมด้วยความมั่งคง ปลอดภัยไซเบอร์ ให้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 แบบออนไลน์ 18-19 มีนาคม 2565
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การขับเคลื่อนด้วยเกม Gamification การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Metaverse ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5-6 มีนาคม 2565
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษ Application ตัวช่วยสอนออนไลน์ให้มีสีสัน ไม่น่าเบื่อ ให้กับบุคลากร มรภ.สุราษฏร์ธานี วันที่ 8 เมษายน 2565 รูปแบบออนไลน์
ชื่อโครงการ: บรรยายพิเศษ การใช้ Google Data Studio and Big Query กับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ให้กับอาจารย์และบุคลากร
ชื่อโครงการ: วิทยากร : เทคโนโลยีกับการให้บริการเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล (มทร.สุวรรณภูมิ)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาบุคลากรสานสนับสนุนสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล (มรภ.ราชนครินทร์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การดึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Data Studio เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการศึกษา (มรภ.เชียงใหม่ )
ชื่อโครงการ: วิทยากร : เทคนิคการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (มรภ.ราชนครินทร์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Digital Transformation Wunca 41 (มรภ.สุวรรณภูมิ) หัวหิน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บริหารธุรกิจให้ Smart ด้วย Google AppSheet และ Google Data Studio ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ 17-19 กุมภาพันธ 2564 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 2
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google Data Studio วิเคราะห์และรายงานผลข้อมูลอัจฉริยะ แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 12 มีนาคม 2564
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้าง Mobile Application ด้วย Google App sheet และการจัดการข้อมูลแบบ Visualization ด้วย Google Data Studio มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ออนไลน์) 20-21 เม.ย. 2564
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google Data Studio สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 8 กค. 2564
ชื่อโครงการ: วิทยากร : ระบบผู้เชี่ยวชาญ Expert System มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1-2 กรกฏาคม 2564 (ออนไลน์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google Data Studio และ AppSheet สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 31 กค-1 สค. 2564 (ออนไลน์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : AppSheet สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 21 กค. 2564 (ออนไลน์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google Data Studio และ AppSheet สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 22-23 กค 2564 (ออนไลน์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google Data Studio และ AppSheet กับการพัฒนาระบบงานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 4-6 สค. 2564 (ออนไลน์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google Data Studio และ AppSheet สำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 7-8 สค. 2564 (ออนไลน์)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้าง Facebook chatbot ด้วย Integromat และ Chatfuel ณ WUNCA40 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี (15-17 มค. 63)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายพิเศษ "เรียนรู้ระบบโทรศัพท์ VoIP และ IPPBX จากกรณีศึกษา สู่มืออาชีพ" ให้กับนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTNB 22 กพ. 63
ชื่อโครงการ: วิทยากร : ระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอัตโนมัติ ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 11-12 มีนาคม 2563
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้าง Facebook Chatbot ด้วย chatfuel และ Integromat 13-14 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ออนไลน์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้าง Line Chatbot สร้างง่ายไม่ต้องเขียน Code สำหรับงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-19 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ออนไลน์)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายออนไลน์ เรื่อง "Google Data Studio พื้นฐานที่ควรรู้ก่อนการสร้างรายงานแบบ Data Visualization" วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ผ่านทาง https://youtu.be/FEfvcSKsRJI
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายออนไลน์ "Google Data Studio สร้าง Data Visualization" 21 พค. 2563 ผ่านทาง https://www.facebook.com/watch/live/?v=260244498719498
ชื่อโครงการ: วิทยากร: บรรยายพิเศษ "การเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับครูโรงเรียนเซนต์นิโกลาส" 9 เมษายน 2563
ชื่อโครงการ: วิทยากร: พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในศตวรรษที่ 21 18-19 มิย. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายราชภัฏ Dataset ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ 29-31 กรกฏาคม 63
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมการสร้างรายงานด้วย Google Data Studio ให้คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 16-18 กค. 63
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยาย "การสร้างระบบสารนเทศ แบบ Data Visualization ด้วย Google Data Studio " 12-13 พย. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายออนไลน์ "Big Data & Data Analytics แหล่งขุมทรัพย์ของธุรกิจในยุคปัจจุบัน " 1 พย. 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายราชภัฏ Dataset ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ 25-27 พฤศจิกายน 63
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายเรื่อง "การสร้าง Mobile Application และการจัดการข้อมูล Big Data แบบ Visualization ด้วย Google Data Studio" วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายเรื่อง "การใช้เทคโนโลยี Onvif ในการให้บริการนักศึกษาสำหรับ Smart University" ในงาน WUNCA#38 ม.ราชภัฏภูเก็ต 23-25 มค. 62
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมการพัฒนาApplication ด้วย Line chatbot มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 31 กค - 2สค 2562
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Coding Plug and Unplug และการใช้เทคโนโลยี Smart School เพื่อการเรียนการสอน ณ ร.ร.มารดาวนารักษ์ 31 ตค.-1 พย. 62
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้าง Facebook chatbot ด้วย Chatfuel และ Integromat 14-15 ธค.62
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากร: เครือข่าย LoRa กับการประยุกต์ใช้งานใน Smart University งาน WUNCA ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17-19 มค. 61
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายเรื่อง "เทคโนโลยีการให้บริการ ในยุค Thailand 4.0" ม.ราชภัฏลำปาง 30-31 มค. 61
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยายเรื่อง "การเขียนโปรแกรมบนมือถือ Android Programming" ณ SEDA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 2-4 กพ. 61
ชื่อโครงการ: วิทยากร : บรรยาย OPN Sense Firewallในการประยุกต์ในมหาวิทยาลัย ในงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 19 กค. 61
ชื่อโครงการ: วิทยากร : ธุรกิจออนไลน์ e-commerce สำหรับผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิง พิษณุโลก 28 มิ.ย. 61
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การบรรยายระบบเครือข่ายสารสนเทศ NOC Update ในงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 19 กค. 61
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : ระบบป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (THAHINC) งาน WUNCA ครั้งที่ 34 ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 18-19 มค. 2560
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การวัด และเครื่องมือสำหรับงานวิจัย (แม่ไก่) รุ่นที่ 5 วช. มหาวิทาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 14 มิ.ย. 2560
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โปรแกรมออกแบบ และการใช้งาน 3D Printer ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (13-14 กค.60)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มี.ค. 2559)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 14 สสวท. กรุงเทพฯ 23-24 เม.ย.59
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย Voice over IP สำหรับสถาบันการศึกษา งาน WUNCA ครั้งที่ 33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ก.ค. 2559
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้าง Android Application ด้วย App Inventor สำหรับโรงเรียนสังกัด ทสรช. (สวทช.) 24 มิ.ย. 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้างระบบ Call Center สำหรับองค์กร อย่างมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ค. 58
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้างระบบโทรศัพท์ IP-PBX บน Elastix ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มี.ค. 58
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 11 สสวท. กรุงเทพฯ ม.ค.58
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Knowledge Management IP-PBX , Video on Demand , IPTV and Streaming Media Server ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 24-26 มิ.ย. 2558
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Elastix ระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะ สำหรับสถาบันการศึกษา งาน WUNCA ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 22-24 ก.ค. 2558
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมเชิงปฏิบัติการ Embedded Intel Galileo Gen.2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 20-21 ส.ค. 2558
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้างระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix และ Google Hangout ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย ก.ย. 2558
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การใช้เครื่องมือการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก ก.ย. 2558
ชื่อโครงการ: ผู้เชี่ยวชาญอ่านผลงานวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 10 สสวท. กรุงเทพฯ มิ.ย.57
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 9 สสวท. กรุงเทพฯ เม.ย.57
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้างระบบโทรศัพท์ IP-PBX บน Elastix ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต.ค. 57
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 8 สสวท. กรุงเทพฯ ก.ย. 56
ชื่อโครงการ: วิทยากร : สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 7 สสวท. กรุงเทพฯ มิ.ย.56
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: วิทยากร: หลักสูตร Line Chatbot สร้างง่ายไม่ต้องเขียน Code รุ่นที่ 1 1-2 กพ.63 ณ The Connecion , Bangkok
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้าง Facebook chatbot ด้วย Integromat และ Chatfuel ณ The Connecion , Bangkok (14-15 พย.62)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (กค. 2560)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้าง Darwin Streaming Server เพื่อสร้าง Video on Demancd (VOD) รุ่น 1 ม.ราชภัฏจันทรเกษม มี.ค.58
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การพัฒนาชุมชนบ้านกร่างด้วยกลุ่มเยาวชน ToT Young Clud (TYC) ณ ชุมชมบ้านกร่าง พิษณุโลก ปี 3 (2558)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้างระบบ IPTV and Streaming Media Server รุ่น 1 สสวท. กรุงเทพฯ พ.ย.56
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้างระบบ IPTV and Streaming Media Server รุ่น 2 สสวท. กรุงเทพฯ ธ.ค.56
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ม.ค. 2566)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ก.พ. 2566)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากย์หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ออนไลน์) 19 เม.ย. 2564
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจคุณภาพตำรา เรื่อง "การทำเหมืองข้อมูล" มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เดือน เมษายน 2564 จำนวน 1 เล่ม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ม.ค. 2563)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 5
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ก.ค. 2561)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ม.ค. 2561)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ วารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มี.ค.61)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ก.ค. 2560)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ วารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาเอก "แบบจำลองสภาพแวดล้อมการเรียนเสมือนจริงสาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือของประเทศไทย" โดยนายสมุทร สีอุ่น ม.นเรศวร
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงงานวิจัย "การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพของอากาศขนาดเล็กแบบไร้สาย" สวทช.ภาคเหนือ
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงงานวิจัย "การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองของจังหวัดน่าน" สวทช.ภาคเหนือ
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อหนังสือ: ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ด้วย Asterisk (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อหนังสือ:
ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ด้วย Asterisk (พิมพ์ครั้งที่ 1)
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
ชื่อหนังสือ: การบริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD (พิมพ์ครั้งที่ 4)
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
ชื่อหนังสือ: การบริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD (พิมพ์ครั้งที่ 3)
ชื่อหนังสือ: ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อหนังสือ:
ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน (พิมพ์ครั้งที่ 1)
ชื่อหนังสือ: การบริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
ชื่อหนังสือ:
การบริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD (พิมพ์ครั้งที่ 1)
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2561 (10 ก.พ.62)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2561 (2 เม.ย.61)
ชื่อรางวัล: Best Paper Award นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น งาน NCTIM 2018
ชื่อรางวัล: รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560 (2 ส.ค.61)
ชื่อรางวัล: ได้รับรางวัลนักประดิษฐ์ 4.0 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน IOT ระดับประเทศในงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2018 (20 กย.61)
ชื่อรางวัล: รางวังโล่เกรียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขั้น Smart City Hackathon ณ SEDA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 10 ธค. 2018
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: ได้รับรางวัลนักประดิษฐ์ 4.0 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน IOT ระดับประเทศในงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2017
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: ประกาศนียบัตรรางวัลผลงานระดับดีเยี่ยม ชิ้นงาน 3D print เรื่อง "ส่วนประกอบกล้องจุลทรรศน์ Magic Eye" สวทช. (มิ.ย.59)
ชื่อรางวัล: โล่เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (11 ส.ค. 59)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: ประกาศนียบัตรรางวัลผลงานระดับดีเยี่ยม "ระบบการป้องกันการโจรกรรมรถด้วยเทคโนโลยี RFID" สวทช.
ชื่อรางวัล: ประกาศนียบัตรรางวัลผลงานระดับดีมาก "รถบังคับไร้สาย WiFi เพื่องานสำรวจ" สวทช.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อรางวัล: โล่เชิดชูเกียรติ "อาจารย์ในฐานะผู้มีผลงานบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ปี 2552" จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy Level 1 Certification
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy Level 2 Certification
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath RPA Starter เม.ย.2564
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Computer Ai Vision (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath PDF Automation (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Word Automation with StudioX (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Image and Text Automation (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Email Automation with StudioX (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Assistant (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Decisions, Iterations and Scenarios in StudioX (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath File and Folder Automation with StudioX
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath PowerPoint Automation with StudioX (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath AI Computer Vision 20.10 Updates
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Enhanced Selectors (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Studio Governance (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Running StudioX Automations (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath RPA Testing
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath RPA Testing (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath WebDriver (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath License Management in Orchestrator (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: UiPath Automation Cloud (April 2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Trainer (Nov 17,2021)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator Level 2 (GCE2)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Data Studio (GDS certificate) March 29 2020
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Mikrotik Certfied Network Associate (MTCNA)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YSCT – Yeastar Certified Technician (IP-PBX Expert)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YSCSS – Yeastar Certified Security Specialist
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YSCRS – Yeastar Certified Routing Specialist
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YSCIS – Yeastar Certified Integration Specialist
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YSCE – Yeastar Certified Expert
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YCCA - Yeastar Certified Cloud Associate (IP-PBX Expert)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator Level 1 (GCE1)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ใบประกาศนียบัตรวิทยากรแม่ไก่ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ 60-61 (วช.)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Analytics Certificate for Beginner (29102018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Advanced Google Analytics Certificate (30102018)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: NetPie Official Trainer
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Mikrotik Certfied Network Associate (MTCNA)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ELASTIX CERTIFIED ADVISOR (ECA)
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Red Hat Certified Technican (RHCT)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อลิขสิทธิ์: โปรแกรมตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อไม่พบสัญญาณ อินเทอร์เน็ตสำหรับสมาร์ทปลั๊ก
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อลิขสิทธิ์: ระบบควบคุมโทรศัพท์แบบ IP-PBX บนคลาวด์คอมพิวติ้ง
ชื่อลิขสิทธิ์: โปรแกรมคอมพิวเตอร์การเลือกเส้นทางแบบใช้เทคนิคยูเอสเอสดี
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการเรียนรู้เรื่อง การสร้าง iTune Server บนระบบปฏิบัติการ FreeBSD
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อลิขสิทธิ์: หนังสือออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ด้วย Asterisk
ชื่อลิขสิทธิ์: หนังสือระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน
ชื่อลิขสิทธิ์: หนังสือการบริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD
ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการเรียนรู้เรื่อง ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการปรับแต่งระบบเบื้องต้น
 
สิ่งประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: ส่วนประกอบกล้องจุลทรรศน์ (Micro Scope) Magic Eye เพื่อขยายภาพผ่านพอร์ต HDMI
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.