ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์รติวัฒน์ ปารีศรี  
 Mr. Ratiwat Paresri
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: ratiwat@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2543
2 วท.บ. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2534
 
ความเชี่ยวชาญ
Database System, Online learning, MIS, ระบเครือข่าย/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบปฏิบัติการ Unix, Linux, เทคโนโลยีสารสนเทศ, LINE Developer , Digital Marketink,Social Bot
 
ความสนใจ
ธุรกิจสารสนเทศ, ฺBIG DATA, e-Commerce/Social Commerce/mobile Commerce, Analytics Tools In Marketing Online, Moble Application, Web Service Tecnologies
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชน จ.พิษณุโลก (e-MarketPlace Handicraft Otop Product in Phitsanulok Province)
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิส์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย เครื่องจักรเรียนรู้โดยใช้ Python สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย Plateform Cira Core
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรม-เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน eDLTV และการนำเครื่องมือบน Cloud Learning มาประยุกต์ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.พิษณุโลก 4 โรงเรียน (รร. ตชด.อาธรอุทิศ บ้านรักไทย ลาดเรือ นุชเทียน)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรม-เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน eDLTV เครือข่ายภายใน(intranet) และการประยุกต์บน Cloud Learning ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.พิษณุโลก 4 โรงเรียน (รร. ตชด.อาธรอุทิศ บ้านรักไทย ลาดเรือ นุชเทียน)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรม-เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน eDLTV แบบPBL(Problem Base Learning) และเครือข่ายภายใน(intranet) ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.พิษณุโลก 4 โรงเรียน (รร. ตชด.อาธรอุทิศ บ้านรักไทย ลาดเรือ นุชเทียน)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรม-เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน eDLTV แบบเครือข่ายภายใน(intranet) ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.พิษณุโลก 4 โรงเรียน (รร. ตชด.อาธรอุทิศ บ้านรักไทย ลาดเรือ นุชเทียน)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรม-เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน eDLTV สมเด็จพระเทพฯ ในพระราชดำริ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.พิษณุโลก 4 โรงเรียน (รร. ตชด.อาธรอุทิศ บ้านรักไทย ลาดเรือ นุชเทียน)
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรม-เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน eDLTV สมเด็จพระเทพฯ ในพระราชดำริ ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรม-เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน eDLTV สมเด็จพระเทพฯ ในพระราชดำริ ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: โครงการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน eDLTV สมเด็จพระเทพฯ ทางไกลผ่านดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: โครงการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน eDLTV สมเด็จพระเทพฯ
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรม เรื่องแนวทางการทำธุรกิจออนไลน์ ที่มีอยู่ในยุคปัจจุบัน เงื่อนไข ข้อจำกัด กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ณ.โรงเรียนเซนนิโคลาส (12-13-14 ก.พ 2563) ให้กับ นัเรียนชั้น ม.1 , ม.2 , ม.3 (e-MarketPlace, e-Auction,e-Wallet,e-logistics,e-Commerce,M-Commerce,Soci
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: อบรมเรื่อง การทำการตลาดออน์ไลน์ และการใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ NICH ของสภาอุตสาหกรรม จ.พิษณุโลก (1 รุ่น)
ชื่อโครงการ: อบรมเรื่อง การทำการตลาดออน์ไลน์ และการใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ ให้กับ NEC (New Nntrepreneur) ของอุตสาหรกรรม จ.ลำปาง (ผู้ประกอบเซรามิคส่งออก) อบรม 1 รุ่น
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: อบรมเรื่อง การทำการตลาดออน์ไลน์ และการใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ ให้กับ NEC(New Entrepreneur) ของอุตสาหรกรรมภาค2 จ.พิษณุโลก (พิษณุโลก/สุโขทัย/พิจตร/ตาก/เพชรบูรณ์) อบรม 6 รุ่นๆละ 1 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: เข็มพระนาม สธ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL-Square)
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.