ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล  
 Miss Kanokrat Pilaphon
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kanokrat.pi@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
2 ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
ญี่ปุ่นศึกษา, ภาษาญี่ปุ่น
 
ความสนใจ
ภาษาญี่ปุ่น, วรรณคดีญี่ปุ่น, ประวัติศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กนกรัตน์ ปิลาผล (2561).การศึกษาความถี่และรูปแบบการเปลี่ยนแปรของรูปย่อในภาษาญี่ปุ่น. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page:-
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง:
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: หน้า36-44
อ้างอิง: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1, 741-749.
อ้างอิง: รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1, 643-649.
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Human Subjects Protection Standard Coure มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย
อ้างอิง: ครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วกรบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน สำหรับคณาจารย์และบุคลากรในระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2566 ณโรงแรม The Regent Cha Am Beach Resort อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
อ้างอิง: อบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทางOBE​ In-house Training 26-27 Jan 2023​
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายในหัวข้อ การสร้างความตะนักและต่อยอดวิจัยสู้นวัตกรรมเซ้งพาณิชย์ วันที่ 3-4มีนาคม 2565 ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์
อ้างอิง: วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. การประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คมส.
อ้างอิง: วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา13.00- 16.30น.การประชุมเตรียมงานโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสำหรับศคตวรรษที่21 :กิจกรรม “English camp” ณ ห้องประชุมชั้น 3 คมส.
อ้างอิง: โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนบุคลากร เรื่อง การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการงบยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยประจำปี 2566 “โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพดนตรีเพื่อเยาวชนและการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อชุมชน ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วกรบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน สำหรับคณาจารย์และบุคลากรในระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2566 ณโรงแรม The Regent Cha Am Beach Resort อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
อ้างอิง: โครงการงบยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยประจำปี 2566 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและที่พัก(homestay) ชุมชนบ้านวังหาด จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา​ 9.00น.-16.30​น.​ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 อาคาร e-library​
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE
อ้างอิง: U2T ณ​ สวนมีเขียว​ จ.สุโขทัย
อ้างอิง: การออกแบบหลักสูตรWIL/CWIE ด้วย Modular System under Sandbox Concept 18-19 สิงหาคม2565
อ้างอิง: อบรมการใช้งานระบบ E-Sign PSRU การลงทะเบียนใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างลายเซ็นสำหรับลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศระยะสั้น
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: การสอนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น โดยสนช.
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อาจารย์ที่ควบคุมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการผลิตสื่อเพื่อสร้างคอนเทน
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อลิขสิทธิ์: คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.