ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล  
 Miss Kanokrat Pilaphon
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kruyainewlook2013@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
2 ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
ญี่ปุ่นศึกษา, ภาษาญี่ปุ่น
 
ความสนใจ
ภาษาญี่ปุ่น, วรรณคดีญี่ปุ่น, ประวัติศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กนกรัตน์ ปิลาผล (2561).การศึกษาความถี่และรูปแบบการเปลี่ยนแปรของรูปย่อในภาษาญี่ปุ่น. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page:-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศระยะสั้น
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: การสอนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น โดยสนช.
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.