ชื่อ-นามสกุล
 นางกิ่งกาญจน์ พรมมาพงษ์  
 Mrs. Kingkarn Prommapong
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267200
อีเมล์: kingkarn@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
ด้านธุรการและสารบรรณ
 
ความสนใจ
Microsoft Office, ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การจัดการข้อมูลผลงานวิชาการด้วย Google Scholar และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณธกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชาคุณภาพชีวิตในการทำงาน รุ่นที่1/2554 : ธันวาคม 2553 - มกราคม 2554
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณธกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชาการประเมินผลการปฏิบัติงาน รุ่นที่1/2554 : ธันวาคม 2553 - มกราคม 2554
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณธกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านเสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา Microsoft Office Word 2007 รุ่นที่1/2554 : ธันวาคม 2553 - มกราคม 2554
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณธกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ วิชาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่1/2554 : ธันวาคม 2553 - มกราคม 2554
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณธกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรการบริหารค่าตอบแทน รุ่นที่1/2553 : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณธกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการบริหาร หลักสูตรด้านการบริหาร วิชาการบริหารความเสี่ยง(Risk Management) รุ่นที่1/2553 : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณธกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการเขียนหนังสือราชการ วิชาเสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่1/2553 : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณธกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการเขียนหนังสือราชการ วิชาที่ 1 หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ รุ่นที่1/2553 : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณธกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการบริหาร หลักสูตรด้านการบริหาร วิชาการจัดทำแผนปฏิบัติงาน รุ่นที่1/2553 : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ 57/2552 ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office XP : Word ในโครงการเสริมศักยภาพข้าราชการด้วยวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2552
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ 103/2552 ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office XP : PowerPoint ในโครงการเสริมศักยภาพข้าราชการด้วยวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2552
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ 104/2552 ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office XP : Excel ในโครงการเสริมศักยภาพข้าราชการด้วยวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2552
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณธกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรสมรรถนะของราชการพลเรือนไทย รุ่นที่3/2552 : มิถุนายน - สิงหาคม 2552
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณธกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รุ่นที่3/2552 : มิถุนายน - สิงหาคม 2552
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/217/2551 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้มอบวุฒิบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน : การสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ให้ไว้ ณ วันที่ 24 เมษายน 2551
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538.1(5)/421 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้มอบวุฒิบัตร โครงการอบรมอาชีพเสริมรายได้ ปีการศึกษา 2550 หัวข้อ "เทียนแฟนซี"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/622/2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้มอบวุฒิบัตรได้ผ่านการอบรมหลักสูตร การจัดการความรู้ในองค์กร ให้ไว้ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2550
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.