ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม  
 Miss Kamolthip Dechaprakrom
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267103
อีเมล์: kasikamol@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2547
2 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2541
3 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536
 
ความเชี่ยวชาญ
Business Incubator,การให้คำปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม, Business Model Canvas, Social Entrepreneur, การจัดการวิสาหกิจกขนาดกลางและขนาดย่อม
 
ความสนใจ
การวางแผนกลยุทธ์, วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม , Social Entrepreneur, การตลาดการท่องเที่ยว, การจัดการการท่องเที่ยว, การวางแผนและการเสนองบประมาณยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่า่ง
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: "A Survey of Data Science for Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)" Third International Conference on Digital Data Processing (IDCP2023)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: แอพพลิเคชั่นโรงพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ บนระบบปฏบัตการแอนดรอยด์ Hospital and Healthcare System Application on Android Operating System
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: “Hospital and Healthcare Application on Android Operating System” The 2017 International Conference on Business Management and Social Science ICBMSS
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในากรผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
อ้างอิง: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ OTOPอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (วิจัยคณะวิทยาการจัดการ)
อ้างอิง: การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการ SMEsในเขตภาคเหนือ (วิจัยคณะวิทยาการจัดการ)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสมะขามปรุงรสสำเร็จรูปจากมะขามหวานตกเกรด The Development of ready-to-use tamarind flavored sauce from low grade tamarind สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ประจำปี งบประมาณ 2559
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การอบรมแผนธุรกิจเพื่อชุมชน CBMC Community Business Model Canvas
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาการวิเคราะห์ผลประกอบการและธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 1 ตำบล 1 SMEsเกษตร โดย ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.พิจิตร(27/11/2017)
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาโครงการการปรับแผนปฎิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 (การปรับปรุง (ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570))
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาโครงการปรับแผนยุทธศาสตร์สำนักวิจัย สกมช.(Cyber Security)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาปรับแผนปฏิบัติการ พ.ร.บ.คอม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: รองประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาบริษัทสุโขทัยพัฒนาเมือง จำกัด
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐ Open Data Government Data Catalog สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: กลยุทธ์และการตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชน โดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศธ.0516.32/92)
ชื่อโครงการ: โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร แผนปฏิบัติการ Digital Transformative กิจกรรม Train the Coach 2019 รายชื่อผู้ประกอบการ CoffeeSpace Trisis MakkeScent NPS
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาด้านการค้าการลงทุน การเกษตรและการท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการ: โครงการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (กรรมการพิจารณาตัดสินทุน)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาด้านธุรกิจของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในงานประชุมนานาชาติอุตสาหกรรมยางพารา
ชื่อโครงการ: กลยุทธ์และการตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชน โดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมการผลิต กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SME Strong/Regular Level รายชื่อผู้ประกอบการ บริษัทอี่เฮียงฟู้ด เทรดดิ้งจำกัด จ.อุตรดิตถ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเต้าเจี้ยวบึงพระยอด อ.ศรีนคร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณื
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: การวิเคราะห์ธุรกิจด้วยรูปแบบ Business Model Canvas โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ตาก
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาบริษัท AdsIdea จำกัด
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: 89 คนต้นแบบ ในโอกาส 89 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมาคมสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.