ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา 2563
2 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
3 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2537
 
ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลศัลยกรรม, การพยาบาลฉุกเฉิน, การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 
ความสนใจ
จิตวิทยา, อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร, Research , การทำอาหาร, การตกแต่งบ้าน, การท่องเที่ยว, การส่งเสริมสุขภาพ/ผู้สูงอายุ, การพัฒนาบุคลิกภาพ, นวัตกรรม , สุขภาวะชุมชน, สมุนไพร, สุขภาพและความงาม, การพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ สุขศึกษาแล, โรคไม่ติดต่อเรื่องรัง NCD, สุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน, การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและนวัตกรรมจากภูมิปัญญา, การพยาบาลเพื่อป้องกันผู้สูงอายุจากการพลัดตกหกล้ม, การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: พิชัย กันทะชัย, ศิริญญา หล้าเต็น, นรากร สารีแหล้, กัลยา มั่นล้วน, วิทยา พยัคฆันตร และกนิษฐ ศรีปานแก้ว. (2563).ผลของการสัมผัสโทลูอีนความเข้มข้นต่ำต่อการเรียนรู้และความจำในหนูทดลอง. ศรีนครินทร์เวชสาร, 35(5), 603-608. Retrieved from http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/showpdf.php?file_pdf=2490_13_Pichai.pdf&art_id=2490&x=1
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: กนิษฐ ศรีปานแก้ว, สายฝน กันธมาลี. (2557). ผลของโปรแกรมระเบิดสมองและและการรับรู้ความรู้สึกตัวต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 32(4), 179-189. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/30566/26376
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Saifon Kanthamalee, Kanid Sripankaew. (2014). Effect of neurobic exercise on memory enhancement in the elderly with dementia. Journal of Nursing Education and Practice, 4(3), 69-78. Retrieved from https://www.sciedu.ca/journal/index.php/jnep/article/view/2960
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส ที่ #2
อ้างอิง: Formulating Expected Learning Outcomes for Courses (CLOs) รุ่น มรพส ที่ #2
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: พัฒนาศักยภาพอาจารย์พยาบาลสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (การอบรมเชิงปฏิบัติการ)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการรับใช้สังคม
อ้างอิง: แนวทางการพิจารณาการวิจัยกัญชาในคนหลังเปิดกัญชาเสรี และการอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
อ้างอิง: การยกระดับคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้วยนวัตกรรม
อ้างอิง: อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การใช้งานเครื่องมือทางด้านดิจิทัลสำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย"
อ้างอิง: ประชุมเชิ่งปฏิบัติการการทบทวน(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนานวัตกรรมทางในการวิจัยทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Basic Course in "Good Clinical Practice: ICH-GCP E6(R2)" สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
อ้างอิง: โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (Biofeedback training program)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่นและประเทศ โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อ้างอิง: The Cannabis Science for Research Course
อ้างอิง: การอบรม การพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชากา
อ้างอิง: โครงการพัฒนาระบบการวัดเเละประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐานคณะพยาบาลศาสตร์
อ้างอิง: โครงการพัฒนานักวิจัย
อ้างอิง: การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยที่มีผลกระทบ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Management of neurological disease กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
อ้างอิง: ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาและบริการพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการสะท้อนคิด และการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตะกร้า 3 ใบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
อ้างอิง: ไตเสื่อม สมองเสื่อม บทบาทพยาบาลการจัดการรายกรณีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: หลักสูตรศาสตร์และศิปล์การสอน คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ระยะเวลา 3 เดือน)
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: อบรมครูพี่เลี้ยง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อ.เมือง จ. บุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: อบรมอาสาสมัครในชุมชนในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: อบรมและฝึกสตรีเฝ้ารักษ์เฝ้าความเสี่ยงมะเร็งเต้านมในชุมชนบ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนไร้ที่พักพิง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: นวัตกรรมการพยาบาลยุคดิจิทัล : นวัตกรรมทางการพยาบาลกับการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนสำหรับนักศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรม : กระติกเย็นสบายข้อ (อาจารบ์ที่ปรึกษานวัตกรรม)
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.