ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ธนากร จันทรศรีชา  
 Mr. Tanakorn Jantarasricha
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: tanakorn.ja@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558
2 วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2556
 
ความเชี่ยวชาญ
Simulation, Production Engineering, Manufacturing Process, Material Testing, Machine Design
 
ความสนใจ
Production Engineering, Manufacturing Process, Metal Forming, Material Testing, Machine Design, Finite Element Method
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Jantarasricha, T., Chongbunwatana, K., & Panich, S. (2022). Comparative study of fracture criteria through bona fide experimental–numerical examinations on AA2024-T3. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 1-26.
อ้างอิง: ธนากร จันทรศรีชา. (2022). การวิเคราะห์สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมเสียดทานแบบหมุนปั่นอลูมิเนียมเส้นกลม AA6063-T5 โดยวิธีการของทากูชิ. Journal of Engineering and Innovation, 15(1), 47-54.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Panich, S., Chongbunwatana, K., & Jantarasricha, T. (2021). Formability evaluation of sheet metal forming on advanced high-strength steel via an integrative experimental-theoretical approach based on localized necking and fracture limits. Journal of Mechanical Science and Technology, 35(12), 5389-5404.
อ้างอิง: มนตรี วิมล, ธนากร จันทรศรีชา, สิริเดชกุลหิรัญบวร, & นริศรา สุวิเชียร. (2021). สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการชุบผิวแข็งด้วยเปลวไฟเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1045 โดยวิธีทากูชิ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 3(3), 291-301.
อ้างอิง: Jantarasricha, T., Kunhirunbawon, S., & Wimol, M. (2021). Investigation of optimum parameters for rotary friction welding of aluminum round bars using three-level factorial design methodology. Journal of Metals, Materials and Minerals, 31(4), 88-94.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Jantarasricha, T., Panich, S., & Chongbunwatana, K. (2020). Development of stress-and strain-based fracture forming limit curves of sheet aluminium-alloy AA2024-T3 through various approaches. In Key Engineering Materials (Vol. 856, pp. 57-65). Trans Tech Publications Ltd.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Wimol, M., Jantarasricha, T., & Kunhirunbawon, S. (2019). A study of appropriate parameters of brass investment casting by using design of experiment. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 20(1), 39-48.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์, กนกวรรณ พรมจีน, พัชราภรณ์ อินริราย, สุรินทราพร ชั่งไชย และ ธนากร จันทรศรีชา. (2561). การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์กัมมี่เยลลี่. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561, 40-46.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: สิริเดช กุลหิรัญบวร, ธนากร จันทรศรีชา และ มนตรี มูลทองคำ. (2560). การศึกษาปัจจัยในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้การออกแบบการทดลอง กรณีศึกษาโรงงานฉีดพลาสติก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3, 591-598.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ธนากร จันทรศรีชา และ วรพจน์ มีถม. (2558). การออกแบบระบบการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน ระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2558, 166-172.
อ้างอิง: ธนากร จันทรศรีชา และ วรพจน์ มีถม. (2558). การตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทย- เวียดนาม ในมุมมองของผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย 2558”, 526-533.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.