ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร จันทรศรีชา  
  Asst. Prof. Dr. Tanakorn Jantarasricha
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: tanakorn.ja@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2565
2 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558
3 วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2556
 
ความเชี่ยวชาญ
Simulation, Production Engineering, Manufacturing Process, Material Testing, Machine Design
 
ความสนใจ
Production Engineering, Manufacturing Process, Metal Forming, Material Testing, Machine Design, Finite Element Method
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: Sumrit, T., Bunsak, A., Uprapui, A., & Jantarasricha, T. (2024). Invention of a Semiautomatic Machine with an Electro-Pneumatic Control System for the Mushroom Spawn Compression-Molding Process. Journal of The Institution of Engineers (India): Series A, 105(2), 357–369.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Jantarasricha, T., Chongbunwatana, K., & Panich, S. (2023). Fracture Analysis of Sheet Aluminum Alloy AA2024-T3 Through a Complex-Loading Cross-Die Test. International Journal of Applied Mechanics, 15(1), 2250093.
อ้างอิง: Amree, C., Panich, S., & Jantarasricha, T. (2023). Polar effective plastic strain-forming limit diagram of DP 440 steel sheet with application to two-step forming test. Materials Today: Proceedings, 77, 1039-1044.
อ้างอิง: Jantarasricha, T., Suwichien, N., & Kunhirunbawon, S. (2023). Hardness uniformity survey of butt joint from friction stir processing for magnesium-based aluminium alloy plate. Engineering and Applied Science Research, 50(2), 130-136.
อ้างอิง: Sawangpan, J., Panich, S., Jantarasricha, T., & Khantachawana, A. (2023). Investigation of surface hardness and roughness on formability of aluminum alloy sheet AA2024-T3 subjected to the shot peening process by silica shots. Journal of Metals, Materials and Minerals, 33(1), 56–64.
อ้างอิง: Kunhirunbawon, S., Suwichien, N., & Jantarasricha, T. (2023). Friction welding parameter for AA6063 using ANFIS prediction. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 128, 2589–2597.
อ้างอิง: Jantarasricha, T. (2023). Assessment of the relationship between lubricating oil viscosity and surface-attached adhesion rate via regression modelling. Journal of Engineering and Applied Science, 70(1), 94.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Jantarasricha, T., Chongbunwatana, K., & Panich, S. (2022). Comparative study of fracture criteria through bona fide experimental–numerical examinations on AA2024-T3. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 119(11-12), 7685-7710.
อ้างอิง: ธนากร จันทรศรีชา. (2022). การวิเคราะห์สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมเสียดทานแบบหมุนปั่นอลูมิเนียมเส้นกลม AA6063-T5 โดยวิธีการของทากูชิ. Journal of Engineering and Innovation, 15(1), 47-54.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Panich, S., Chongbunwatana, K., & Jantarasricha, T. (2021). Formability evaluation of sheet metal forming on advanced high-strength steel via an integrative experimental-theoretical approach based on localized necking and fracture limits. Journal of Mechanical Science and Technology, 35(12), 5389-5404.
อ้างอิง: มนตรี วิมล, ธนากร จันทรศรีชา, สิริเดช กุลหิรัญบวร, & นริศรา สุวิเชียร. (2021). สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการชุบผิวแข็งด้วยเปลวไฟเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1045 โดยวิธีทากูชิ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 3(3), 291-301.
อ้างอิง: Jantarasricha, T., Kunhirunbawon, S., & Wimol, M. (2021). Investigation of optimum parameters for rotary friction welding of aluminum round bars using three-level factorial design methodology. Journal of Metals, Materials and Minerals, 31(4), 88-94.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Jantarasricha, T., Panich, S., & Chongbunwatana, K. (2020). Development of stress-and strain-based fracture forming limit curves of sheet aluminium-alloy AA2024-T3 through various approaches. In Key Engineering Materials (Vol. 856, pp. 57-65). Trans Tech Publications Ltd.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Wimol, M., Jantarasricha, T., & Kunhirunbawon, S. (2019). A study of appropriate parameters of brass investment casting by using design of experiment. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 20(1), 39-48.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Amree, C., Panich, S. and Jantarasricha, T. (2022). Polar effective plastic strain -forming limit diagram of DP 440 steel sheet with application to two-step forming test. In 2022 Research, Invention, and Innovation Congress Bangkok, Thailand.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์, กนกวรรณ พรมจีน, พัชราภรณ์ อินริราย, สุรินทราพร ชั่งไชย และ ธนากร จันทรศรีชา. (2561). การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์กัมมี่เยลลี่. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561, 40-46.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: สิริเดช กุลหิรัญบวร, ธนากร จันทรศรีชา และ มนตรี มูลทองคำ. (2560). การศึกษาปัจจัยในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้การออกแบบการทดลอง กรณีศึกษาโรงงานฉีดพลาสติก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3, 591-598.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ธนากร จันทรศรีชา และ วรพจน์ มีถม. (2558). การออกแบบระบบการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน ระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2558, 166-172.
อ้างอิง: ธนากร จันทรศรีชา และ วรพจน์ มีถม. (2558). การตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทย- เวียดนาม ในมุมมองของผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย 2558”, 526-533.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Amree, C., Panich, S. and Jantarasricha, T. (2022). Polar effective plastic strain -forming limit diagram of DP 440 steel sheet with application to two-step forming test. In 2022 Research, Invention, and Innovation Congress Bangkok, Thailand.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากร
อ้างอิง: การจำลองกระบวนการยึดติดทางกลเพื่อช่วยออกแบบการยึดติดของชิ้นงาน
อ้างอิง: การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย (R to R) EP.1
อ้างอิง: การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพพลาสติก ด้วย 3D SCANNER
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: สัมมนาออนไลน์: What if you do Forging work without Simulation?
อ้างอิง: การจำลองวัสดุที่ซับซ้อนในโครงสร้างเชิงวิศวกรรมโดยใช้แรงบันดาลใจจากโครงสร้างทางธรรมชาติ
อ้างอิง: เทคโนโลยีการออกแบบและจำลองด้าน Numerical simulation โดยใช้คาร์บอนไฟเบอร์เสริมแรงพอลิเมอร์เพื่องานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ
อ้างอิง: ค้นหากลยุทธ์การออกแบบ วิเคราะห์ และจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมยาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตชิ้นส่วนยางให้มีคุณภาพ
อ้างอิง: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการผลิต ด้วย Tecnomatix เครื่องมือทาง Digital Manufacturing
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอทุน PMU วช.
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : Topic 2. เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.