ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสูตร จันทร์อิฐ  
  Asst. Prof. Dr. Wisoot Chanit
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267104
อีเมล์: wchanit@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D. (Health Science University of Tokyo) University of Tokyo 2554
2 วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
3 วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
Diarrheal viruses ไวรัสก่อโรคท้องร่วง Rotavirus ไวรัสโรตา
 
ความสนใจ
การระบาดของไวรัสโรตา Epidemiology of rotaviruses
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Manowong A, Chanta C, Chan-it W. (2022). Prevalence of GII.4 Sydney 2012 and recombinant GII.3P[12] noroviruses associated with acute gastroenteritis in hospitalized children in Thailand, 2015-2017. Microbiology & Biotechnology Letters. 50(1), 126-134. Retrieved from https://www.mbl.or.kr/journal/view.html?pn=search&uid=3202&vmd=Full
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Chaiyaem T, Chanta C, Chan-it W. (2021). An emergence of equine-like G3P[8] rotaviruses associated with acute gastroenteritis in hospitalized children in Thailand, 2016-2018. Microbiology & Biotechnology Letters. 49(1), 120-129. Retrieved from https://www.mbl.or.kr/journal/view.html?pn=search&uid=3130&vmd=Full
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Chan-It W, Chanta C. (2018). Emergence of G9P[8] rotaviruses in children with acute gastroenteritis in Thailand, 2015-2016. J Med Virol. 90(3), 477-484. Retrieved from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29077213//
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วิสูตร จันทร์อิฐ, ธนกร ไชยเอม, จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ. (2560). อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโนโรที่แยกได้ในประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3. หน้า 277-283. (Proceedings).
อ้างอิง: วิสูตร จันทร์อิฐ, สุวิจักขณ์ ใยดี, ธนกร ไชยเอม, จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ. (2560). อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสอะดีโน ไวรัสแอสโทร และไวรัสซาโปที่แยกได้ในประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3. หน้า 270-276. (Proceedings).
อ้างอิง: Poolprasert, P. Chan-it, W. and Likhitrakan, N. (2017). Molecular taxonomic identification of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) by using Cytochrome c oxidase subunit I (COI) gene. 8th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC). The A-ONE Royal Cruise Hotel, Pattaya Beach, Thailand. 374-377.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: งานประชุมทางวิชาการเกษตรนเรศวรครั้งที่ 14 1-2 พ.ย. 2559
อ้างอิง: งานประชุมทางวิชาการเกษตรนเรศวรครั้งที่ 14 1-2 พ.ย. 2559 (เป็นเรื่องเดียวกับการประชุม ISEEC 8th)
อ้างอิง: การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 HERP CONGRESS V “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล” 2-4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อ้างอิง: The 8th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2017) March 15-17, 2017 at A-One Pattaya Hotel
อ้างอิง: การประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูิมปัญญาท้องถิ่นบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนครั้งที่ 5 (19-20 ธันวาาคม 2559)
อ้างอิง: Poolpraserta P, Chan-it W, Likitakranb N. Molecular taxonomic identification of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) by using Cytochrome c oxidase subunit I (COI) gene. 8th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference. 2017; 375-377. Proceedings
อ้างอิง: กัญธิรา ทาปั๋น, จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ, วิสูตร จันทร์อิฐ. 2564. การวิเคราะห์การแปรผันทางพันธุ์กรรมของไวรัสโรตาสายพันธุ์ G8P[8]. โครงการนิทรรศการ วิทยาศาสตร์วิชากา” ประจำปีการศึกษา 2563.
อ้างอิง: สุณัฐดา น้ำจันทร์, จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ, วิสูตร จันทร์อิฐ. 2564. การวิเคราะห์การแปรผันทางพันธุกรรมของยีน VP1 ของไวรัสโนโรสายพันธุ์ GII.3. โครงการวิทยาศาสตร์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Digital PCR
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการแนะแนวหลักสูตรและให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน (25 พ.ย. 65)
ชื่อโครงการ: การบริการวิชาการจุลินทรีย์ในชีวิตประจำวันแก่นักเรียนมัธยมตอนปลาย ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ฝึกอบรม/ผู้วิพากษ์ ให้กับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย (25-26 มิ.ย. 65)
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.