ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2559
2 ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 2536
3 ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม -
 
ความเชี่ยวชาญ
การศึษาปฐมวัย, การบริหารการศึกษา
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: สุภาภรณ์ บัณฑิตย์ (2560).การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, 2560. Page: 58-69
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ความคิดสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการบริหารส่วนตำบลพลายชุมพล
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.