ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ อยู่มี  
  Asst. Prof. Dr. Pitak Yoomee
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองอธิการบดี
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267113
อีเมล์: p_yoomee@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
2 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539
3 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534
 
ความเชี่ยวชาญ
เคมีวัสดุ การสังเคราะห์วัสดุที่มีขนาดเล็กทางเคมี
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: พิทักษ์ อยู่มี (2558).การเตรียมถ่านกัมมันต์ที่มีพื้นที่ผิวสูงจากผงถ่านไม้ โดยการก่อกัมมันต์ทางเคมีแบบแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558. Page: 788-798
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: พิทักษ์ อยู่มี (2553).การเตรียมแผ่นกรองเซรามิกจากแกลบสำหรับการทำน้ำให้บริสุทธิ์. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 2553. Page: 1-11
อ้างอิง: พิทักษ์ อยู่มี (2553).การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, ปี่ที่ 3 ฉบับที่ 1 2553. Page: 1-10
อ้างอิง: พิทักษ์ อยู่มี (2553).การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาเคมีทั่วไป 1. วารสารวิทยาศาสตร์, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 2553. Page: 20-25
อ้างอิง: พิทักษ์ อยู่มี, นฤมล เถื่อนกูล (2553).การพัฒนาเส้นก๋วยจั๊บเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 2553. Page: 63-71
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: นักบริหารการเงินและบัญชีภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: นักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 10
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อหนังสือ: เคมีวัสดุเบื้องต้น
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.