ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ อยู่มี  
  Asst. Prof. Dr. Pitak Yoomee
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองอธิการบดี
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267113
อีเมล์: p_yoomee@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
2 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539
3 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534
 
ความเชี่ยวชาญ
เคมีวัสดุ การสังเคราะห์วัสดุที่มีขนาดเล็กทางเคมี
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: พิทักษ์ อยู่มี (2558).การเตรียมถ่านกัมมันต์ที่มีพื้นที่ผิวสูงจากผงถ่านไม้ โดยการก่อกัมมันต์ทางเคมีแบบแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558. Page: 788-798
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: พิทักษ์ อยู่มี (2553).การเตรียมแผ่นกรองเซรามิกจากแกลบสำหรับการทำน้ำให้บริสุทธิ์. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 2553. Page: 1-11
อ้างอิง: พิทักษ์ อยู่มี (2553).การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, ปี่ที่ 3 ฉบับที่ 1 2553. Page: 1-10
อ้างอิง: พิทักษ์ อยู่มี (2553).การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาเคมีทั่วไป 1. วารสารวิทยาศาสตร์, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 2553. Page: 20-25
อ้างอิง: พิทักษ์ อยู่มี, นฤมล เถื่อนกูล (2553).การพัฒนาเส้นก๋วยจั๊บเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 2553. Page: 63-71
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: พิมประภา อินต๊ะหล่อ และพิทักษ์ อยู่มี (2561) การพัฒนาชุดกิจกรรมระดับความคิดทางเคมีเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี วาสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีมี่ 10 (2) ,40-50
อ้างอิง: จักรพงษ์ บุญตันจีน, พิทักษ์ อยู่มี และ อุไรวรรณ วิจารณกุล (2561) การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากน้ำหมักตะโกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วารสารบัณฑิตวิจัย 9(2), 21-41.
อ้างอิง: จักรพงษ์ บุญตันจีน, พิทักษ์ อยู่มี และ อุไรวรรณ วิจารณกุล(2561) การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากน้ำหมักตะโกเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,JOURNAL OF GRADUATE RESEARCH.Vol.9 No./ (July-December 2018)
อ้างอิง: Namooy Panya, Nattawut Khaosaad, Pitak Yoomee.(2019).Learning management in renewable energy through STEM education approach, 9th INstitute of Physical education, IPEIC, May 19-21
อ้างอิง: กนกพร ไพศาลสุจารีกุล พิทักษ์ อยู่มี และยุวดี ตรงต่อกิจ(2563) การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบสื่อประสมเรื่องโรคเบาหวาน สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2563
อ้างอิง: ศินุพล พิมพ์พก พิทักษ์ อยู่มี และอุไรวรรณ วิจารณกุล การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ่อเกลือ จังหวัดน่านเพื่อพัฒนากระบวนการคิดและแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2563
อ้างอิง: น้ำอ้อย ปัญญำ ณัฐวุฒิ ขำวสะอำด และพิทักษ์ อยู่มี (2563) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง พลังงานทดแทนเพื่อยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University Volume 14 No.2 July-December 2020
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อหนังสือ: เคมีวัสดุเบื้องต้น
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.