ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวัต ฉิมเล็ก  
 Asst. Prof. pawat chimlek
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055303507
อีเมล์: pawatjoe@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
2 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
computer
 
ความสนใจ
Big Data
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ศรายุธ เทพแระมวล,ภัทรวดี อินสูน,ภวัต ฉิมเล็ก (2566).การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารร้าน เคเอ็ม. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 9 .1139-1146.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Pawat Chimlek, Sutasinee Jitanan. (2021).Image-based lime size grading using the comparison ratio of the pixel radius and the actual size of lime fruit.Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science.Vol. 24, No. 1, October 2021, pp. 279~286. ISSN: 2502-4752, DOI: 10.11591/ijeecs.v24.i1.pp279-286
อ้างอิง: กฤษณพงศ์จาดศรี,ชลกานต์จับแสงจันทร์,พงษ์พิชญ์เลิศเจริญวุฒา,ธงรบ อักษร, ภวัต ฉิมเล็ก,ศุภชัย คนเที่ยง, ไพฑูรย์งิ้วทั่ง(2564)."สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่6".การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่52.229
อ้างอิง: วงศกร อมะรักษ์,เจตนิพัทธ์ยอดเมือง,พงษ์พิชญ์เลิศเจริญวุฒา, ภวัต ฉิมเล็ก, ธงรบ อักษร,ศุภชัย คนเที่ยง, ไพฑูรย์งิ้วทั่ง.(2564)."ถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ ".การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่52. 1464
อ้างอิง: ยศธร สนพรมบ, จักรพงษ์ ขอนทอง, ภวัต ฉิมเล็ก, กฤติกา สังขวดี,"การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์เซีย".(2564) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 1.123
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Jitanan, S., & Chimlek, P. (2019). Quality grading of soybean seeds using image analysis. International Journal of Electrical & Computer Engineering (2088-8708), 9(5).
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การอบรม Outcome-Based Education (OBE): In-House Training ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4 (รุ่น มรสพ#3) วันที่ 29 - 30 เมษายน 2567
อ้างอิง: การอบรม การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรสพ#4 วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
อ้างอิง: โครงการ Train The Trainer "การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรม."
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องจักรเรียนรู้โดยใช้ Python สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย Platform CiRa CORE
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรม Outcome-Based Education (OBE): In-House Training ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4 (รุ่น มรสพ#3) วันที่ 29 - 30 เมษายน 2567
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรม การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรสพ#4 วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการ Train The Trainer "การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรม."
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.