ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์นันทภัค ประทีปแก้ว  
 Miss Nanthapak Prateepkaew
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: nanthapak401451@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
2 ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
Linguistics
 
ความสนใจ
Educational Studies, Linguistics, English Language
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศกรสังคม วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 - 17.00น. ณ โรงแรม The Regent Cha am Beach Resort จังหวัดเพชรบุรี
อ้างอิง: การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำหรับศตวรรษที่ 21 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.30น. โดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
อ้างอิง: โครงการการออกแบบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล​ระหว่างวันที่​ 30​ -​31​ พฤษภาคม​ 2566​ ตั้งแต่เวลา​ 09.00 -​16.00น.​ ณ​ ห้อง​ ท.209 อาคารทีปวิชญ์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม​ วิทยากรโดย​ รองศาสตราจารย์​ ด​ร.​ปิยะพงศ์​ เนียมทรัพย์​ รองศาสตราจารย์​ ด​ร.​นัทธีรัตน์​ พีระพันธุ์​ และ​ ด​ร.​ก้องเกียรติ​ หิรัญเกิด
อ้างอิง: อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ​ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ​ "Team Teach​ing​ ระหว่างวันที่​ 27 -​29 มิถุนายน​ 2566​ เวลา​ 08.30 16.30 น.​ ณ​ ห้อง​ PIBUL​ 302​ อาคารพิบูลวิชญ์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม​
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา​มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม​ สำหรับศตวรรษที่​ 21​ วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 8.30 - 16.00น. โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยากรโดย ผศ.ดร.สกล เกิดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการ "แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ" ในด้านมนุษยศาสตร์ (สายภาษา) วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 - 12.00น. โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ basic life support (CPR) วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30น. โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการในการทำงาน​ (CWIE)​ รุ่น​ 7​ วันที่​ 2- 4​ มีนาคม​ 2565​
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการสัมมนาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00น. โดยสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิทยากรโดย รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียน มหาวิทยาลัยมหิดล
อ้างอิง: โครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ภายใต้หลักสูตร การสร้าง Metaverse ด้วย Gather Town รุ่นที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30น. โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลในยุคศตวรรษที่​ 21​ ในหัวข้อ​ "การออกแบบกระบวนการคิดแบบ​ Active Learning" ณ​ ห้องประชุม​ 1​ คณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ วันที่​ 13​ มีนาคม​ 2561
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาทักษะการทำเอกสาร​ ตำรา​ หนังสือระดับอุดมศึกษา​ ในหัวข้อ​ "การเขียนผลงานวิชาการอย่างไร​ ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์" วันอังคารที่​ 9​ มิถุนายน​ 2558 เวลา​ 09.00​ -​ 16.30​ น.​ จัดโดย​ คณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ วิทยากร​โดย​ รศ.มานิตย์​ จุมปา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ​ คณะนิติศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: โครงการบริการความรู้เรื่องภาษาไทย​ สำหรับครูไทยและผู้สนใจทั่วไป​ ชุด​ "ปัญหาบางประการในภาษาไทย" วันที่​ 25​ ตุลาคม​ 2550 เวลา​ 13.00 -​ 16.00น.​ ณ​ ห้อง​302 อาคาร​บรมราชกุมาร​ คณะอักษรศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: วิทยากรภายในโครงการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 1 มีนาคม 2566
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากรภายนอกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากรภายนอกโครงการอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับตำรวจภูธร ภาค 6 สถานตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก วันที่ 28 มิถุนายน 2561
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: วิทยากรภายนอกโครงการอบรมภาษาอังกษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน (ตำรวจตะเวนชายแดนที่ 31) วันที่ 15 มีนาคม 2556
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อโครงการ: วิทยากรภายนอกกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ​ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา​ ระหว่างวันที่​ 4 -​ 5​ มกราคม​ 2548 โรงเรียนวัดเสาหิน​ ตำบลไกรใน​ อำเภอ​กงไกรลาศ​ จังหวัด​สุโขทัย
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการการแข่งขัน NJ Spelling Bee 2012, Lower North Regional Round ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รางวัลชมเชย​ โครงการสัมมนา​ การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา​UKM ครั้งที่​ 5​ วันที่​ 26​ มิถุนายน​ 2562 ณ​ ห้องประชุม​ชั้น​ 4​ อาคาร​ E-Library มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ โดยงานส่งเสริม​มาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา​ โครงการจัด
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.