ชื่อ-นามสกุล
 นายอำพน กลีบปาน  
 Mr. Umpon Kleebpan
ตำแหน่ง: ผู้บริหาร ระดับ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
ตำแหน่งบริหาร: ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
สังกัดหน่วยงาน: กองกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267090
อีเมล์: umpon@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (การจัดการประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2557
2 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
semigroups, fuzzy semigroups, algebras, fuzzy algebras, 1. ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Design) ด้านการพัฒนาเว
 
ความสนใจ
Anthropology, Animal Nutrition, Artificial Intelligence
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 22
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.