ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. สุพัตรา พรมดำ  
  Dr. Supattra Promdam
ตำแหน่ง: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: ajarn.ae.english@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563
2 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
3 นศ.บ. (นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 
ความสนใจ
Online Advertising, ภาษาอังกฤษ, Linguistics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.