ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี  
  Asst. Prof. Dr. Jumpot Phongsaksri
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055282792
อีเมล์: jumpot_ph@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
2 กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552
3 กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542
4 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2539
5 วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 2537
 
ความเชี่ยวชาญ
ceramics/เซรามิกส์
 
ความสนใจ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี, การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สะท้อนอัตลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก , วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2022): January 2022 - April 2022 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
อ้างอิง: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี, การพัฒนาเคลือบหินฟันม้าที่มีทองแดงออกไซด์ ดีบุกออกไซด์ สังกะสีออกไซด์ และแบเรียมคาร์บอเนตเป็นสารเพิ่มเติม ที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส , วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2022): January 2022 - April 2022 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี. (2564). ทิศทางการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 16(1), 196-218.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี, การศึกษาสมรรถนะของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส์ , วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม: ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2020): September 2020 - December 2020 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี. (2562). กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 4(3). 58-67
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี, ดิเรก ธีระภูธร, และ อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. (2562, เมษายน-มิถุนายน). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบการเรียนรู้ด้วยการใช้แผนผังความคิดที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 21(2).
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Pochan, J., Wichitphongsa, W., Phongsaksri, J. & Boonthum, E. (2017). The Development of a Model for an Investment Feasibility Analysis of Transport Infrastructure in a University. Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal, 10(2), 24-37.
อ้างอิง: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี. (2560). แนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ : เทคนิคการตกแต่ง. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2(3). 98-107
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Pochan, J., Settasuwacha, D., Wichitphongsa, W., & Phongsaksri, J. (2016). An Analysis of the Proportion of Investment by the Mission for Excellence University Using Pair-Wise Comparison and Analytic Hierarchy Process. Journal of Srivanalai Vijai, 6(2), 1-10.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี. (2557). การทดลองน้ำเคลือบเซลาดอนโดยใช้ขี้เถ้าเปลือกผลไม้(รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2545 (2002)
อ้างอิง: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี,เพียรพิณ ขยับ,สุภาพร อรรถโกมล,รัชฎาภรณ์ เกษมสัสดิ์. (2545) การทดลองเคลือบโดยใช้ดินเลนบริเวณทุ่งทะเลแก้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก(รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: นิวัตร พัฒนะ, จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี. (2545) การพัฒนาเครื่องกรองน้ำชนิดไส้กรองเซรามิกส์(รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2543 (2000)
อ้างอิง: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี,เพียรพิณ ขยับ,สุภาพร อรรถโกมล,รัชฎาภรณ์ เกษมสัสดิ์. (2543) การทดลองผลิตโกร่งบดด้วยเนื้อดินปั้นฮาร์ดบอร์สเลนที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส(รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี. (2557). การทดลองน้ำเคลือบเซลาดอนโดยใช้ขี้เถ้าเปลือกผลไม้. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน2557 (น. 399-405). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี. (2557). การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยใช้เทคนิคการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการออกแบบชุดภาพอนาคต (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี. (2556). แนวโน้มการจัดรูปแบบองค์การคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ในทศวรรษหน้า (2556-2566) (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: หลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 สำนักงบประมาณ 21กพ-30มิย2561
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว(Green Ofice) วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กทม.
อ้างอิง: ฝึกอบรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Ofice) 28-29 มีนาคม 2559 อาคารสิ่ิงแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
อ้างอิง: อบรมผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สถาบัน 10-11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมไอที ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชัภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาทักษะการทำเอกสาร ตำรา หนังสือระดับอุดมศึกษา 9 มิย 2558 รร.วังจันทร์ริเวอร์วิว
อ้างอิง: อบรมแนวทางการจัดทำบัญชีต้นทุน รร.รอยัลวิเวอร์ กทม. 18-19 มิย 2558
อ้างอิง: อบรมการบริหารงานพัสดุ ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กทม.16 กค 2558
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อโครงการ: นักวิจัยเครือข่ายเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมของการหนุนเสริมทางการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกโดยสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (Local Learning Empowerment Network –LLEN)
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษา งานวิจัยภายนอก เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพไส้กรองน้ำเซรามิกเนื้อดินเผาประจำครัวเรือนสำหรับพื้นที่การปนเปื้อนแคดเมียมสู่สิ่งแวดล้อม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก” สำนักงานควบคุมป้องกันโรค ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
ชื่อโครงการ: พัฒนาอุปกรณ์เซรามิกส์ เพื่อใช้ในการสำรวจและเก็บแร่ แถบจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริษัทขุมทรัพย์สยามจำกัด
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาด้านเซรามิกส์ในการทำวิทยานิพนธ์แก่นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาระบบการให้น้ำใต้ผิวดินโดยใช้เซรามิกเพื่อการใช้น้ำแบบประหยัด นายสุขทัย พงศ์พัฒนศิริ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี. (ตุลาคม,2561). การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์. พิษณุโลก : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ชื่อหนังสือ: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี. (ตุลาคม,2561). ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีด1. พิษณุโลก : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อหนังสือ: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี. (2556). เซรามิกส์เบื้องต้น. พิษณุโลก : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ชื่อหนังสือ: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี. (2556). การออกแบบและการสร้างเตาแก๊สเซรามิกส์ชนิดทางเดินลมร้อนลง. พิษณุโลก : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
ชื่อรางวัล: แสดงผลงานเครื่องปั้นดินเผา ชื่อ ปะการัง ในงานการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (The Twelfth National Ceramics Exhibition)
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เหตุละเมิดต้องไม่เกิดในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ (สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การกำหนดราคารกลางและแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการจัดการความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้บริหาร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Office) (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริหารงานพัสดุ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Fashion Design Workshop (Jewelry-Ceramics) สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: “Mind Map” เครื่องพัฒนาความจำเพื่อความสำเร็จของงาน โดย ธัญญา ผลอนันต์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เทคโนโลยีเครื่องมือวัดทางเซรามิก (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Journal Impact Factor/ h-index กับการประเมินผลงานทางวิชการและการใช้โปรแกรม EndNote (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI)
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ระบบการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ในมหาวิทยาลัย, BSQM Group.co.,Ltd
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย (หลักสูตร35ชั่วโมง) โรงเรียน อินเทอร์เน็ตและการออกแบบ อบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: e-Learning & Courseware Design
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: The First Alumia Die Pressing Workshop, National Metal and Materials Technology Centre : MTEC, Thailand Science Park
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เทคนิคการตรวจสอบเชิงจุลภาคเพื่อหาสาเหตุของตำหนิบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การวางแผนกลยุทธ์ ดร.อุทิศ ขาวเธียร, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.